Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Toornwerd:

Informatie woonplaats Toornwerd:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Toornwerd in de gemeente Loppersum! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Toornwerd in de gemeente Loppersum!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (afname van 24% naar 74 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Toornwerd. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Toornwerd, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Toornwerd is met 24 personen afgenomen van 98 in 2013 tot 74 in 2020 (dat is 24%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Toornwerd
Kaart van de woonplaats toornwerd. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Toornwerd binnen de gemeente Loppersum.

De naam Toornwerd wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Toornwerd. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Toornwerd

Woonplaats Toornwerd heeft afgerond een totale oppervlakte van 87 hectare, waarvan 86 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Toornwerd telt 35 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 133 adressen per km2. Er wonen 31 huishoudens en er zijn in totaal 31 woningen. De woonplaats telt 33 auto's en 7 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Toornwerd ligt in de gemeente Loppersum.

De brondata voor woonplaats Toornwerd is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Toornwerd zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Toornwerd valt samen met de 3 buurten Middelstum, Toornwerd en Verspreide Huizen Middelstum. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Toornwerd zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Loppersum. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Toornwerd:

31 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (afname van 9% naar €192.452 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Toornwerd. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Toornwerd, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Toornwerd is met €19.335 afgenomen van €211.787 in 2013 tot €192.452 in 2019 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Toornwerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Loppersum bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Toornwerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Toornwerd. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Toornwerd, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Toornwerd is met 24 personen afgenomen van 93 in 2013 tot 69 in 2020 (dat is 26%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Toornwerd: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Toornwerd.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Toornwerd. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dorpshuis Diggelschip


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dorpshuis Diggelschip bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dorpshuis Diggelschip is uitgebracht. Er ligt binnen woonplaats Toornwerd geen stembureau. Stembureau Dorpshuis Diggelschip is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Toornwerd ligt. De gemeente Loppersum telde bij deze verkiezingen in totaal 8 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Loppersum. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Loppersum.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.048)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Toornwerd.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Toornwerd was in 2018 €25.048.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven

Voor woonplaats Toornwerd zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Misdaad

In de woonplaats Toornwerd zijn sinds 2012 geen misdrijven geregistreerd. Daarom worden hier geen grafieken getoond. Voor slechts 0,32 % van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er van 2012 tot en met 2020 helemaal geen misdrijven geregistreerd. De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Toornwerd voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners74Aantal2020
Mannen37Aantal2020
Vrouwen37Aantal2020
0 tot 15 jaar6Aantal2020
15 tot 25 jaar6Aantal2020
25 tot 45 jaar11Aantal2020
45 tot 65 jaar26Aantal2020
65 jaar of ouder16Aantal2020
Ongehuwd28Aantal2020
Gehuwd37Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal5Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid87Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag11Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar22Aantal2019
Opleidingsniveau hoog30Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatief28Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.383Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.340Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.290Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.410Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.360Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.398Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.293Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.301Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.025Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.130Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.370Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.560Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.036Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.976Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.927Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal31Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen11Aantal2020
Huishoudens met kinderen11Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,42Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2019
Percentage werknemers58%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 42%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers100Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.603Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.048Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar35,93%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen27,89%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen26,13%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen10,90%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,80%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€198x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW20Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon69Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,55Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand21,47Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,55Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand19,32Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand19,32Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,31Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,28Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand8,32Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,64Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand8,18Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,01Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,42Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,53Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,51Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,49Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,49Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,97Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,31Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,64Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand11,44Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,32Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,95Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand15,66Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,95Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,79Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand8,81Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,45Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,45Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand14,34Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,56Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand6,27Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand20,41Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,81Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand9,09Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand17,32Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand8,87Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand18,61Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand19,90Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand18Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand16,64Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3454Code2021
RegionaamToornwerdNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners9Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal87Aantal hectaren2020
Oppervlakte land86Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid133Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode32Aantal2021
Adressen totaal35Aantal2021
Panden35Aantal2021
Percelen35Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal33Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine27Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof11Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen10Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad31Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€192.452Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning100%Percentage2020
Percentage meergezinswoning0%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen90%Percentage2020
Huurwoningen totaal10%Percentage2020
In bezit woningcorporatie1%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200089%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Loppersum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Loppersum. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Loppersum. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!