Corona-statistieken gemeente Vlaardingen

Informatie wijk Vlaardinger Ambacht:

Informatie wijk Vlaardinger Ambacht:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Vlaardinger Ambacht in de gemeente Vlaardingen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Vlaardinger Ambacht in de gemeente Vlaardingen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 9% naar 12.820 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de wijk Vlaardinger Ambacht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de wijk Vlaardinger Ambacht, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de wijk Vlaardinger Ambacht is met 1.080 personen gestegen van 11.740 in 2013 tot 12.820 in 2020 (dat is 9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Vlaardinger Ambacht
Kaart van de wijk Vlaardinger Ambacht met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vlaardinger Ambacht met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Babberspolder Noord, 2: Oranjebuurt, 3: T Nieuwe Lant, 4: Babberspolder Oost, 5: Babberspolder West.

Over wijk Vlaardinger Ambacht

Wijk Vlaardinger Ambacht heeft afgerond een totale oppervlakte van 187 hectare, waarvan 183 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.600 adressen per km2. Er wonen 5.485 huishoudens in wijk Vlaardinger Ambacht. Wijk Vlaardinger Ambacht is een wijk in de gemeente Vlaardingen.

De naam van deze wijk veranderde van Wijk 05 Vlaardinger Ambacht in 2016 naar Vlaardinger Ambacht in 2017.

Kenmerken van de 5.488 woningen in de wijk Vlaardinger Ambacht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Vlaardinger Ambacht:

5.488 woningen & 5.902 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 12% naar €212.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Vlaardinger Ambacht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Vlaardinger Ambacht, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Vlaardinger Ambacht is met €23.000 toegenomen van €189.000 in 2013 tot €212.000 in 2019 (dat is 12%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 5.902 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Vlaardinger Ambacht telt in totaal 5.902 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Vlaardinger Ambacht.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.488 woningen & 5.902 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Vlaardinger Ambacht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Vlaardinger Ambacht, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Vlaardinger Ambacht is met 390 personen toegenomen van 8.570 in 2013 tot 8.960 in 2020 (dat is 4,55%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Vlaardinger Ambacht: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Vlaardinger Ambacht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Vlaardingen: wijk Vlaardinger Ambacht is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Vlaardinger Ambacht is €26.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.500. Wijk Vlaardinger Ambacht telt 9.900 inkomensontvangers op 12.820 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,40% procent van de huishoudens in wijk Vlaardinger Ambacht heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Vlaardingen: wijk Vlaardinger Ambacht is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (735 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Vlaardinger Ambacht.

Wijk Vlaardinger Ambacht telt in totaal 735 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Vlaardinger Ambacht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Vlaardingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Vlaardinger Ambacht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Vlaardingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Vlaardingen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vlaardingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau GBS Het Christal


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau GBS Het Christal bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau GBS Het Christal is uitgebracht. Er liggen 6 stembureau's binnen de wijk Vlaardinger Ambacht. Stembureau GBS Het Christal is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Vlaardinger Ambacht ligt. De gemeente Vlaardingen telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vlaardingen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vlaardingen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Vlaardinger Ambacht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Vlaardinger Ambacht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Vlaardinger Ambacht


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Vlaardinger Ambacht. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Vlaardinger Ambacht, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Vlaardinger Ambacht zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 5.218 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.218 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.149 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Vlaardinger Ambacht 538 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Vlaardinger Ambacht.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Vlaardinger Ambacht voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Vlaardinger Ambacht ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Vlaardinger Ambacht.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Vlaardinger Ambacht: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Vlaardinger Ambacht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal735Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2020
B-F Nijverheid en energie155Aantal2020
G+I Handel en horeca120Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening215Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten85Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.820Aantal2020
Mannen6.265Aantal2020
Vrouwen6.555Aantal2020
0 tot 15 jaar2.440Aantal2020
15 tot 25 jaar1.480Aantal2020
25 tot 45 jaar3.245Aantal2020
45 tot 65 jaar3.485Aantal2020
65 jaar of ouder2.175Aantal2020
Ongehuwd6.115Aantal2020
Gehuwd5.265Aantal2020
Gescheiden905Aantal2020
Verweduwd540Aantal2020
Westers totaal1.115Aantal2020
Geboorte totaal155Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal80Aantal2019
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid7.009Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag3.510Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.530Aantal2019
Opleidingsniveau hoog2.450Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura255Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten695Aantal2019
Wmo-cliënten relatief54%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.590Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.080Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.720Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.490Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker74%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker6%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2016
Overgewicht53%percentage2016
Obesitas16%percentage2016
Roker23%percentage2016
Sporter48%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2016
Moeite met rondkomen21%percentage2016
Vrijwilligerswerk24%percentage2016
Mantelzorger13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening36%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking16%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.485Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.705Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.535Aantal2020
Huishoudens met kinderen2.255Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers88%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  9.900Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.500Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.000Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,30%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen35,60%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen22,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen7,30%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,40%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€45x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand330Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO440Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW180Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.010Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.960Aantal2020
Niet-westers totaal2.745Aantal2020
Marokko310Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba300Aantal2020
Suriname225Aantal2020
Turkije1.090Aantal2020
Overig niet-westers815Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km27Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km39Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km75Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km167Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km48Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km32Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km79Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km49Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km104Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km51Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km110Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km7,00Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km46Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km114Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km80Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km30Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km70Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km39Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km42Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km31Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand12,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand9,00Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand13,50Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km34Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK062205Code2020
RegionaamVlaardinger AmbachtNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode06220500Code2020
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal187Aantal hectaren2020
Oppervlakte land183Aantal hectaren2020
Oppervlakte water4Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.600Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode5.902Aantal2021
Adressen totaal5.907Aantal2021
Panden3.483Aantal2021
Percelen2.965Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.265Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.665Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof600Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.879Aantal2020
Motorfietsen395Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.488Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€212.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning56%Percentage2020
Percentage meergezinswoning44%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen59%Percentage2020
Huurwoningen totaal41%Percentage2020
In bezit woningcorporatie34%Percentage2020
In bezit overige verhuurders7%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200081%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlaardingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!