Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Slenaken:

Informatie woonplaats Slenaken:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Slenaken in de gemeente Gulpen Wittem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Slenaken in de gemeente Gulpen Wittem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Slenaken, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Slenaken is tussen 2013 en 2020 met 5 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 391 in 2013 tot 395 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Slenaken
Kaart van de woonplaats slenaken. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Slenaken binnen de gemeente Gulpen Wittem.

De naam Slenaken wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Slenaken en voor de wijk Slenaken. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Slenaken

Woonplaats Slenaken heeft een totale oppervlakte van 313 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Slenaken telt 222 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 61 adressen per km2. Er wonen 183 huishoudens en er zijn in totaal 189 woningen. De woonplaats telt 221 auto's en 52 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Slenaken ligt in de gemeente Gulpen Wittem.

De brondata voor woonplaats Slenaken is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Slenaken zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Slenaken valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Slenaken zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Slenaken zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen Wittem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 189 woningen in de woonplaats Slenaken
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Slenaken:

189 woningen & 219 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 219 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Slenaken telt in totaal 219 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Slenaken.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

189 woningen & 219 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Slenaken


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gulpen Wittem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Slenaken


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Slenaken.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Slenaken. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Fanfarezaal Berg en Dal


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Fanfarezaal Berg en Dal bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Fanfarezaal Berg en Dal is uitgebracht. Stembureau Fanfarezaal Berg en Dal is het enige stembureau binnen de woonplaats Slenaken. De gemeente Gulpen Wittem telde bij deze verkiezingen in totaal 10 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gulpen Wittem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen Wittem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.770)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Slenaken.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Slenaken was in 2017 €28.770.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (52 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Slenaken.

Woonplaats Slenaken telt in totaal 52 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Slenaken, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Slenaken zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 164 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 164 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 162 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Slenaken 24 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Slenaken.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Slenaken voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal52Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2019
B-F Nijverheid en energie5Aantal2019
G+I Handel en horeca19Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening9Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten9Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners395Aantal2020
Mannen207Aantal2020
Vrouwen188Aantal2020
0 tot 15 jaar28Aantal2020
15 tot 25 jaar19Aantal2020
25 tot 45 jaar51Aantal2020
45 tot 65 jaar132Aantal2020
65 jaar of ouder145Aantal2020
Ongehuwd119Aantal2020
Gehuwd215Aantal2020
Gescheiden28Aantal2020
Verweduwd28Aantal2020
Westers totaal52Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaalgeen dataAantalgeen data
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid125Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag56Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar75Aantal2019
Opleidingsniveau hoog121Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten14Aantal2019
Wmo-cliënten relatief41%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners19Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.341Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.030Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.608Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.919Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.098Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.559Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.980Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.380Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.459Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.241Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.350Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.934Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal183Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens46Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen89Aantal2020
Huishoudens met kinderen52Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,05Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2019
Percentage werknemers66%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 34%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  279Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.389Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.770Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,76 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen26,30 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,80 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO9Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW121Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon334Aantal2020
Niet-westers totaal9Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Surinamegeen dataAantalgeen data
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers9Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk5,61Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt3,93Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf4,37Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school4,74Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand5,61Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand14,52Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand5,61Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand14,03Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand14,52Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,93Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand6,63Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,62Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand2,67Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,51Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km36,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km59Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km205Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand4,37Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand5,53Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Buitenschoolseopvang binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand4,74Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,14Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,14Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,14Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,77Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand5,53Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,34Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,77Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,99Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,99Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand13,29Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,91Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand11,69Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,34Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand14,49Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,57Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand12,01Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand15,73Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand6,27Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand6,03Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand25,60Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand8,33Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand13,21Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand15,77Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand12,13Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1229CodeWP1229
RegionaamSlenakenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal313Aantal hectaren2020
Oppervlakte land313Aantal hectaren2020
Oppervlakte watergeen dataAantal hectarengeen data
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid61Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal221Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine184Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof38Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen14Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad189Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€275.337Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning93%Percentage2019
Percentage meergezinswoning7%Percentage2019
Percentage bewoond90%Percentage2019
Percentage onbewoond10%Percentage2019
Koopwoningen84%Percentage2019
Huurwoningen totaal15%Percentage2019
In bezit woningcorporatie6%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200078%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Gulpen Wittem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Gulpen Wittem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gulpen Wittem. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!