Informatie buurt Elinkwijk en omgeving:

Informatie buurt Elinkwijk en omgeving:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Elinkwijk en omgeving in de gemeente Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Elinkwijk en omgeving in de gemeente Utrecht!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (krimp van 6% naar 4.270 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Elinkwijk en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Elinkwijk en omgeving, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Elinkwijk en omgeving is met 295 personen afgenomen van 4.565 in 2013 tot 4.270 in 2021 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Elinkwijk en omgeving
Kaart van de wijk Noordwest met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noordwest met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zuilen-Noord, 2: Queeckhovenplein en omgeving, 3: Schaakbuurt en omgeving, 4: Prins Bernhardplein en omgeving, 5: Geuzenwijk ...Toon meer... Kaart van de wijk Noordwest met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zuilen-Noord, 2: Queeckhovenplein en omgeving, 3: Schaakbuurt en omgeving, 4: Prins Bernhardplein en omgeving, 5: Geuzenwijk, 6: Elinkwijk en omgeving, 7: Julianapark en omgeving, 8: Ondiep, 9: Nijenoord Hoogstraat en omgeving, 10: Egelantierstraat Mariëndaalstraat en omgeving, 11: Pijlsweerd-Noord, 12: 2e Daalsebuurt en omgeving, 13: Pijlsweerd-Zuid ...Toon minder...

Over de buurt Elinkwijk en omgeving

Buurt Elinkwijk en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 33 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.308 adressen per km2. Er wonen 2.515 huishoudens in buurt Elinkwijk en omgeving. Postcode 3553 is de meest voorkomende postcode in buurt Elinkwijk en omgeving. Buurt Elinkwijk en omgeving ligt binnen Wijk Noordwest in de gemeente Utrecht.

Kenmerken van de 2.108 woningen in de buurt Elinkwijk en omgeving
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.108 woningen & 2.253 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 51% naar €270.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Elinkwijk en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Elinkwijk en omgeving, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Elinkwijk en omgeving is met €91.000 gestegen van €179.000 in 2013 tot €270.000 in 2020 (dat is 51%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 2.253 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Elinkwijk en omgeving telt in totaal 2.253 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Elinkwijk en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Elinkwijk en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.108 woningen & 2.253 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Elinkwijk en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Noordwest (Elinkwijk en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Noordwest is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Elinkwijk en omgeving is €30.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Buurt Elinkwijk en omgeving telt 3.700 inkomensontvangers op 4.270 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,30% procent van de huishoudens in buurt Elinkwijk en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Noordwest (Elinkwijk en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Noordwest is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (445 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Elinkwijk en omgeving.

Buurt Elinkwijk en omgeving telt in totaal 445 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Elinkwijk en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Elinkwijk en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau St.-Willibrordusstraat 45


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau St.-Willibrordusstraat 45 bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau St.-Willibrordusstraat 45 is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen de buurt Elinkwijk en omgeving. Stembureau St.-Willibrordusstraat 45 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Elinkwijk en omgeving ligt. De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 144 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Elinkwijk en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Elinkwijk en omgeving, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Elinkwijk en omgeving is met 376 personen gedaald van 3.561 in 2013 tot 3.185 in 2021 (dat is 11%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Elinkwijk en omgeving: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Elinkwijk en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Elinkwijk en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Elinkwijk en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Elinkwijk en omgeving. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Elinkwijk en omgeving, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Elinkwijk en omgeving zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.997 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.997 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.941 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Elinkwijk en omgeving 302 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Elinkwijk en omgeving.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Elinkwijk en omgeving voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Elinkwijk en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Elinkwijk en omgeving.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Elinkwijk en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Elinkwijk en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal445Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie60Aantal2020
G+I Handel en horeca55Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten115Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.270Aantal2021
Mannen2.025Aantal2021
Vrouwen2.245Aantal2021
0 tot 15 jaar495Aantal2021
15 tot 25 jaar640Aantal2021
25 tot 45 jaar2.000Aantal2021
45 tot 65 jaar790Aantal2021
65 jaar of ouder355Aantal2021
Ongehuwd3.040Aantal2021
Gehuwd900Aantal2021
Gescheiden240Aantal2021
Verweduwd100Aantal2021
Westers totaal620Aantal2021
Geboorte totaal70Aantal2020
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal20Aantal2020
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid12.881Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag590Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.030Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.080Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura75Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,30%Percentage2020
WMO cliënten170Aantal2020
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.230Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.700Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.780Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.300Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.050Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.340Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.530Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.650Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.050Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht60%percentage2020
Overgewicht38%percentage2020
Ernstig overgewicht11%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters64%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk62%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk53%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam32%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.515Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.400Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen655Aantal2021
Huishoudens met kinderen455Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen23,70%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,00%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen49,00%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen16,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,20%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€24x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO130Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW70Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW320Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.185Aantal2021
Niet-westers totaal465Aantal2021
Marokko85Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2021
Suriname50Aantal2021
Turkije70Aantal2021
Overig niet-westers225Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km41Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km27Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km58Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km13Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km81Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km264Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km26Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km29Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km102Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km14Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km77Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km268Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km86Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km409Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km23,60Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km31Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km66Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km46Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km132Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km86Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km54Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand3,60Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440232Code2021
RegionaamElinkwijk en omgevingNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03440232Code2021
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal33Aantal hectaren2021
Oppervlakte land33Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode3553.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid3.308Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.231Aantal2021
Adressen totaal2.253Aantal2021
Panden1.549Aantal2021
Percelen1.411Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.420Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.190Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof235Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.303Aantal2020
Motorfietsen150Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.108Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€270.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning51%Percentage2020
Percentage meergezinswoning49%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen58%Percentage2020
Huurwoningen totaal42%Percentage2020
In bezit woningcorporatie17%Percentage2020
In bezit overige verhuurders25%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200099%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Elinkwijk en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Elinkwijk en omgeving

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Elinkwijk en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Adelboldstraat1 - 523553SH - 3553SJUtrecht
Ampèrestraat1 - 833553CH - 3553CNUtrecht
Amsterdamsestraatweg472 - 6513553EG - 3555HAUtrecht
Balderikstraat1 - 1673553BA - 3553BJUtrecht
Bessemerlaan1 - 1433553GA - 3553GEUtrecht

Toon alle 39 rijen met adressen...