Informatie buurt Van der Aart sportpark:

Informatie buurt Van der Aart sportpark:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Van der Aart sportpark in de gemeente Haarlem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Van der Aart sportpark in de gemeente Haarlem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote toename van 87% naar 400 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Van der Aart sportpark. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Van der Aart sportpark, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Van der Aart sportpark is met 186 personen gestegen van 214 in 2013 tot 400 in 2021 (dat is 87%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Van der Aart sportpark
Kaart van de wijk Vondelkwartier met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vondelkwartier met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Van der Aart sportpark, 2: Roemer Visscherbuurt, 3: Hekslootpolder, 4: Muiderkring, 5: Van Aemstelbuurt.

Over de buurt Van der Aart sportpark

Buurt Van der Aart sportpark heeft afgerond een totale oppervlakte van 71 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.050 adressen per km2. Er wonen 240 huishoudens in buurt Van der Aart sportpark. Postcode 2025 is de meest voorkomende postcode in buurt Van der Aart sportpark. Buurt Van der Aart sportpark ligt binnen Wijk Vondelkwartier in de gemeente Haarlem.

De gegevens van de buurt Van der Aart sportpark voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 216 woningen in de buurt Van der Aart sportpark
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

216 woningen & 260 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (krimp van 12% naar €212.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Van der Aart sportpark. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Van der Aart sportpark, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Van der Aart sportpark is met €28.000 afgenomen van €240.000 in 2013 tot €212.000 in 2021 (dat is 12%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 260 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Van der Aart sportpark telt in totaal 260 adressen, met 249 verblijfsobjecten en 11 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Van der Aart sportpark. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Van der Aart sportpark. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

216 woningen & 260 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Van der Aart sportpark.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Vondelkwartier (Van der Aart sportpark is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Vondelkwartier is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Van der Aart sportpark is €20.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €24.600. Buurt Van der Aart sportpark telt 300 inkomensontvangers op 400 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
20,70% procent van de huishoudens in buurt Van der Aart sportpark heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Vondelkwartier (Van der Aart sportpark is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Vondelkwartier is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (50 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Van der Aart sportpark (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend, de gegevens over eerdere jaren zijn helaas niet beschikbaar).

Buurt Van der Aart sportpark telt in totaal 50 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Van der Aart sportpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Van der Aart sportpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Haarlem. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau RK Basisschool Sint Bavo


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau RK Basisschool Sint Bavo bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau RK Basisschool Sint Bavo is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Van der Aart sportpark geen stembureau. Stembureau RK Basisschool Sint Bavo is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Van der Aart sportpark ligt. De gemeente Haarlem telde bij deze verkiezingen in totaal 77 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Van der Aart sportpark. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Van der Aart sportpark, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Van der Aart sportpark is met 29 personen toegenomen van 171 in 2013 tot 200 in 2021 (dat is 17%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Van der Aart sportpark: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Van der Aart sportpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Van der Aart sportpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Van der Aart sportpark. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Van der Aart sportpark, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Van der Aart sportpark zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 456 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 456 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 450 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Van der Aart sportpark 49 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Van der Aart sportpark.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Van der Aart sportpark voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Van der Aart sportpark ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Van der Aart sportpark.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Van der Aart sportpark: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Van der Aart sportpark voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal50Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie5Aantal2021
G+I Handel en horeca10Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners400Aantal2021
Mannen215Aantal2021
Vrouwen180Aantal2021
0 tot 15 jaar70Aantal2021
15 tot 25 jaar70Aantal2021
25 tot 45 jaar170Aantal2021
45 tot 65 jaar75Aantal2021
65 jaar of ouder25Aantal2021
Ongehuwd290Aantal2021
Gehuwd90Aantal2021
Gescheiden25Aantal2021
Verweduwd5Aantal2021
Westers totaal40Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief17Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid569Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,50%Percentage2020
WMO cliënten30Aantal2020
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.810Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal680Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement460Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning880Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.370Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning480Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.300Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2015
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht56%percentage2020
Overgewicht42%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn57%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk64%percentage2020
Lopen naar school of werk41%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam60%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2020
Emotioneel Eenzaam42%percentage2020
Sociaal Eenzaam38%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen28%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken27%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal240Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens155Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen30Aantal2021
Huishoudens met kinderen65Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2020
Percentage werknemers91%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 9%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€24.600Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.400Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen54,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen9,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar21,40%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen79,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen8,80%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen26,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum20,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum31,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum37,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€0x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW20Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon200Aantal2021
Niet-westers totaal160Aantal2021
Marokko15Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname5Aantal2021
Turkije5Aantal2021
Overig niet-westers135Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km21Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km49Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km112Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km28Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km77Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km85Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km7,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km228Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km29Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km64Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km29Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km64Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km32Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km31Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km30Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km30Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03921601Code2021
RegionaamVan der Aart sportparkNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03921601Code2021
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners21Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners13Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal71Aantal hectaren2021
Oppervlakte land71Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode2025.0Naam2021
Dekkingspercentage4%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.050Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode257Aantal2021
Adressen totaal260Aantal2021
Panden82Aantal2021
Percelen75Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal150Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine130Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof20Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte211Aantal2020
Motorfietsen15Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad216Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€212.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning25%Percentage2021
Percentage meergezinswoning75%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen23%Percentage2021
Huurwoningen totaal77%Percentage2021
In bezit woningcorporatie74%Percentage2021
In bezit overige verhuurders3%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200025%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200075%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Van der Aart sportpark. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Van der Aart sportpark

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Van der Aart sportpark. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlem.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Dijkzichtlaan25 - 3512025EPHaarlem
Oostlaan22026BNHaarlem
Slaperdijkweg22 - 2002026BK - 2026BMHaarlem
Van der Aartweg1 - 312026ZL - 2026ZMHaarlem
Vergierdeweg265 - 4582026BJHaarlem
Vondelweg503 - 9992026BH - 2026BWHaarlem
De gegevens van de buurt Van der Aart sportpark voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Haarlem bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Van der Aart sportpark. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Van der Aart sportpark danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU03921601100,00%100,00%BU03921601Van der Aart SportparkHaarlem
2019-2020BU03921601100,00%100,00%BU03921601Van der Aart SportparkHaarlem
2018-2019BU03921601100,00%100,00%BU03921601Van der Aart SportparkHaarlem
2017-2018BU03921601100,00%100,00%BU03921601Van der Aart SportparkHaarlem
2016-2017BU03921601100,00%100,00%BU03921601Van der Aart SportparkHaarlem
2015-2016BU03921601100,00%3,73%BU03920703VondelkwartierHaarlem
2014-2015BU03920703100,00%100,00%BU03920703VondelkwartierHaarlem
2013-2014BU039207036,29%12,25%BU03920701VogelenbuurtHaarlem
2013-2014BU0392070393,71%100,00%BU03920703VondelkwartierHaarlem

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van deze buurt veranderde van Vogelenbuurt in 2015 naar Oude Amsterdamsebuurt in 2016. De naam van deze buurt veranderde van Vondelkwartier in 2015 naar Cremerbuurt in 2016.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Haarlem):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Haarlem eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.