Corona-statistieken gemeente Kaag en Braassem

Informatie woonplaats Woubrugge:

Informatie woonplaats Woubrugge:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Woubrugge in de gemeente Kaag en Braassem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Woubrugge in de gemeente Kaag en Braassem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Woubrugge, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Woubrugge is tussen 2013 en 2020 met 80 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 3.574 in 2013 tot 3.654 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Woubrugge


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Woubrugge wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Woubrugge en voor de wijk Woubrugge. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Woubrugge

Woonplaats Woubrugge heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.369 hectare, waarvan 1.288 land en 80 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Woubrugge telt 1.866 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 219 adressen per km2. Er wonen 1.502 huishoudens en er zijn in totaal 1.532 woningen. De woonplaats telt 1.878 auto's en 340 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Woubrugge ligt in de gemeente Kaag en Braassem.

De brondata voor woonplaats Woubrugge is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Woubrugge zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Woubrugge valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Woubrugge zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Woubrugge zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kaag en Braassem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.532 woningen in de woonplaats Woubrugge
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Woubrugge:

1.532 woningen & 1.863 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Woubrugge (€310.585 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Woubrugge voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.863 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Woubrugge telt in totaal 1.863 adressen, met 1.830 verblijfsobjecten, 24 standplaatsen en 9 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Woubrugge.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.532 woningen & 1.863 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Woubrugge.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Woubrugge was in 2017 €28.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (340 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Woubrugge.

Woonplaats Woubrugge telt in totaal 340 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Woubrugge voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal340Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2019
B-F Nijverheid en energie55Aantal2019
G+I Handel en horeca50Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners3.654Aantal2020
Mannen1.822Aantal2020
Vrouwen1.842Aantal2020
0 tot 15 jaar596Aantal2020
15 tot 25 jaar465Aantal2020
25 tot 45 jaar726Aantal2020
45 tot 65 jaar1.107Aantal2020
65 jaar of ouder796Aantal2020
Ongehuwd1.572Aantal2020
Gehuwd1.617Aantal2020
Gescheiden225Aantal2020
Verweduwd210Aantal2020
Westers totaal260Aantal2020
Geboorte totaal20Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal40Aantal2019
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid286Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag731Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.121Aantal2019
Opleidingsniveau hoog771Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura115Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.120Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.815Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.060Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.316Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.269Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.346Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.453Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.357Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement707Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.062Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.283Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.695Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.053Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.083Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.494Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.502Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens430Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen496Aantal2020
Huishoudens met kinderen586Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,36Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  2.903Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.138Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.300Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,55 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen27,15 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,14 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,95 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,77 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO90Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW731Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.219Aantal2020
Niet-westers totaal175Aantal2020
Marokko15Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2020
Suriname15Aantal2020
Turkije20Aantal2020
Overig niet-westers115Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,64Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,74Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,14Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,59Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,64Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,88Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,67Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,88Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand8,59Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,74Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,56Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand6,57Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,68Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,77Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,77Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,14Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,21Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,59Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,16Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,16Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,79Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand2,13Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,44Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,29Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,26Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,17Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand19,00Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,17Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,61Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,18Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,21Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,41Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,37Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,69Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand7,18Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand13,69Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,41Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand5,37Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand14,01Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand8,86Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,39Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand8,07Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,53Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3043CodeWP3043
RegionaamWoubruggeNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.369Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.288Aantal hectaren2020
Oppervlakte water80Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid219Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.878Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.592Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof285Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen226Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.532Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€310.585Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning84%Percentage2019
Percentage meergezinswoning16%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen69%Percentage2019
Huurwoningen totaal31%Percentage2019
In bezit woningcorporatie23%Percentage2019
In bezit overige verhuurders8%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200079%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Kaag en Braassem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Kaag en Braassem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Kaag en Braassem. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!