Informatie buurt Naaldwijk Centrumgebied:

Informatie buurt Naaldwijk Centrumgebied:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Naaldwijk Centrumgebied in de gemeente Westland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Naaldwijk Centrumgebied in de gemeente Westland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 2,21% naar 4.615 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Naaldwijk Centrumgebied. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Naaldwijk Centrumgebied, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Naaldwijk Centrumgebied is met 100 personen gestegen van 4.515 in 2013 tot 4.615 in 2021 (dat is 2,21%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Naaldwijk Centrumgebied
Kaart van de Naaldwijk met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Naaldwijk met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein De Woerd, 2: Woerdblok, 3: Geestcomplex, 4: Pijletuinen, 5: Buitengebied Naaldwijk ...Toon meer... Kaart van de Naaldwijk met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein De Woerd, 2: Woerdblok, 3: Geestcomplex, 4: Pijletuinen, 5: Buitengebied Naaldwijk, 6: Naaldwijk Centrumgebied, 7: Opstal, 8: Kruisbroek, 9: Hoogeland West, 10: Hoogeland Oost, 11: Hoge Bomen ...Toon minder...

Over de buurt Naaldwijk Centrumgebied

Buurt Naaldwijk Centrumgebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 70 hectare, waarvan 69 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.339 adressen per km2. Er wonen 2.365 huishoudens in buurt Naaldwijk Centrumgebied. Postcode 2671 is de meest voorkomende postcode in buurt Naaldwijk Centrumgebied. Buurt Naaldwijk Centrumgebied ligt binnen Naaldwijk in de gemeente Westland.

Kenmerken van de 2.371 woningen in de buurt Naaldwijk Centrumgebied
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westland in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.371 woningen & 3.129 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 32% naar €292.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Naaldwijk Centrumgebied. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Naaldwijk Centrumgebied, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Naaldwijk Centrumgebied is met €71.000 gestegen van €221.000 in 2013 tot €292.000 in 2021 (dat is 32%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 3.129 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Naaldwijk Centrumgebied telt in totaal 3.129 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Naaldwijk Centrumgebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Naaldwijk Centrumgebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.371 woningen & 3.129 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Naaldwijk Centrumgebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Naaldwijk (Naaldwijk Centrumgebied is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Naaldwijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Naaldwijk Centrumgebied is €25.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.500. Buurt Naaldwijk Centrumgebied telt 3.900 inkomensontvangers op 4.615 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,90% procent van de huishoudens in buurt Naaldwijk Centrumgebied heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Naaldwijk (Naaldwijk Centrumgebied is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Naaldwijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (750 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Naaldwijk Centrumgebied (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend, de gegevens over eerdere jaren zijn helaas niet beschikbaar).

Buurt Naaldwijk Centrumgebied telt in totaal 750 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Naaldwijk Centrumgebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Westland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Naaldwijk Centrumgebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Westland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Westland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Naaldwijk De Oude Kerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Naaldwijk De Oude Kerk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Naaldwijk De Oude Kerk is uitgebracht. Er liggen 6 stembureau's binnen de buurt Naaldwijk Centrumgebied. Stembureau Naaldwijk De Oude Kerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Naaldwijk Centrumgebied ligt. De gemeente Westland telde bij deze verkiezingen in totaal 61 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westland. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westland.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Naaldwijk Centrumgebied. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Naaldwijk Centrumgebied, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Naaldwijk Centrumgebied is met 218 personen gedaald van 3.793 in 2013 tot 3.575 in 2021 (dat is 6%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Naaldwijk Centrumgebied: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Naaldwijk Centrumgebied.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Naaldwijk Centrumgebied. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Naaldwijk Centrumgebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Naaldwijk Centrumgebied. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Naaldwijk Centrumgebied, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Naaldwijk Centrumgebied zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 4.373 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.373 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.301 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Naaldwijk Centrumgebied 279 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Naaldwijk Centrumgebied.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Naaldwijk Centrumgebied voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Naaldwijk Centrumgebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Naaldwijk Centrumgebied.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Naaldwijk Centrumgebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Naaldwijk Centrumgebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal750Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2021
B-F Nijverheid en energie100Aantal2021
G+I Handel en horeca195Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening150Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg95Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.615Aantal2021
Mannen2.185Aantal2021
Vrouwen2.430Aantal2021
0 tot 15 jaar620Aantal2021
15 tot 25 jaar395Aantal2021
25 tot 45 jaar1.095Aantal2021
45 tot 65 jaar1.010Aantal2021
65 jaar of ouder1.495Aantal2021
Ongehuwd1.990Aantal2021
Gehuwd1.760Aantal2021
Gescheiden400Aantal2021
Verweduwd460Aantal2021
Westers totaal525Aantal2021
Geboorte totaal35Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal90Aantal2020
Sterfte relatief19Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid6.675Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.040Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.430Aantal2020
Opleidingsniveau hoog670Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,80%Percentage2020
WMO cliënten465Aantal2020
WMO cliënten relatief101Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.400Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.220Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.370Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.690Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.080Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam32%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.365Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.095Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen700Aantal2021
Huishoudens met kinderen570Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.500Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen44,10%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen14,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar34,20%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen48,30%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen13,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15,30%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€69x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO140Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.430Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.575Aantal2021
Niet-westers totaal515Aantal2021
Marokko165Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2021
Suriname35Aantal2021
Turkije45Aantal2021
Overig niet-westers245Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand9,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km17Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km21Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km42Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km43Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km3,70Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km113Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km30Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand10,20Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand12,90Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand7,90Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km38Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km29Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand5,80Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17830101Code2021
RegionaamNaaldwijk CentrumgebiedNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode17830101Code2021
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners11Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal70Aantal hectaren2021
Oppervlakte land69Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode2671.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.339Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode3.077Aantal2021
Adressen totaal3.129Aantal2021
Panden1.304Aantal2021
Percelen1.202Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.110Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.910Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof200Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.057Aantal2020
Motorfietsen130Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.371Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€292.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning39%Percentage2021
Percentage meergezinswoning61%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen52%Percentage2021
Huurwoningen totaal47%Percentage2021
In bezit woningcorporatie34%Percentage2021
In bezit overige verhuurders13%Percentage2021
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200089%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Naaldwijk Centrumgebied. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Naaldwijk Centrumgebied

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Naaldwijk Centrumgebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Westland.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Angulariusstraat2 - 192671HG - 2671HHNaaldwijk
Anjerhof1 - 472671ZWNaaldwijk
Anjerlaan1 - 872671KG - 2671KJNaaldwijk
Bachlaan1 - 582671TJ - 2671TNNaaldwijk
Bartòk1 - 162671XD - 2671XENaaldwijk

Toon alle 84 rijen met adressen...