Informatie buurt Dubbeldam Noord:

Informatie buurt Dubbeldam Noord:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dubbeldam Noord in de gemeente Dordrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dubbeldam Noord in de gemeente Dordrecht!
Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Dubbeldam Noord, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Dubbeldam Noord is met 70 inwoners afgenomen (afgerond is dat 1%): van 5.280 in 2013 tot 5.210 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Dordrecht
(buurt Dubbeldam Noord is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Dordrecht. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Dubbeldam Noord

Dubbeldam Noord heeft een totale oppervlakte van 115 hectare, waarvan 111 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.649 adressen per km2. Er wonen 2.130 huishoudens in Dubbeldam Noord. Postcode 3319 is de meest voorkomende postcode in de buurt Dubbeldam Noord. Dubbeldam Noord ligt binnen de wijk Dubbeldam in de gemeente Dordrecht.

Kenmerken van de 2.288 woningen in Dubbeldam Noord
Informatie over de 2.288 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Dordrecht. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Dubbeldam Noord:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Dubbeldam Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Dubbeldam Noord:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 25.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Dubbeldam Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Dubbeldam (Dubbeldam Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Dubbeldam is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Dubbeldam Noord is € 25.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 32.100. Dubbeldam Noord telt 4.000 inkomensontvangers op 5.210 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,50 % procent van de huishoudens in Dubbeldam Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Dubbeldam (Dubbeldam Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Dubbeldam is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (310 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Dubbeldam Noord.

Dubbeldam Noord telt in totaal 310 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Dubbeldam Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Dubbeldam Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Dubbeldam Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Dubbeldam Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Dubbeldam Noord. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Dubbeldam Noord naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Dubbeldam Noord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Dubbeldam Noord voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Dubbeldam Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Dubbeldam Noord.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Dordrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Dordrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Dordrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle 143 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Dubbeldam Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Dubbeldam Noord
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Achterbergstraat1 - 123319BADordrecht
Ambachtstraat1 - 273319CADordrecht
Baron van Boetzelaerlaan1 - 1263319CK - 3319CNDordrecht
Berkenhof1 - 1003319WBDordrecht
Berkenlaan4 - 203319HADordrecht
Bremstraat1 - 213319HBDordrecht
Buitenrust2 - 623319WCDordrecht
Burgemeester Struijkstraat1 - 603319CD - 3319CEDordrecht
Burgemeester de Roostraat1 - 523319CB - 3319CCDordrecht
Burgemeester van Dorsserstraat1 - 253319CGDordrecht
Couperusstraat3 - 723319RB - 3319RCDordrecht
Damplein1 - 663319HCDordrecht
Damstraat2 - 993319BB - 3319BEDordrecht
De Mérodestraat1 - 373319BGDordrecht
Dennenlaan1 - 563319EADordrecht
Dillenburgstraat1 - 713319RDDordrecht
Drakensteynlaan2 - 543319RE - 3319RGDordrecht
Dubbeldreef1 - 703319BH - 3319BJDordrecht
Dubbelsteynlaan Oost104 - 2763319EE - 3319EHDordrecht
Dubbelsteynlaan West2 - 1003319EK - 3319EMDordrecht
Gorterplaats2 - 193319BCDordrecht
Gorterstraat5 - 503319BK - 3319BLDordrecht
Groenekruislaan1 - 793319RH - 3319RJDordrecht
Groenhove1 - 343319WDDordrecht
Haaswijkweg Oost4 - 693319GA - 3319GCDordrecht
Haaswijkweg West2 - 1183319GD - 3319GEDordrecht
Heijermansstraat1 - 343319BMDordrecht
Hortensiastraat1 - 483319HD - 3319HEDordrecht
Jasmijnstraat1 - 323319HG - 3319HHDordrecht
Jhr van de Wall Repelaerstraat1 - 523319CP - 3319CRDordrecht
Kamperfoeliestraat2 - 1013319HJDordrecht
Koningstraat1 - 4783319PA - 3319RLDordrecht
Kromme Zandweg1 - 633319GG - 3319GHDordrecht
Laurierstraat1 - 933319HK - 3319HNDordrecht
Meidoornlaan2 - 453319HP - 3319HRDordrecht
Nijhofflaan2 - 1303319BN - 3319BSDordrecht
Noordhoevelaan1 - 683319CHDordrecht
Noordsigt2 - 1453319WEDordrecht
Provincialeweg2 - 113319LHDordrecht
Prunushof2 - 233319HWDordrecht
Prunuslaan1 - 493319HS - 3319HTDordrecht
Rechte Zandweg1 - 893319GN - 3319GRDordrecht
Reewegpad2 - 373319CJDordrecht
Rozemarijnstraat1 - 123319HVDordrecht
Rusthout1 - 543319WGDordrecht
Slauerhoffstraat1 - 423319BTDordrecht
Stadhouderstraat1 - 423319RMDordrecht
Stadtvliedt1 - 343319WHDordrecht
Van Deysselstraat1 - 673319BV - 3319BWDordrecht
Van Eedenstraat1 - 293319BXDordrecht
Van Schendelstraat1 - 293319RNDordrecht
Verweystraat1 - 33319BZDordrecht
Vlietzicht1 - 343319WJDordrecht
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]