Corona-statistieken gemeente Venlo

Informatie buurt Stalberg West:

Informatie buurt Stalberg West:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Stalberg West in de gemeente Venlo! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Stalberg West in de gemeente Venlo!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (7% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Stalberg West, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Stalberg West is met 85 inwoners toegenomen (afgerond is dat 7%): van 1.185 in 2013 tot 1.270 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Stalberg West
Kaart van de wijk Venlo Oost Noord met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Venlo Oost Noord met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Tichelarij, 2: Rijnbeek, 3: Groenstraat Noord, 4: Stalberg Noord, 5: Stalberg West, 6: Groenstraat Zuid, 7: Hogekamp, 8: Groeneveld.

Over buurt Stalberg West

Buurt Stalberg West heeft afgerond een totale oppervlakte van 24 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.458 adressen per km2. Er wonen 605 huishoudens in buurt Stalberg West. Postcode 5913 is de meest voorkomende postcode in buurt Stalberg West. Buurt Stalberg West ligt binnen Wijk Venlo Oost Noord in de gemeente Venlo.

Kenmerken van de 616 woningen in de buurt Stalberg West
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Stalberg West:

616 woningen & 658 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Stalberg West (€226.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Stalberg West voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 658 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Stalberg West telt in totaal 658 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Stalberg West.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

616 woningen & 658 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Stalberg West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Venlo Oost Noord (Stalberg West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Venlo Oost Noord is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Stalberg West is €27.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.500. Buurt Stalberg West telt 1.000 inkomensontvangers op 1.270 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,00 % procent van de huishoudens in buurt Stalberg West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Venlo Oost Noord (Stalberg West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Venlo Oost Noord is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (95 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Stalberg West.

Buurt Stalberg West telt in totaal 95 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Stalberg West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - buurt Stalberg West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Venlo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Venlo. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Venlo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau wijkgebouw d'n Dörpel


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau wijkgebouw d'n Dörpel.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau wijkgebouw d'n Dörpel is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Stalberg West geen stembureau. Stembureau wijkgebouw d'n Dörpel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Stalberg West ligt. De gemeente Venlo telde bij deze verkiezingen in totaal 135 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Venlo. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Venlo.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Stalberg West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Stalberg West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Stalberg West


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Stalberg West. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Stalberg West, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Stalberg West zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 387 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 20 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 387 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 379 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Stalberg West 31 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Stalberg West.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Stalberg West naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Stalberg West: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Stalberg West voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Stalberg West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Stalberg West.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Stalberg West: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Stalberg West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal95Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie5Aantal2019
G+I Handel en horeca20Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.270Aantal2020
Mannen625Aantal2020
Vrouwen640Aantal2020
0 tot 15 jaar195Aantal2020
15 tot 25 jaar115Aantal2020
25 tot 45 jaar300Aantal2020
45 tot 65 jaar365Aantal2020
65 jaar of ouder285Aantal2020
Ongehuwd575Aantal2020
Gehuwd495Aantal2020
Gescheiden135Aantal2020
Verweduwd65Aantal2020
Westers totaal140Aantal2020
Geboorte totaal20Aantal2019
Geboorte relatief17Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5Aantal2019
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag200Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar350Aantal2019
Opleidingsniveau hoog370Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten80Aantal2019
Wmo-cliënten relatief65%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.870Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.290Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.270Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.850Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.350Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.470Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.760Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.930Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.470Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.010Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.580Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker88%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2016
Overgewicht50%percentage2016
Obesitas13%percentage2016
Roker19%percentage2016
Sporter53%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen14%percentage2016
Vrijwilligerswerk29%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening36%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking10%percentage2016
Minstens één beperking15%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal605Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens235Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen175Aantal2020
Huishoudens met kinderen200Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid5.211Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.000Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.500Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.500Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar64,10 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen33,20 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen21,10 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,80 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,00 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW260Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.090Aantal2020
Niet-westers totaal40Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije10Aantal2020
Overig niet-westers25Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,50Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km66Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km84Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km52Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km65Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km72Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km94Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km67Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km88Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km11,20Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,90Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,80Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand3,50Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand53,80Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,20Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09831305Code2020
RegionaamStalberg WestNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode09831305Code2020
Oppervlakte totaal24Aantal hectaren2020
Oppervlakte land24Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode5913.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.458Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal610Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine525Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof85Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.499Aantal2020
Motorfietsen40Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad616Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€226.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning64%Percentage2019
Percentage meergezinswoning36%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen77%Percentage2019
Huurwoningen totaal23%Percentage2019
In bezit woningcorporatie5%Percentage2019
In bezit overige verhuurders18%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200091%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Venlo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Stalberg West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in buurt Stalberg West

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Stalberg West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Venlo.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Burgemeester Houbenstraat1 - 885913VV - 5913VZVenlo
Burgemeester van Darthstraat1 - 145913VTVenlo
Burgemeester van Rooyhof2 - 245913BZVenlo
Graaf Gerhardstraat1 - 545913VP - 5913VSVenlo
Groenstraat53 - 2545913CB - 5913CJVenlo

Toon alle 15 rijen met adressen...