Corona-statistieken gemeente Oldambt

Informatie buurt Winschoten-Zuid:

Informatie buurt Winschoten-Zuid:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Winschoten-Zuid in de gemeente Oldambt! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Winschoten-Zuid in de gemeente Oldambt!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 3.120 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Winschoten-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Winschoten-Zuid, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Winschoten-Zuid is met 3.120 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Winschoten-Zuid
Kaart van de wijk Winschoten met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Winschoten met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Winschoten-Noord, 2: Winschoten-Grintweg, 3: Zeeheldenbuurt, 4: Winschoten-Bomenbuurt, 5: Verspreide huizen Winschoten, 6: Winschoten-Centrum, 7: Winschoten-industriegebied, 8: Winschoten-Sint Vitusholt-Lanengebied, 9: Winschoten-Zuid, 10: Udesweg-Zuid.

Over de buurt Winschoten-Zuid

Buurt Winschoten-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 94 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.097 adressen per km2. Er wonen 1.500 huishoudens in buurt Winschoten-Zuid. Postcode 9673 is de meest voorkomende postcode in buurt Winschoten-Zuid. Buurt Winschoten-Zuid ligt binnen Wijk Winschoten in de gemeente Oldambt. De volgende parken vallen binnen de buurt Winschoten-Zuid: WOP Park Zuid en Maintebos.

Kenmerken van de 1.598 woningen in de buurt Winschoten-Zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Winschoten-Zuid:

1.598 woningen & 1.989 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (bijna gelijk gebleven: €120.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Winschoten-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Winschoten-Zuid, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Winschoten-Zuid is met €120.000 in 2019 bijna gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2013.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.989 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Buurt Winschoten-Zuid telt in totaal 1.989 adressen, met 1.982 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Winschoten-Zuid.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.598 woningen & 1.989 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€19.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Winschoten-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oldambt: Winschoten-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Winschoten-Zuid is €19.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €23.700. Buurt Winschoten-Zuid telt 2.300 inkomensontvangers op 3.120 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13,90% procent van de huishoudens in buurt Winschoten-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oldambt: Winschoten-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (75 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Winschoten-Zuid.

Buurt Winschoten-Zuid telt in totaal 75 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Winschoten-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oldambt bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Winschoten-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Oldambt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Oldambt. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oldambt. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Campus Winschoten


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Campus Winschoten bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Campus Winschoten is uitgebracht. Stembureau Campus Winschoten is het enige stembureau binnen de buurt Winschoten-Zuid. De gemeente Oldambt telde bij deze verkiezingen in totaal 23 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldambt. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oldambt.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Winschoten-Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Winschoten-Zuid, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Winschoten-Zuid is met 2.665 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Winschoten-Zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Winschoten-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Winschoten-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Winschoten-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Winschoten-Zuid. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Winschoten-Zuid, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Winschoten-Zuid zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 908 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 908 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 884 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Winschoten-Zuid 89 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Winschoten-Zuid.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Winschoten-Zuid voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Winschoten-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Winschoten-Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Winschoten-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Winschoten-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal75Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie15Aantal2020
G+I Handel en horeca10Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.120Aantal2021
Mannen1.565Aantal2021
Vrouwen1.560Aantal2021
0 tot 15 jaar475Aantal2021
15 tot 25 jaar320Aantal2021
25 tot 45 jaar700Aantal2021
45 tot 65 jaar810Aantal2021
65 jaar of ouder825Aantal2021
Ongehuwd1.450Aantal2021
Gehuwd1.020Aantal2021
Gescheiden375Aantal2021
Verweduwd270Aantal2021
Westers totaal270Aantal2021
Geboorte totaal20Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal70Aantal2019
Sterfte relatief23Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid3.323Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag940Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.050Aantal2019
Opleidingsniveau hoog260Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura105Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2019
WMO cliënten600Aantal2019
WMO cliënten relatief194Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.450Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.580Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.770Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.190Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement460Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.380Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.530Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.000Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.600Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming12%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker75%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker6%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2016
Overgewicht62%percentage2016
Obesitas23%percentage2016
Roker27%percentage2016
Sporter33%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2016
Moeite met rondkomen25%percentage2016
Vrijwilligerswerk22%percentage2016
Mantelzorger13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening45%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid45%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid10%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2016
Gehoorbeperking10%percentage2016
Gezichtsbeperking10%percentage2016
Mobiliteitsbeperking18%percentage2016
Minstens één beperking25%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.500Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens725Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen365Aantal2021
Huishoudens met kinderen415Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2019
Percentage werknemers90%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.300Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€23.700Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€19.500Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen52%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen7%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar22,00%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen57,70%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen5,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen15,40%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13,90%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum22%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum26%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand190Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO250Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW780Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.665Aantal2021
Niet-westers totaal185Aantal2021
Marokko20Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname25Aantal2021
Turkije5Aantal2021
Overig niet-westers135Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand8,20Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand8,20Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand8,20Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km19Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km26Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km30Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,10Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand37,50Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand36,00Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand37Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand20,70Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand7,90Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU18950003Code2021
RegionaamWinschoten-ZuidNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode18950003Code2021
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal94Aantal hectaren2021
Oppervlakte land94Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode9673.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.097Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.665Aantal2021
Adressen totaal1.989Aantal2021
Panden1.448Aantal2021
Percelen1.072Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.280Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.085Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof190Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.361Aantal2020
Motorfietsen85Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.598Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€120.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning67%Percentage2020
Percentage meergezinswoning33%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen46%Percentage2020
Huurwoningen totaal54%Percentage2020
In bezit woningcorporatie45%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200077%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oldambt. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 augustus 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Winschoten-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Winschoten-Zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Winschoten-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oldambt.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Albert Verweijstraat1 - 539673BLWinschoten
Amstelstraat1 - 309673HXWinschoten
Berkelstraat2 - 399673EE - 9673EGWinschoten
Bilderdijkstraat2 - 579673GD - 9673GEWinschoten
Blijhamsterweg7 - 419673GLWinschoten

Toon alle 38 rijen met adressen...