Bekijk ook: Sterke daling van de gasprijzen!

Statistieken buurt Voorburg Midden zuid

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Voorburg Midden zuid in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Voorburg Midden zuid in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 59 gebieden Leidschendam-Voorburg / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 15% naar 2.285 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Voorburg Midden zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Voorburg Midden zuid, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2018 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Voorburg Midden zuid is met 301 personen toegenomen van 1.984 in 2013 tot 2.285 in 2022 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Voorburg Midden zuid
Kaart van de wijk Voorburg Midden met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Voorburg Midden met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Voorburg Midden noord, 2: Voorburg Midden midden, 3: Voorburg Midden zuid.

Over de buurt Voorburg Midden zuid

Buurt Voorburg Midden zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 34 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.661 adressen per km2. Er wonen 1.165 huishoudens in buurt Voorburg Midden zuid. Postcode 2274 is de meest voorkomende postcode in buurt Voorburg Midden zuid. Buurt Voorburg Midden zuid ligt binnen Wijk Voorburg Midden in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De gegevens van de buurt Voorburg Midden zuid voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.183 woningen in de buurt Voorburg Midden zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leidschendam-Voorburg in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.183 woningen & 1.346 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 57% naar €301.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Voorburg Midden zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Voorburg Midden zuid, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Voorburg Midden zuid is met €109.000 gestegen van €192.000 in 2013 tot €301.000 in 2021 (dat is 57%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.346 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Voorburg Midden zuid telt in totaal 1.346 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Voorburg Midden zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Voorburg Midden zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.183 woningen & 1.346 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Voorburg Midden zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Voorburg Midden zuid is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Voorburg Midden zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Voorburg Midden zuid.

De gemeente Leidschendam-Voorburg telde bij deze verkiezingen in totaal 30 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Voorburg Midden zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Leidschendam-Voorburg: Voorburg Midden zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Voorburg Midden zuid is €34.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.700. Buurt Voorburg Midden zuid telt 1.700 inkomensontvangers op 2.285 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,50% procent van de huishoudens in buurt Voorburg Midden zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Leidschendam-Voorburg: Voorburg Midden zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (225 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Voorburg Midden zuid (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Voorburg Midden zuid zijn in totaal 225 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Voorburg Midden zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Voorburg Midden zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Leidschendam-Voorburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Leidschendam-Voorburg. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Voorburg Midden zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Voorburg Midden zuid, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Voorburg Midden zuid is met 91 personen gestegen van 1.389 in 2013 tot 1.480 in 2022 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Voorburg Midden zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Voorburg Midden zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Voorburg Midden zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Voorburg Midden zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Voorburg Midden zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Voorburg Midden zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Voorburg Midden zuid, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Voorburg Midden zuid zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.223 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.223 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.209 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Voorburg Midden zuid 92 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Voorburg Midden zuid.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Voorburg Midden zuid
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Voorburg Midden zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Voorburg Midden zuid vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Voorburg Midden zuid voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Voorburg Midden zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Voorburg Midden zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de buurt Voorburg Midden zuid: 434 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Voorburg Midden zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Voorburg Midden zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Voorburg Midden zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal225Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca20Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.285Aantal2022
Mannen1.090Aantal2022
Vrouwen1.200Aantal2022
0 tot 15 jaar435Aantal2022
15 tot 25 jaar190Aantal2022
25 tot 45 jaar710Aantal2022
45 tot 65 jaar595Aantal2022
65 jaar of ouder355Aantal2022
Ongehuwd1.255Aantal2022
Gehuwd730Aantal2022
Gescheiden215Aantal2022
Verweduwd95Aantal2022
Westers totaal410Aantal2022
Geboorte totaal30Aantal2020
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal15Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid6.686,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag280Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar480Aantal2020
Opleidingsniveau hoog880Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,20%Percentage2020
WMO cliënten45Aantal2020
WMO cliënten relatief20Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.280Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.230Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.800Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.360Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.510Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.650Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.140Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.570Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief756Aantal2022
Energielabels Voorlopig434Aantal2022
Energielabels Onbepaald156Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++2Aantal2022
Energielabels A++9Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A113Aantal2022
Energielabels B51Aantal2022
Energielabels C185Aantal2022
Energielabels D211Aantal2022
Energielabels E434Aantal2022
Energielabels F118Aantal2022
Energielabels G67Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam33%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.165Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens565Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen255Aantal2022
Huishoudens met kinderen355Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.700Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.900Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen25,90%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen36,50%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar36,00%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen31,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen24,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€94x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW350Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.480Aantal2022
Niet-westers totaal395Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname55Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers270Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal30Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting21Aantal2021
Verkeersovertredingen18Aantal2021
Vernieling9Aantal2021
Overige misdrijven1Aantal2021
Totaal misdrijven92Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km53Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km21Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km76Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km102Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km409Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km24Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km44Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km179Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km72Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km358Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km22Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km136Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km578Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km38,60Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km104Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km153Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km55Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km151Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km37Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km100Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km64Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km67Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km51Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km37Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand10,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km31Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km46Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km25Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19160902Code2022
RegionaamVoorburg Midden zuidNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode19160902Code2022
Oppervlakte totaal34Aantal hectaren2022
Oppervlakte land34Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode2274.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.661Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.346Aantal2022
Adressen totaal1.346Aantal2022
Adressen met woonfunctie1.191Aantal2022
Panden518Aantal2022
Percelen447Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 190034Aantal2022
Panden 1900 tot 19259Aantal2022
Panden 1925 tot 1950198Aantal2022
Panden 1950 tot 1970997Aantal2022
Panden 1970 tot 198048Aantal2022
Panden 1980 tot 19900Aantal2022
Panden 1990 tot 20000Aantal2022
Panden 2000 tot 201025Aantal2022
Panden 2010 en later35Aantal2020
Panden 2010 tot 202033Aantal2022
Panden 2020 en later2Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2021
Verkeersongevallen totaal7Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal875Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine780Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof90Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.574Aantal2020
Motorfietsen80Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.183Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€301.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning25%Percentage2021
Percentage meergezinswoning75%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen69%Percentage2021
Huurwoningen totaal31%Percentage2021
In bezit woningcorporatie14%Percentage2021
In bezit overige verhuurders17%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200095%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Voorburg Midden zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Voorburg Midden zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Voorburg Midden zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aart van der Leeuwkade1 - 462274KX - 2274KZVoorburg
Alberdingk Thijmkade1 - 242274XVVoorburg
Albert Verweystraat1 - 602274LH - 2274LLVoorburg
Broekslootkade13 - 862274HA - 2274HDVoorburg
Carel Vosmaerstraat2 - 1102274XW - 2274XZVoorburg

Toon alle 26 rijen met adressen...

De gegevens van de buurt Voorburg Midden zuid voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Voorburg Midden zuid. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Voorburg Midden zuid danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2021-2022BU19160902100,00%100,00%BU19160902Voorburg Midden zuidLeidschendam-Voorburg
2020-2021BU19160902100,00%100,00%BU19160902Voorburg Midden zuidLeidschendam-Voorburg
2019-2020BU19160902100,00%100,00%BU19160902Voorburg Midden zuidLeidschendam-Voorburg
2018-2019BU19160902100,00%28,77%BU19160900Voorburg MiddenLeidschendam-Voorburg
2017-2018BU19160900100,00%100,00%BU19160900Voorburg MiddenLeidschendam-Voorburg
2016-2017BU19160900100,00%100,00%BU19160900Voorburg MiddenLeidschendam-Voorburg
2015-2016BU19160900100,00%100,00%BU19160900Voorburg MiddenLeidschendam-Voorburg
2014-2015BU19160900100,00%100,00%BU19160900Voorburg MiddenLeidschendam-Voorburg
2013-2014BU19160900100,00%100,00%BU19160900Voorburg MiddenLeidschendam-Voorburg

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van deze buurt veranderde van Voorburg Midden in 2018 naar Voorburg Midden noord in 2019.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Leidschendam-Voorburg):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Leidschendam-Voorburg eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.