Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Westervoort

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Westervoort. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Westervoort. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 9 gebieden Westervoort / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (daling van 6% naar 14.944 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Westervoort. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Westervoort, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Westervoort is met 1.035 personen gedaald van 15.979 in 1996 tot 14.944 in 2022 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Westervoort
Kaart van de gemeente Westervoort met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Westervoort met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Westervoort, 2: Verspreide huizen Westervoort, 3: Westervoort-Broeklanden, 4: De Leigraaf-De Steenderens, 5: Westervoort-Lange Maat en Hoogeind, 6: De Ganzepoel-Schans.

Over de gemeente Westervoort

De gemeente Westervoort is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Westervoort heeft afgerond een totale oppervlakte van 784 hectare, waarvan 701 land en 83 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.159 adressen per km2. Er wonen 6.745 huishoudens in de gemeente Westervoort en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 6 buurten.

De naam Westervoort wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Westervoort en voor de buurt Westervoort. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Westervoort

Vlag van de gemeente Westervoort

Kenmerken van de 6.755 woningen in de gemeente Westervoort
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westervoort in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

6.755 woningen & 7.258 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 37% naar €263.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Westervoort. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Westervoort, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Westervoort is met €71.000 toegenomen van €192.000 in 2005 tot €263.000 in 2022 (dat is 37%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 7.258 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Westervoort telt in totaal 7.258 adressen, met 7.249 verblijfsobjecten en 9 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Westervoort. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Westervoort. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.755 woningen & 7.258 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Westervoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westervoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Westervoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Westervoort
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Westervoort: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 7.072 personen uit de gemeente Westervoort positief op Corona getest, er zijn 85 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 11 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 november 2022, week 46 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Westervoort
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Westervoort.

Gemiddeld overleden 2,46 personen per week uit de gemeente Westervoort (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 44 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.100) gemeente Westervoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Westervoort.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Westervoort heeft met €27.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Westervoort. En buurt Westervoort-Broeklanden heeft met €21.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Westervoort.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Westervoort is €26.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.700. Gemeente Westervoort telt 12.200 inkomensontvangers op 14.944 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,70% procent van de huishoudens in gemeente Westervoort heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Westervoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Westervoort is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Westervoort is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Westervoort
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Westervoort. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Westervoort vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Westervoort voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Westervoort ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Westervoort. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Westervoort: 3.897 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westervoort bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Westervoort.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Westervoort. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Westervoort, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Westervoort is met 1.777 personen gedaald van 13.791 in 1996 tot 12.014 in 2022 (dat is 13%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Westervoort: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Westervoort
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019), het waterschap (2019) en de gemeenteraad (1990) in de gemeente Westervoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Westervoort:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD2.08022,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.35314,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.31614,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA8719,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP7948,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA6206,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD4454,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks4304,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD3573,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212182,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1852,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1491,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS730,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK730,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje520,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter430,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB370,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1240,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP230,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots180,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst150,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA130,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten130,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG120,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP120,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol120,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter110,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft80,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht30,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.07623,69%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD59413,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA57412,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD54311,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks4429,73%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662505,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2295,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2275,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2034,47%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1844,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1252,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt591,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK180,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen80,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio60,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft40,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.09516,87%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD89013,72%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA71310,99%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA68810,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks67010,33%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP5608,63%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV4907,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663795,84%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3214,95%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3184,90%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2203,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje711,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK490,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP170,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Jezus leeft80,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.57225,22%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.26620,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.25520,13%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD82613,25%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS65610,52%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2834,54%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen2393,83%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel1362,18%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.11632,64%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990
PvdA1.97130,40%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990
D661.24719,23%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990
VVD71611,04%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990
GroenLinks4336,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990
CD00,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990
GPV00,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990
RPF00,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990
SGP00,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990
SP00,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 1990

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Westervoort. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Westervoort: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Westervoort.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Westervoort het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westervoort van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.250 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Westervoort (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Westervoort zijn in totaal 1.250 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.250 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.245 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Westervoort.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Westervoort. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Westervoort, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Westervoort zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 5.370 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.370 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.252 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 16% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.370 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Westervoort 444 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Westervoort.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Westervoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Westervoort.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Westervoort. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 9 wijken en buurten in gemeente Westervoort. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Westervoort als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Westervoort als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Westervoort: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Westervoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.250Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2021
B-F Nijverheid en energie200Aantal2021
G+I Handel en horeca195Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening255Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg260Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten165Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.944Aantal2022
Mannen7.354Aantal2022
Vrouwen7.590Aantal2022
0 tot 15 jaar2.234Aantal2022
15 tot 25 jaar1.475Aantal2022
25 tot 45 jaar3.443Aantal2022
45 tot 65 jaar4.532Aantal2022
65 jaar of ouder3.260Aantal2022
Ongehuwd6.340Aantal2022
Gehuwd6.427Aantal2022
Gescheiden1.422Aantal2022
Verweduwd755Aantal2022
Westers totaal1.415Aantal2022
Geboorte totaal157Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal136Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.131,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag3.370Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.370Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.940Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura460Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13,10%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.250Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.910Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.300Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.230Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal710Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement240Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning600Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning720Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.510Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning470Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning870Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming43%Percentage2020
Energielabels Definitief3.382Aantal2022
Energielabels Voorlopig3.351Aantal2022
Energielabels Onbepaald522Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++1Aantal2022
Energielabels A+++13Aantal2022
Energielabels A++5Aantal2022
Energielabels A+24Aantal2022
Energielabels A854Aantal2022
Energielabels B959Aantal2022
Energielabels C3.897Aantal2022
Energielabels D468Aantal2022
Energielabels E106Aantal2022
Energielabels F154Aantal2022
Energielabels G252Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.745Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.100Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.296Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.349Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers88%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers12.200Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen39,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen16,90%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,70%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen35,60%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,90%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12,90%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€46x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand380Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO780Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW220Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.730Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon12.014Aantal2022
Niet-westers totaal1.515Aantal2022
Marokko113Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba96Aantal2022
Suriname155Aantal2022
Turkije294Aantal2022
Overig niet-westers857Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal154Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven34Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting121Aantal2021
Verkeersovertredingen61Aantal2021
Vernieling45Aantal2021
Overige misdrijven14Aantal2021
Totaal misdrijven443Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand8,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km47Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand24,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand6,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand6,20Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand7,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0293Code2022
RegionaamWestervoortNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode02930000Code2022
Oppervlakte totaal784Aantal hectaren2022
Oppervlakte land701Aantal hectaren2022
Oppervlakte water83Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.159Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode7.255Aantal2022
Adressen totaal7.258Aantal2022
Adressen met woonfunctie6.807Aantal2022
Panden6.252Aantal2022
Percelen4.999Aantal2022
Panden voor 17007Aantal2022
Panden 1700 tot 190082Aantal2022
Panden 1900 tot 1925100Aantal2022
Panden 1925 tot 1950190Aantal2022
Panden 1950 tot 1970722Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.616Aantal2022
Panden 1980 tot 19903.163Aantal2022
Panden 1990 tot 2000613Aantal2022
Panden 2000 tot 2010336Aantal2022
Panden 2010 en later382Aantal2020
Panden 2010 tot 2020370Aantal2022
Panden 2020 en later46Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade13Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade40Aantal2021
Verkeersongevallen totaal53Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.430Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.400Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.030Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.057Aantal2020
Motorfietsen705Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.755Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€263.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning87%Percentage2021
Percentage meergezinswoning13%Percentage2021
Percentage bewoond98%Percentage2021
Percentage onbewoond2%Percentage2021
Koopwoningen59%Percentage2021
Huurwoningen totaal41%Percentage2021
In bezit woningcorporatie31%Percentage2021
In bezit overige verhuurders10%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200090%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westervoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Westervoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Westervoort. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westervoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!