Statistieken wijk Indischewijk

Aantal inwoners per jaar
(groei van 8,7% naar 9.335 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de wijk Indischewijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de wijk Indischewijk is met 750 personen gestegen van 8.585 in 2013 tot 9.335 in 2023 (dat is 8,7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Indischewijk

Wijk Indischewijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 85 hectare, waarvan 73 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.493 adressen per km2. De wijk Indischewijk ligt in de gemeente Haarlem.

De gegevens van de wijk Indischewijk voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Indischewijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Indischewijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Medanbuurt, 2: Nieuw-Guineabuurt, 3: Weltevredenbuurt, 4: Molukkenbuurt, 5: Soendabuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 4.023 woningen in de wijk Indischewijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlem in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote toename van 86% naar €402.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Indischewijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Indischewijk, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Indischewijk is met €185.660 gestegen van €216.339 in 2013 tot €402.000 in 2022 (dat is 86%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Indischewijk is €402.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 13% en er zijn 4.023 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlem (geel), 2 woonplaatsen (groen) en 20 wijken (oranje). De wijk Indischewijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Indischewijk: er zijn 2.683 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Indischewijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 4.239 totaal in de wijk Indischewijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De wijk Indischewijk telt in totaal 4.239 adressen, met 4.228 verblijfsobjecten, 4 standplaatsen en 7 ligplaatsen. Alle adressen in wijk Indischewijk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlem
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Indischewijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Indischewijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de wijk Indischewijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Indischewijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Indischewijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Indischewijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Indischewijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Indischewijk, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Indischewijk is met 195 personen gedaald van 6.950 in 2013 tot 6.755 in 2022 (dat is 2,80%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Indischewijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Indischewijk in 2022 zijn Westers (1.425 inwoners) en Overig (515 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Indischewijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de wijk Indischewijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Indischewijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Indischewijk zijn F (1.345 adressen) en G (609 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Indischewijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de wijk Indischewijk: 1.345 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Indischewijk
Er waren 42 verkeersongevallen totaal in 2021 in de wijk Indischewijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Indischewijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Indischewijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Indischewijk.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Indischewijk voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Indischewijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Indischewijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Indischewijk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de wijk Indischewijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Indischewijk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 145 stembureaus in de gemeente Haarlem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Indischewijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Haarlem (wijk Indischewijk is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Indischewijk is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.300. Wijk Indischewijk telt 7.200 inkomensontvangers op 9.335 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in wijk Indischewijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Haarlem (wijk Indischewijk is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.115 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Indischewijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Indischewijk zijn in totaal 1.115 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.115 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.110 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Indischewijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Indischewijk
Er zijn 64 elektrische auto’s in november 2023 in de wijk Indischewijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Indischewijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 64 elektrische auto’s in de wijk Indischewijk. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Indischewijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.850 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Indischewijk in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Indischewijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.655 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Indischewijk (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.454 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Indischewijk in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Indischewijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Indischewijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 334 misdrijven in de wijk Indischewijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Indischewijk, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Indischewijk zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.047 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de wijk Indischewijk 334 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Indischewijk in 2022 zijn Winkeldiefstal (59 delicten) en Ongevallen (weg) (50 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Indischewijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 27 misdrijven in de wijk Indischewijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Indischewijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Indischewijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,96 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de wijk Indischewijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Indischewijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Indischewijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Indischewijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Indischewijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Indischewijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Indischewijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Indischewijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Indischewijk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Indischewijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Indischewijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Indischewijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Indischewijk heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Indischewijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Indischewijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Indischewijk voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Indischewijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Indischewijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Indischewijk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Indischewijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Indischewijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Indischewijk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Indischewijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Indischewijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Indischewijk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Indischewijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Indischewijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Indischewijk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Indischewijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Indischewijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Indischewijk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Indischewijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Indischewijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Indischewijk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Indischewijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Indischewijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Indischewijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.115Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie190Aantal2022
G+I Handel en horeca150Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening275Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg210Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten145Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.335Aantal2023
Mannen4.550Aantal2023
Vrouwen4.785Aantal2023
0 tot 15 jaar1.805Aantal2023
15 tot 25 jaar910Aantal2023
25 tot 45 jaar2.950Aantal2023
45 tot 65 jaar2.445Aantal2023
65 jaar of ouder1.225Aantal2023
Ongehuwd5.280Aantal2023
Gehuwd3.120Aantal2023
Gescheiden625Aantal2023
Verweduwd310Aantal2023
Geboorte totaal130Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid12.791Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.560Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.620Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.800Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura250Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2021
WMO cliënten415Aantal2021
WMO cliënten relatief45Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.550Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.730Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.330Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.407Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.649Aantal2023
Energielabels Onbepaald154Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++35Aantal2023
Energielabels A++4Aantal2023
Energielabels A+4Aantal2023
Energielabels A440Aantal2023
Energielabels B292Aantal2023
Energielabels C522Aantal2023
Energielabels D393Aantal2023
Energielabels E412Aantal2023
Energielabels F1.345Aantal2023
Energielabels G609Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht54%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2020
Wekelijkse sporters57%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk62%percentage2020
Lopen naar school of werk34%percentage2020
Fietsen naar school of werk49%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.130Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.410Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.035Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.685Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers7.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,8%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€181x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO330Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.090Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.605Aantal2023
Herkomst Europa1.255Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.475Aantal2023
Geboren in Nederland6.600Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa485Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa735Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa775Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa735Aantal2023
Autochtoon6.755Aantal2022
Westers totaal1.425Aantal2022
Niet-westers totaal1.065Aantal2022
Marokko170Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba50Aantal2022
Suriname105Aantal2022
Turkije230Aantal2022
Overig niet-westers515Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal149Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven27Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting52Aantal2022
Verkeersovertredingen61Aantal2022
Vernieling27Aantal2022
Overige misdrijven14Aantal2022
Totaal misdrijven334Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km82Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km197Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km72Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km153Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km108Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km247Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km24,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km382Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km46Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km52Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km42Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km68Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK039211Code2023
RegionaamIndischewijkNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode03921100Code2023
Oppervlakte totaal85Aantal hectaren2023
Oppervlakte land73Aantal hectaren2023
Oppervlakte water12Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.493Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.239Aantal2023
Adressen met postcode4.210Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.051Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom4.238Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.051Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Panden3.358Aantal2023
Percelen2.811Aantal2023
Panden voor 17007Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.680Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.493Aantal2023
Panden 1950 tot 1970201Aantal2023
Panden 1970 tot 198061Aantal2023
Panden 1980 tot 1990284Aantal2023
Panden 1990 tot 2000116Aantal2023
Panden 2000 tot 2010160Aantal2023
Panden 2010 tot 2020189Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade28Aantal2021
Verkeersongevallen totaal42Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.570Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.110Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof455Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte4.891Aantal2022
Motorfietsen320Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.023Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€402.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning75%Percentage2022
Percentage meergezinswoning25%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie20%Percentage2022
In bezit overige verhuurders13%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022
Appartement987Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.683Aantal2023
Hoekwoning348Aantal2023
Tweeonder1kap21Aantal2023
Vrijstaande woning12Aantal2023
Ligplaats7Aantal2023
Standplaats4Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend2Aantal2023
Woningtype n.v.t.177Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Indischewijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!