Statistieken buurt Pijlsweerd-Zuid

Aantal inwoners per jaar
(grote groei van 42% naar 4.745 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Pijlsweerd-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Pijlsweerd-Zuid is met 1.395 personen gestegen van 3.350 in 2013 tot 4.745 in 2022 (dat is 42%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Pijlsweerd-Zuid

Buurt Pijlsweerd-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 31 hectare, waarvan 31 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.747 adressen per km2. Er wonen 3.010 huishoudens in buurt Pijlsweerd-Zuid. Postcode 3513 is de meest voorkomende postcode in buurt Pijlsweerd-Zuid. Buurt Pijlsweerd-Zuid ligt binnen Wijk Noordwest in de gemeente Utrecht. Het Daalsepark ligt binnen de buurt Pijlsweerd-Zuid.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Pijlsweerd-Zuid
Kaart van de wijk Noordwest met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noordwest met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zuilen-Noord, 2: Queeckhovenplein en omgeving, 3: Schaakbuurt en omgeving, 4: Prins Bernhardplein en omgeving, 5: Geuzenwijk ...Toon meer... Kaart van de wijk Noordwest met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zuilen-Noord, 2: Queeckhovenplein en omgeving, 3: Schaakbuurt en omgeving, 4: Prins Bernhardplein en omgeving, 5: Geuzenwijk, 6: Elinkwijk en omgeving, 7: Julianapark en omgeving, 8: Ondiep, 9: Nijenoord Hoogstraat en omgeving, 10: Egelantierstraat Mariëndaalstraat en omgeving, 11: Pijlsweerd-Noord, 12: 2e Daalsebuurt en omgeving, 13: Pijlsweerd-Zuid ...Toon minder...

Kenmerken van de 2.425 woningen in de buurt Pijlsweerd-Zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.425 woningen & 2.616 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 92% naar €399.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Pijlsweerd-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Pijlsweerd-Zuid, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Pijlsweerd-Zuid is met €191.000 gestegen van €208.000 in 2013 tot €399.000 in 2022 (dat is 92%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 2.616 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Pijlsweerd-Zuid telt in totaal 2.616 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Pijlsweerd-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Pijlsweerd-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.425 woningen & 2.616 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Pijlsweerd-Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Pijlsweerd-Zuid is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Pijlsweerd-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Pijlsweerd-Zuid.

De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 183 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€42.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Pijlsweerd-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Noordwest (Pijlsweerd-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Noordwest is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Pijlsweerd-Zuid is €42.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €47.700. Buurt Pijlsweerd-Zuid telt 4.300 inkomensontvangers op 4.745 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,5% procent van de huishoudens in buurt Pijlsweerd-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Noordwest (Pijlsweerd-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Noordwest is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (850 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Pijlsweerd-Zuid (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Pijlsweerd-Zuid zijn in totaal 850 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities

Advertentie:

Inwoners naar leeftijd - buurt Pijlsweerd-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Pijlsweerd-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Pijlsweerd-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Pijlsweerd-Zuid, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Pijlsweerd-Zuid is met 905 personen toegenomen van 2.345 in 2013 tot 3.250 in 2022 (dat is 39%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Pijlsweerd-Zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Pijlsweerd-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Pijlsweerd-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Pijlsweerd-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Pijlsweerd-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Pijlsweerd-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Pijlsweerd-Zuid, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de buurt Pijlsweerd-Zuid zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.959 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.959 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.912 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de buurt Pijlsweerd-Zuid 261 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Pijlsweerd-Zuid.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Pijlsweerd-Zuid
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Pijlsweerd-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Pijlsweerd-Zuid vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Pijlsweerd-Zuid voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Pijlsweerd-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Pijlsweerd-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Pijlsweerd-Zuid: 955 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Pijlsweerd-Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Pijlsweerd-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Pijlsweerd-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal850Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie35Aantal2021
G+I Handel en horeca100Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening260Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg165Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten155Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.745Aantal2022
Mannen2.320Aantal2022
Vrouwen2.425Aantal2022
0 tot 15 jaar360Aantal2022
15 tot 25 jaar700Aantal2022
25 tot 45 jaar2.730Aantal2022
45 tot 65 jaar675Aantal2022
65 jaar of ouder285Aantal2022
Ongehuwd3.695Aantal2022
Gehuwd810Aantal2022
Gescheiden180Aantal2022
Verweduwd60Aantal2022
Westers totaal765Aantal2022
Geboorte totaal65Aantal2021
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal10Aantal2021
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid15.476,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag340Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar820Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.180Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2020
WMO cliënten120Aantal2021
WMO cliënten relatief25Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.650Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.450Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement490Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.530Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning560Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning940Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming41%Percentage2021
Energielabels Definitief1.912Aantal2023
Energielabels Voorlopig583Aantal2023
Energielabels Onbepaald104Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++6Aantal2023
Energielabels A+21Aantal2023
Energielabels A955Aantal2023
Energielabels B261Aantal2023
Energielabels C324Aantal2023
Energielabels D150Aantal2023
Energielabels E123Aantal2023
Energielabels F256Aantal2023
Energielabels G399Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn24%percentage2020
Drinker89%percentage2020
Zware drinker16%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht70%percentage2020
Overgewicht28%percentage2020
Ernstig overgewicht7%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn67%percentage2020
Wekelijkse sporters72%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk53%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam32%percentage2020
Sociaal Eenzaam23%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger6%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen24%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid20%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.010Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.770Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen890Aantal2022
Huishoudens met kinderen345Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie82%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers4.300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€47.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€42.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen26%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen36%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,5%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€15x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO110Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW250Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.250Aantal2022
Niet-westers totaal730Aantal2022
Marokko130Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije155Aantal2022
Overig niet-westers340Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal161Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting19Aantal2022
Verkeersovertredingen52Aantal2022
Vernieling9Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven261Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km45Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km50Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km75Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km27Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km205Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km273Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km27Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km100Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km109Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km40Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km229Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km290Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km87Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km407Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km466Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km33,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km40Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km75Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km92Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km152Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km61Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km112Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km72Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand0Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440211Code2022
RegionaamPijlsweerd-ZuidNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03440211Code2022
Oppervlakte totaal31Aantal hectaren2022
Oppervlakte land31Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode3513.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid5.747Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.616Aantal2023
Adressen met postcode2.599Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.445Aantal2023
Panden859Aantal2023
Percelen764Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900115Aantal2023
Panden 1900 tot 1925870Aantal2023
Panden 1925 tot 1950133Aantal2023
Panden 1950 tot 197048Aantal2023
Panden 1970 tot 1980287Aantal2023
Panden 1980 tot 1990214Aantal2023
Panden 1990 tot 2000131Aantal2023
Panden 2000 tot 201056Aantal2023
Panden 2010 tot 2020727Aantal2023
Panden 2020 en later8Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2021
Verkeersongevallen totaal23Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.195Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine975Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof225Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte3.899Aantal2022
Motorfietsen90Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.425Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€399.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning21%Percentage2022
Percentage meergezinswoning79%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen30%Percentage2022
Huurwoningen totaal69%Percentage2022
In bezit woningcorporatie11%Percentage2022
In bezit overige verhuurders58%Percentage2022
Eigendom onbekend1%Percentage2022
Bouwjaar voor 200068%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200032%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Pijlsweerd-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Pijlsweerd-Zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Pijlsweerd-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
1e Daalsedijk95 - 3003513TB - 3513TLUtrecht
Amsterdamsestraatweg1 - 1463513AA - 3513AMUtrecht
Bemuurde Weerd W.Z.1 - 3383513BH - 3513BJUtrecht
Berkstraat2 - 243513TRUtrecht
Bethlehemweg1 - 673513CV - 3513CWUtrecht

Toon alle 36 rijen met adressen...