Statistieken buurt Oude Noorden

Aantal inwoners per jaar
(groei van 4,25% naar 17.495 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Oude Noorden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Oude Noorden is met 713 personen toegenomen van 16.782 in 2013 tot 17.495 in 2023 (dat is 4,25%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Oude Noorden

Buurt Oude Noorden heeft afgerond een totale oppervlakte van 106 hectare, waarvan 101 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.464 adressen per km2. Er wonen 9.280 huishoudens in de buurt Oude Noorden. Postcode 3035 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oude Noorden. De buurt Oude Noorden ligt binnen Noord in de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Oude Noorden voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oude Noorden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Liskwartier, 2: Bergpolder, 3: Oude Noorden, 4: Blijdorp, 5: Agniesebuurt, 6: Blijdorpsepolder, 7: Provenierswijk.

Woningkenmerken
Er zijn 8.587 woningen in de buurt Oude Noorden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote stijging van 121% naar €274.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oude Noorden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oude Noorden, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oude Noorden is met €150.000 gestegen van €124.000 in 2013 tot €274.000 in 2022 (dat is 121%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oude Noorden met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oude Noorden is €274.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 8.587 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 5 woonplaatsen (groen), wijk Noord (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Oude Noorden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Oude Noorden: er zijn 8.206 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oude Noorden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 10.041 totaal in de buurt Oude Noorden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Oude Noorden telt in totaal 10.041 adressen, met 10.025 verblijfsobjecten en 16 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Oude Noorden liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oude Noorden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Oude Noorden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Oude Noorden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oude Noorden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oude Noorden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oude Noorden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oude Noorden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oude Noorden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Oude Noorden is met 592 personen gestegen van 5.538 in 2013 tot 6.130 in 2022 (dat is 11%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oude Noorden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oude Noorden in 2022 zijn Marokko (2.640 inwoners) en Overig (2.280 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oude Noorden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Oude Noorden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oude Noorden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oude Noorden zijn C (2.900 adressen) en B (1.709 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oude Noorden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Oude Noorden: 2.900 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Oude Noorden
Er waren 145 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oude Noorden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oude Noorden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oude Noorden.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oude Noorden voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Oude Noorden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Oude Noorden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Oude Noorden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de buurt Oude Noorden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Oude Noorden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oude Noorden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noord (Oude Noorden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noord is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oude Noorden is €24.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.400. Buurt Oude Noorden telt 13.700 inkomensontvangers op 17.495 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
19% procent van de huishoudens in buurt Oude Noorden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noord (Oude Noorden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noord is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.570 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oude Noorden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oude Noorden zijn in totaal 2.570 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oude Noorden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Oude Noorden
Er zijn 55 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oude Noorden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 55 elektrische auto’s in de buurt Oude Noorden. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oude Noorden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.994 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oude Noorden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oude Noorden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.396 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oude Noorden (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.655 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oude Noorden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oude Noorden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oude Noorden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.140 misdrijven in de buurt Oude Noorden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oude Noorden, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oude Noorden zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 14.832 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Oude Noorden 1.140 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oude Noorden in 2022 zijn Ongevallen (weg) (174 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (158 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Oude Noorden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 104 misdrijven in de buurt Oude Noorden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oude Noorden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oude Noorden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,72 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Oude Noorden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oude Noorden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oude Noorden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oude Noorden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oude Noorden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oude Noorden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Oude Noorden. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
69% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oude Noorden drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oude Noorden heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oude Noorden gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oude Noorden heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
43% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oude Noorden heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oude Noorden heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oude Noorden voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oude Noorden heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
17% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oude Noorden doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oude Noorden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oude Noorden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oude Noorden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.570Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie280Aantal2022
G+I Handel en horeca585Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie215Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening595Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg380Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten440Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.495Aantal2023
Mannen8.765Aantal2023
Vrouwen8.735Aantal2023
0 tot 15 jaar2.535Aantal2023
15 tot 25 jaar2.590Aantal2023
25 tot 45 jaar6.325Aantal2023
45 tot 65 jaar4.025Aantal2023
65 jaar of ouder2.020Aantal2023
Ongehuwd11.380Aantal2023
Gehuwd4.135Aantal2023
Gescheiden1.555Aantal2023
Verweduwd425Aantal2023
Geboorte totaal210Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal85Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid17.337Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.490Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.330Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.990Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura230Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg5,3%Percentage2021
WMO cliënten1.370Aantal2021
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal760Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning920Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning460Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning790Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning710Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming24%Percentage2021
Energielabels Definitief7.035Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.193Aantal2023
Energielabels Onbepaald813Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++13Aantal2023
Energielabels A++48Aantal2023
Energielabels A+108Aantal2023
Energielabels A1.557Aantal2023
Energielabels B1.709Aantal2023
Energielabels C2.900Aantal2023
Energielabels D833Aantal2023
Energielabels E340Aantal2023
Energielabels F256Aantal2023
Energielabels G1.464Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker62%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk37%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2020
Emotioneel eenzaam41%percentage2020
Sociaal eenzaam38%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen28%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking11%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.280Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.950Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.855Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.480Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers13.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen59%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen18%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum19%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum25%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum29%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.410Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO810Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW180Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.760Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.995Aantal2023
Herkomst Europa2.000Aantal2023
Herkomst buiten Europa9.500Aantal2023
Geboren in Nederland5.995Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa630Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.400Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.370Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5.105Aantal2023
Autochtoon6.130Aantal2022
Westers totaal2.260Aantal2022
Niet-westers totaal8.760Aantal2022
Marokko2.640Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba480Aantal2022
Suriname1.410Aantal2022
Turkije1.945Aantal2022
Overig niet-westers2.280Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal520Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven115Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting81Aantal2022
Verkeersovertredingen223Aantal2022
Vernieling116Aantal2022
Overige misdrijven84Aantal2022
Totaal misdrijven1.140Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km50Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km266Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km480Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km22Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km141Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km267Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km294Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km483Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km357Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km615Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km60,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km77Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km121Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km69Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km154Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km69Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km84Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km63Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km38Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990535Code2023
RegionaamOude NoordenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05990535Code2023
Oppervlakte totaal106Aantal hectaren2023
Oppervlakte land101Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3035.0Naam2023
Dekkingspercentage6%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid7.464Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal10.041Aantal2023
Adressen met postcode10.041Aantal2023
Adressen met woonfunctie9.011Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom10.041Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.011Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Panden2.463Aantal2023
Percelen2.210Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19002.952Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.269Aantal2023
Panden 1925 tot 1950691Aantal2023
Panden 1950 tot 1970160Aantal2023
Panden 1970 tot 1980691Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.045Aantal2023
Panden 1990 tot 2000947Aantal2023
Panden 2000 tot 2010179Aantal2023
Panden 2010 tot 2020371Aantal2023
Panden 2020 en later176Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade33Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade112Aantal2021
Verkeersongevallen totaal145Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.485Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.695Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof790Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,50Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte4.441Aantal2022
Motorfietsen250Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.587Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€274.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning6%Percentage2022
Percentage meergezinswoning94%Percentage2022
Percentage bewoond93%Percentage2022
Percentage onbewoond7%Percentage2022
Koopwoningen21%Percentage2022
Huurwoningen totaal79%Percentage2022
In bezit woningcorporatie57%Percentage2022
In bezit overige verhuurders21%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200095%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2022
Appartement8.206Aantal2023
Tussen of geschakelde woning738Aantal2023
Hoekwoning60Aantal2023
Tweeonder1kap3Aantal2023
Vrijstaande woning4Aantal2023
Ligplaats16Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend13Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.014Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oude Noorden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oude Noorden
Tabel met 10.041 adressen in de buurt Oude Noorden.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oude Noorden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Pijnackerstraat14 t/m 1483035GN t/m 3036GKRotterdam241
2e Pijnackerstraat3 t/m 303035GH t/m 3035GJRotterdam36
3e Pijnackerstraat3 t/m 133035CKRotterdam26
Aelwijn-Floriszstraat1 t/m 1143035CA t/m 3035CDRotterdam52
Benthuizerstraat1 t/m 1513035CN t/m 3036CLRotterdam261
Bergstraat2 t/m 1023035TA t/m 3035THRotterdam161
Bergweg8 t/m 2823035BM t/m 3036BLRotterdam342
Bingenstraat5 t/m 353036PTRotterdam22
Bleiswijkplein--Rotterdam0
Bleiswijkstraat1 t/m 1053035TJ t/m 3035TLRotterdam80
Bloklandstraat8 t/m 1923036TB t/m 3036TVRotterdam242
Blommersdijkselaan1 t/m 463036NA t/m 3036NDRotterdam94
Branco van Dantzigstraat25 t/m 453035PXRotterdam8
Brancoplein--Rotterdam0
Burgemeester Roosstraat1 t/m 603035AA t/m 3035AHRotterdam125
Damruststraat33035KVRotterdam1
Erasmusstraat3 t/m 2753035LA t/m 3035LJRotterdam151
Gerard Scholtenstraat2 t/m 1403035SC t/m 3035STRotterdam243
Gordelpad5 t/m 433036ADRotterdam15
Gordelweg19 t/m 353036AA t/m 3036ACRotterdam68
Goudsesingel301 t/m 5313032ENRotterdam77
Graaf Balderikstraat3 t/m 1743032HC t/m 3032HDRotterdam161
Gravin Adélastraat3 t/m 1743032HA t/m 3032HBRotterdam139
Hammerstraat15 t/m 1213036MC t/m 3036MDRotterdam36
Hartenruststraat2 t/m 243036KXRotterdam17
Heer Kerstantstraat14 t/m 1183036NG t/m 3036NRRotterdam78
Heer Vrankestraat8 t/m 823036LA t/m 3036LHRotterdam116
Het Rechte Pad--Rotterdam0
Hildegardisstraat1 t/m 533036NS t/m 3036NXRotterdam69
Hoeksestraat1 t/m 333036LJ t/m 3036LMRotterdam64
Hofdijk6 t/m 1663032CGRotterdam81
Hooglandstraat1 t/m 2083036PA t/m 3036PSRotterdam259
Hoyledestraat2 t/m 443036LN t/m 3036LSRotterdam79
Jacob Catsstraat1 t/m 4223035PA t/m 3035PWRotterdam316
Jensiusstraat2 t/m 623035VA t/m 3035VHRotterdam110
Johan Idastraat1 t/m 493036ME t/m 3036MGRotterdam53
Kabeljauwsestraat10 t/m 473036LT t/m 3036LWRotterdam75
Karnemelksbrug--Rotterdam0
Karnemelkshaven--Rotterdam0
Kromme Wiekstraat3 t/m 253035RA t/m 3035RBRotterdam34
Loofdakstraat2 t/m 803036JNRotterdam47
Louwerslootstraat135 t/m 1823036PVRotterdam46
Meester Willemstraat4 t/m 903036ML t/m 3036MPRotterdam44
Meidoornstraat2 t/m 1123036WC t/m 3036WGRotterdam88
Moerkapellestraat5 t/m 403036PWRotterdam25
Nieuwe Hamelstraat1 t/m 1013036JE t/m 3036JHRotterdam80
Noorderbrug--Rotterdam0
Noordmolendwarsstraat13 t/m 443035WC t/m 3035WHRotterdam45
Noordmolenstraat1 t/m 843035RC t/m 3035RMRotterdam215
Noordplein1 t/m 2833032XL t/m 3035EERotterdam208
Noordsingel1 t/m 2013035EG t/m 3035ERRotterdam227
Ooievaarstraat13 t/m 763035XB t/m 3035XJRotterdam103
Pijnackerdwarsstraat3 t/m 63035GARotterdam5
Pijnackerplein1 t/m 503035GB t/m 3035GGRotterdam82
Pompenburg6 t/m 3923032EMRotterdam180
Raephorststraat1 t/m 673036VA t/m 3036VMRotterdam144
Rechter Rottekade1 t/m 4133032XA t/m 3032XHRotterdam209
Rembrandtstraat1 t/m 2043035LK t/m 3035LTRotterdam142
Rietvinkstraat1 t/m 403036XA t/m 3036XDRotterdam44
Rottestraat1 t/m 313032XKRotterdam22
Ruivendwarsstraat5 t/m 393036DARotterdam18
Ruivenplantsoen2 t/m 1083036DJRotterdam54
Ruivenstraat1 t/m 2033036DC t/m 3036DHRotterdam158
Schommelstraat4 t/m 1243035CE t/m 3035CJRotterdam80
Schoonoordstraat1 t/m 483036XE t/m 3036XJRotterdam98
Snellemanstraat1 t/m 473035WJ t/m 3035WSRotterdam36
Soetendaalsebocht--Rotterdam0
Soetendaalsebrug--Rotterdam0
Soetendaalsekade30 t/m 593036EA t/m 3036EBRotterdam76
Soetendaalseplein1 t/m 63036ECRotterdam8
Soetendaalsestraat27 t/m 713036EERotterdam34
Soetendaalseweg2 t/m 1133036EH t/m 3036EVRotterdam211
Stokviskade--Rotterdam0
Stolkstraat13 t/m 313036ZA t/m 3036ZBRotterdam20
Stroveer2 t/m 3003032GA t/m 3032GBRotterdam272
Tochtstraat1 t/m 1123036SB t/m 3036SPRotterdam150
Tollensstraat3 t/m 1103035NA t/m 3035NMRotterdam152
Touwbaan3 t/m 333035WZRotterdam16
Verbraakstraat7 t/m 303036MR t/m 3036MTRotterdam5
Vijlkapperstraat3 t/m 423036ZK t/m 3036ZLRotterdam21
Vinkenlust2 t/m 1033036XX t/m 3036XZRotterdam61
Vinkenstraat4 t/m 3473036XK t/m 3036XWRotterdam213
Vlethoek4 t/m 73036ZE t/m 3036ZGRotterdam2
Vletstraat4 t/m 1123035ZA t/m 3036ZJRotterdam121
Vriendenbrug--Rotterdam0
Vriendenlaan6 t/m 403032XJRotterdam30
Vrouwe Justitiahof1 t/m 1353032BPRotterdam76
Wiekstraat2 t/m 803035XL t/m 3035XTRotterdam79
Wilgenplantsoen--Rotterdam0
Wilgenstraat2 t/m 263036WPRotterdam13
Witte Zwaanhof3 t/m 583035ZH t/m 3035ZJRotterdam12
Woelwijkstraat1 t/m 1133035VJ t/m 3035VWRotterdam152
Wolstraat3 t/m 1043036JS t/m 3036JTRotterdam76
Zaagmolendrift2 t/m 533035JA t/m 3036JXRotterdam106
Zaagmolenkade1 t/m 2493035KA t/m 3035KDRotterdam160
Zaagmolenstraat4 t/m 2433035HA t/m 3036HNRotterdam468
Zaagstraat2 t/m 123035HNRotterdam17
Zegwaardstraat1 t/m 883035TM t/m 3035TPRotterdam53
Zoomstraat105 t/m 1463036RE t/m 3036RMRotterdam8
Zwaanshals2 t/m 5983035KE t/m 3036KZRotterdam641
Zwaanshalskade32 t/m 1293036JJ t/m 3036JZRotterdam94
Zwaanshalspad--Rotterdam0
Zwaanshalspark--Rotterdam0
Zwart Janstraat1 t/m 1553035AJ t/m 3035AZRotterdam362

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 104 openbare ruimtes en 10.041 adressen in de buurt Oude Noorden. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oude Noorden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oude Noorden ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30321344
Postcode numeriek30354324
Postcode numeriek30364373
WoonkernRotterdam10041
WoonplaatsRotterdam10054
WijkNoord10054
GemeenteRotterdam10054
StadsdeelNoord10041
ProvincieZuid-Holland10054
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard10041
LandNederland10054

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oude Noorden ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oude Noorden dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oude Noorden ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oude Noorden en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven