Statistieken wijk Vettenoordse Polder

Aantal inwoners per jaar
(grote toename van 52% naar 1.400 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Vettenoordse Polder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Vettenoordse Polder is met 480 personen toegenomen van 920 in 2013 tot 1.400 in 2022 (dat is 52%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over wijk Vettenoordse Polder

Wijk Vettenoordse Polder heeft afgerond een totale oppervlakte van 581 hectare, waarvan 424 land en 157 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.982 adressen per km2. Er wonen 810 huishoudens in wijk Vettenoordse Polder. Wijk Vettenoordse Polder is een wijk in de gemeente Vlaardingen.

De gegevens van de wijk Vettenoordse Polder voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Vettenoordse Polder
Kaart van de wijk Vettenoordse Polder met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vettenoordse Polder met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Park Zuidbuurt, 2: Lickebaert, 3: Vettenoordse Polder West, 4: De Vergulde Hand, 5: Maasboulevard, 6: ’t Scheur, 7: Deltagebied.

Kenmerken van de 820 woningen in de wijk Vettenoordse Polder
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vlaardingen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

820 woningen & 2.071 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 37% naar €235.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Vettenoordse Polder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Vettenoordse Polder, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Vettenoordse Polder is met €64.000 toegenomen van €171.000 in 2013 tot €235.000 in 2022 (dat is 37%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 2.071 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Vettenoordse Polder telt in totaal 2.071 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Vettenoordse Polder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Vettenoordse Polder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

820 woningen & 2.071 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Wooncentrum De Bolder

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Wooncentrum De Bolder is uitgebracht. Wooncentrum De Bolder was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Vettenoordse Polder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Wooncentrum De Bolder bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de wijk Vettenoordse Polder stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Vlaardingen telde bij deze verkiezingen in totaal 26 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vlaardingen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vlaardingen.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Vettenoordse Polder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Vettenoordse Polder, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Vettenoordse Polder is met 289 personen toegenomen van 776 in 2013 tot 1.065 in 2022 (dat is 37%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Vettenoordse Polder: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Vettenoordse Polder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Vlaardingen: wijk Vettenoordse Polder is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Vettenoordse Polder is €25.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.300. Wijk Vettenoordse Polder telt 1.100 inkomensontvangers op 1.400 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,2% procent van de huishoudens in wijk Vettenoordse Polder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Vlaardingen: wijk Vettenoordse Polder is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (610 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Vettenoordse Polder (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Vettenoordse Polder zijn in totaal 610 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Vettenoordse Polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vlaardingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Vettenoordse Polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Vlaardingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Vlaardingen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vlaardingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - wijk Vettenoordse Polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - wijk Vettenoordse Polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Vettenoordse Polder.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Vettenoordse Polder. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Vettenoordse Polder, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de wijk Vettenoordse Polder zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.132 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.132 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.098 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Vettenoordse Polder 214 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Vettenoordse Polder.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Vettenoordse Polder
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Vettenoordse Polder. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Vettenoordse Polder vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Vettenoordse Polder voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Vettenoordse Polder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Vettenoordse Polder. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Vettenoordse Polder: 315 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vlaardingen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Vettenoordse Polder.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Vettenoordse Polder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Vettenoordse Polder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal610Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie155Aantal2021
G+I Handel en horeca210Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.400Aantal2022
Mannen685Aantal2022
Vrouwen715Aantal2022
0 tot 15 jaar140Aantal2022
15 tot 25 jaar75Aantal2022
25 tot 45 jaar355Aantal2022
45 tot 65 jaar235Aantal2022
65 jaar of ouder600Aantal2022
Ongehuwd485Aantal2022
Gehuwd575Aantal2022
Gescheiden185Aantal2022
Verweduwd160Aantal2022
Westers totaal115Aantal2022
Geboorte totaal25Aantal2021
Geboorte relatief21Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal20Aantal2021
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid331,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten225Aantal2021
WMO cliënten relatief178Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.030Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.410Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.390Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.650Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.060Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning800Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.460Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.050Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.000Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief839Aantal2023
Energielabels Voorlopig213Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.000Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++8Aantal2023
Energielabels A+41Aantal2023
Energielabels A315Aantal2023
Energielabels B72Aantal2023
Energielabels C199Aantal2023
Energielabels D86Aantal2023
Energielabels E201Aantal2023
Energielabels F45Aantal2023
Energielabels G80Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn55%percentage2020
Drinker69%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht38%percentage2020
Overgewicht60%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn34%percentage2020
Wekelijkse sporters37%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam33%percentage2020
Sociaal Eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen41%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid41%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt39%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking18%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen24%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal810Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens440Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen250Aantal2022
Huishoudens met kinderen120Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie55%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.300Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen60%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,2%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€31x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW570Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.065Aantal2022
Niet-westers totaal220Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije95Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal108Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting23Aantal2022
Verkeersovertredingen45Aantal2022
Vernieling11Aantal2022
Overige misdrijven10Aantal2022
Totaal misdrijven214Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km54Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km109Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km39Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km72Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km43Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km78Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km8,80Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km120Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km34Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,21Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,22Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,23Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,46Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand13,26Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,46Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,83Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,94Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,93Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,42Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,99Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,81Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand10,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand14,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK062203Code2022
RegionaamVettenoordse PolderNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode06220300Code2022
Oppervlakte totaal581Aantal hectaren2022
Oppervlakte land424Aantal hectaren2022
Oppervlakte water157Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2016
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.982Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.071Aantal2023
Adressen met postcode2.052Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.142Aantal2023
Panden677Aantal2023
Percelen678Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190053Aantal2023
Panden 1900 tot 19254Aantal2023
Panden 1925 tot 19502Aantal2023
Panden 1950 tot 1970594Aantal2023
Panden 1970 tot 1980341Aantal2023
Panden 1980 tot 1990344Aantal2023
Panden 1990 tot 200034Aantal2023
Panden 2000 tot 201064Aantal2023
Panden 2010 tot 2020269Aantal2023
Panden 2020 en later342Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2021
Verkeersongevallen totaal31Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.385Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine960Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof425Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,70Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte327Aantal2022
Motorfietsen50Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad820Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€235.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning18%Percentage2022
Percentage meergezinswoning82%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen31%Percentage2022
Huurwoningen totaal69%Percentage2022
In bezit woningcorporatie55%Percentage2022
In bezit overige verhuurders14%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200083%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlaardingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Vettenoordse Polder voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Wijk Vettenoordse Polder is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Vlaardingen bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.