Statistieken buurt Uilebomen

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Uilebomen in de gemeente Den Haag. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Uilebomen in de gemeente Den Haag. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 160 gebieden Den Haag / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote toename van 31% naar 3.205 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Uilebomen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Uilebomen, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Uilebomen is met 760 personen gestegen van 2.445 in 2013 tot 3.205 in 2021 (dat is 31%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Uilebomen
Kaart van de wijk Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Voorhout, 2: Uilebomen, 3: Kortenbos, 4: Zuidwal.

Over de buurt Uilebomen

Buurt Uilebomen heeft afgerond een totale oppervlakte van 29 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.443 adressen per km2. Er wonen 1.860 huishoudens in buurt Uilebomen. Postcode 2511 is de meest voorkomende postcode in buurt Uilebomen. Buurt Uilebomen ligt binnen Wijk Centrum in de gemeente Den Haag.

Kenmerken van de 1.932 woningen in de buurt Uilebomen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.932 woningen & 2.844 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 58% naar €327.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Uilebomen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Uilebomen, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Uilebomen is met €120.000 toegenomen van €207.000 in 2013 tot €327.000 in 2021 (dat is 58%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 2.844 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Uilebomen telt in totaal 2.844 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Uilebomen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Uilebomen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.932 woningen & 2.844 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Uilebomen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Uilebomen is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Uilebomen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Uilebomen.

De gemeente Den Haag telde bij deze verkiezingen in totaal 258 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Uilebomen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Centrum (Uilebomen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Centrum is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Uilebomen is €35.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.800. Buurt Uilebomen telt 2.500 inkomensontvangers op 3.205 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
14,30% procent van de huishoudens in buurt Uilebomen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Centrum (Uilebomen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Centrum is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (585 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Uilebomen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Uilebomen zijn in totaal 585 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Uilebomen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Uilebomen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Uilebomen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Uilebomen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Uilebomen is met 69 personen toegenomen van 1.051 in 2013 tot 1.120 in 2021 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Uilebomen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Uilebomen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Uilebomen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Uilebomen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Uilebomen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Uilebomen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Uilebomen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Uilebomen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 9.238 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 9.238 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 8.921 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Uilebomen 648 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Uilebomen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Uilebomen voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Uilebomen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Uilebomen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Uilebomen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Uilebomen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal585Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie20Aantal2021
G+I Handel en horeca155Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg105Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.205Aantal2021
Mannen1.645Aantal2021
Vrouwen1.560Aantal2021
0 tot 15 jaar390Aantal2021
15 tot 25 jaar290Aantal2021
25 tot 45 jaar1.275Aantal2021
45 tot 65 jaar800Aantal2021
65 jaar of ouder450Aantal2021
Ongehuwd2.030Aantal2021
Gehuwd775Aantal2021
Gescheiden330Aantal2021
Verweduwd80Aantal2021
Westers totaal730Aantal2021
Geboorte totaal30Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal20Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid11.218Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag490Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar680Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.500Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,70%Percentage2020
WMO cliënten200Aantal2020
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.140Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.360Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal340Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement330Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning640Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning150Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning360Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning270Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming60%Percentage2020
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker71%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht52%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk62%percentage2020
Lopen naar school of werk40%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam60%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2020
Emotioneel Eenzaam42%percentage2020
Sociaal Eenzaam38%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.860Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.025Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen475Aantal2021
Huishoudens met kinderen365Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.800Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.200Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37,10%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen32,00%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar32,50%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen47,60%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen19,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen12,20%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18,60%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand190Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO130Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW380Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.120Aantal2021
Niet-westers totaal1.355Aantal2021
Marokko230Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba115Aantal2021
Suriname260Aantal2021
Turkije90Aantal2021
Overig niet-westers660Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km48Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km114Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km12Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km53Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km100Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km62Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km372Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km707Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km25Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km46Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km40Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km247Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km394Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km95Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km328Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km499Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km123Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km465Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km704Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km49,20Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km95Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km143Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km126Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km270Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km55Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km158Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km44Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km101Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km34Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km67Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km25Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km50Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km34Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand8,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand7,50Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km23Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km31Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km48Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km24Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05182813Code2021
RegionaamUilebomenNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode05182813Code2021
Oppervlakte totaal29Aantal hectaren2021
Oppervlakte land29Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode2511.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid6.443Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.835Aantal2021
Adressen totaal2.844Aantal2021
Panden332Aantal2021
Percelen249Aantal2021
Diefstal274Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven111Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting72Aantal2021
Verkeersovertredingen81Aantal2021
Vernieling43Aantal2021
Overige misdrijven43Aantal2021
Totaal misdrijven648Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.575Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.085Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof490Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte5.431Aantal2020
Motorfietsen55Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.932Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€327.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning5%Percentage2021
Percentage meergezinswoning95%Percentage2021
Percentage bewoond89%Percentage2021
Percentage onbewoond11%Percentage2021
Koopwoningen22%Percentage2021
Huurwoningen totaal77%Percentage2021
In bezit woningcorporatie40%Percentage2021
In bezit overige verhuurders37%Percentage2021
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200062%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200038%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Uilebomen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Uilebomen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Uilebomen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Haag.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Ammunitiehaven19 - 8192511XH - 2511XXDen Haag
Ammunitiehof3 - 392511XKDen Haag
Bagijnestraat1 - 402511CKDen Haag
Bleekveld10 - 482511ZBDen Haag
Calliopestraat7 - 772511GE - 2511GHDen Haag

Toon alle 32 rijen met adressen...