Statistieken Zuiderzeestedenbuurt-Oost

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost in de gemeente Amersfoort. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost in de gemeente Amersfoort. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 183 gebieden Amersfoort / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine toename van 1,20% naar 2.520 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost is met 30 personen toegenomen van 2.490 in 2013 tot 2.520 in 2022 (dat is 1,20%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Zuiderzeestedenbuurt-Oost
Kaart van de wijk Vathorst-De Laak met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vathorst-De Laak met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Over de Laak, 2: Laakse Tuinen, 3: De Baken, 4: Zuiderzeestedenbuurt-West, 5: Zuiderzeestedenbuurt-Oost, 6: Waddeneilandenbuurt, 7: Podium.

Over de Zuiderzeestedenbuurt-Oost

Zuiderzeestedenbuurt-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 25 hectare, waarvan 20 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.421 adressen per km2. Er wonen 1.035 huishoudens in Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Postcode 3826 is de meest voorkomende postcode in Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Zuiderzeestedenbuurt-Oost ligt binnen Wijk Vathorst-De Laak in de gemeente Amersfoort.

De naam van deze buurt veranderde van Hoornplantsoen in 2020 naar Zuiderzeestedenbuurt-Oost in 2021.

Kenmerken van de 1.075 woningen in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.075 woningen & 1.108 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 35% naar €350.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost is met €91.000 toegenomen van €259.000 in 2013 tot €350.000 in 2021 (dat is 35%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.108 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De Zuiderzeestedenbuurt-Oost telt in totaal 1.108 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.075 woningen & 1.108 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Hart van Vathorst

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Hart van Vathorst is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Hart van Vathorst is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Zuiderzeestedenbuurt-Oost ligt.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Hart van Vathorst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 14 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Hart van Vathorst stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Amersfoort telde bij deze verkiezingen in totaal 68 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.100)




Heel even geduld alsjeblieft...



de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in Zuiderzeestedenbuurt-Oost.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Vathorst-De Laak (Zuiderzeestedenbuurt-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Vathorst-De Laak is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Zuiderzeestedenbuurt-Oost is €32.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.100. Zuiderzeestedenbuurt-Oost telt 1.800 inkomensontvangers op 2.520 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in Zuiderzeestedenbuurt-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Vathorst-De Laak (Zuiderzeestedenbuurt-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Vathorst-De Laak is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (300 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Zuiderzeestedenbuurt-Oost zijn in totaal 300 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 300 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 295 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Zuiderzeestedenbuurt-Oost






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Zuiderzeestedenbuurt-Oost






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amersfoort. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost is met 182 personen afgenomen van 1.942 in 2013 tot 1.760 in 2022 (dat is 9%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bevolking in Zuiderzeestedenbuurt-Oost: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Zuiderzeestedenbuurt-Oost






Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!







Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:






Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de Zuiderzeestedenbuurt-Oost zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 494 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 494 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 482 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost 46 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict





Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, Zuiderzeestedenbuurt-Oost.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Zuiderzeestedenbuurt-Oost voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Zuiderzeestedenbuurt-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Zuiderzeestedenbuurt-Oost.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Zuiderzeestedenbuurt-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Zuiderzeestedenbuurt-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal300Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie10Aantal2021
G+I Handel en horeca35Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.520Aantal2022
Mannen1.260Aantal2022
Vrouwen1.265Aantal2022
0 tot 15 jaar580Aantal2022
15 tot 25 jaar265Aantal2022
25 tot 45 jaar800Aantal2022
45 tot 65 jaar665Aantal2022
65 jaar of ouder215Aantal2022
Ongehuwd1.415Aantal2022
Gehuwd860Aantal2022
Gescheiden210Aantal2022
Verweduwd40Aantal2022
Westers totaal275Aantal2022
Geboorte totaal40Aantal2020
Geboorte relatief17Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid12.892,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag360Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar590Aantal2020
Opleidingsniveau hoog950Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,20%Percentage2020
WMO cliënten120Aantal2020
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.130Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.080Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.720Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.120Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal80Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning0Gemiddeld per m³2014
Percentage woningen met stadsverwarming100%Percentage2020
Energielabels Definitief834Aantal2022
Energielabels Voorlopig267Aantal2022
Energielabels Onbepaald4Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++3Aantal2022
Energielabels A+9Aantal2022
Energielabels A981Aantal2022
Energielabels B107Aantal2022
Energielabels C0Aantal2022
Energielabels D1Aantal2022
Energielabels E0Aantal2022
Energielabels F0Aantal2022
Energielabels G0Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht52%percentage2020
Overgewicht46%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.035Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens310Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen265Aantal2022
Huishoudens met kinderen460Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.100Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen28,90%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen35,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar36,20%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen23,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen35,50%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€85x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO110Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW160Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.760Aantal2022
Niet-westers totaal485Aantal2022
Marokko85Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers265Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand7,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km34Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand31,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand6,30Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand6,50Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand7,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand10,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03073101Code2022
RegionaamZuiderzeestedenbuurt-OostNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03073101Code2022
Oppervlakte totaal25Aantal hectaren2022
Oppervlakte land20Aantal hectaren2022
Oppervlakte water5Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode3826.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.421Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.105Aantal2022
Adressen totaal1.108Aantal2022
Adressen met woonfunctie1.076Aantal2022
Panden689Aantal2022
Percelen674Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 19250Aantal2022
Panden 1925 tot 19500Aantal2022
Panden 1950 tot 19700Aantal2022
Panden 1970 tot 19800Aantal2022
Panden 1980 tot 19900Aantal2022
Panden 1990 tot 20000Aantal2022
Panden 2000 tot 20101.053Aantal2022
Panden 2010 en later52Aantal2020
Panden 2010 tot 202052Aantal2022
Panden 2020 en later0Aantal2022
Diefstal14Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting15Aantal2021
Verkeersovertredingen8Aantal2021
Vernieling1Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven46Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.045Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine800Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof245Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.543Aantal2020
Motorfietsen80Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.075Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€350.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning60%Percentage2021
Percentage meergezinswoning40%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen57%Percentage2021
Huurwoningen totaal43%Percentage2021
In bezit woningcorporatie39%Percentage2021
In bezit overige verhuurders4%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 20000%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Zuiderzeestedenbuurt-Oost

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Zuiderzeestedenbuurt-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amersfoort.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Blokzijlpark1 - 863826BNAmersfoort
Durgerdamhaven2 - 363826BRAmersfoort
Elburgstraat1 - 2503826BHAmersfoort
Enkhuizenstraat1 - 733826BPAmersfoort
Gaastgracht1 - 603826BMAmersfoort

Toon alle 21 rijen met adressen...