Corona-statistieken gemeente Loppersum

Informatie woonplaats Loppersum:

Informatie woonplaats Loppersum:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Loppersum in de gemeente Loppersum! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Loppersum in de gemeente Loppersum!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (9% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Loppersum, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Loppersum is tussen 2013 en 2020 met 265 personen afgenomen (afgerond is dat 9%): van 2.647 in 2013 tot 2.383 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Loppersum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Loppersum wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Loppersum en voor de gemeente Loppersum. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Loppersum

Woonplaats Loppersum heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.236 hectare, waarvan 1.233 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Loppersum telt 1.347 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 154 adressen per km2. Er wonen 1.063 huishoudens en er zijn in totaal 1.232 woningen. De woonplaats telt 1.194 auto's en 178 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Loppersum ligt in de gemeente Loppersum.

De brondata voor woonplaats Loppersum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Loppersum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Loppersum valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Loppersum zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Loppersum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Loppersum. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.232 woningen in de woonplaats Loppersum
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Loppersum:

1.232 woningen & 1.292 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Loppersum (€157.823 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Loppersum voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.292 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Loppersum telt in totaal 1.292 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Loppersum.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.232 woningen & 1.292 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.547)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Loppersum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Loppersum was in 2017 €22.547.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (178 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Loppersum.

Woonplaats Loppersum telt in totaal 178 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Loppersum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal178Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij23Aantal2019
B-F Nijverheid en energie29Aantal2019
G+I Handel en horeca39Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed14Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening39Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten24Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.383Aantal2020
Mannen1.158Aantal2020
Vrouwen1.225Aantal2020
0 tot 15 jaar332Aantal2020
15 tot 25 jaar235Aantal2020
25 tot 45 jaar395Aantal2020
45 tot 65 jaar727Aantal2020
65 jaar of ouder689Aantal2020
Ongehuwd920Aantal2020
Gehuwd1.107Aantal2020
Gescheiden152Aantal2020
Verweduwd204Aantal2020
Westers totaal59Aantal2020
Geboorte totaal15Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal30Aantal2019
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid196Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag355Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar878Aantal2019
Opleidingsniveau hoog499Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten75Aantal2019
Wmo-cliënten relatief33%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.536Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.470Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.180Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.783Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.350Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.712Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.447Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.260Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.300Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.390Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.875Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.180Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.686Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.063Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens345Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen387Aantal2020
Huishoudens met kinderen323Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.945Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.750Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.547Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,19 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen41,70 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen15,20 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,80 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,10 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO90Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW649Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.269Aantal2020
Niet-westers totaal55Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname15Aantal2020
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers35Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,59Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,35Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,07Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,59Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand12,66Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,59Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand13,86Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand19,97Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand8,95Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Café afstand4,18Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,35Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,44Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,13Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,35Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,35Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,07Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,75Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,45Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,76Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,56Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand11,69Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,89Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand14,75Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,89Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,34Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,75Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand0,78Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,66Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,63Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,37Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,65Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand0,69Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand21,27Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand11,05Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand18,50Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand8,95Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand13,86Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand20,40Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand21Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand20Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand18,67Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3449CodeWP3449
RegionaamLoppersumNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.236Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.233Aantal hectaren2020
Oppervlakte water5Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage4%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid154Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.194Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine953Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof238Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen119Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.232Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€157.823Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning83%Percentage2019
Percentage meergezinswoning17%Percentage2019
Percentage bewoond89%Percentage2019
Percentage onbewoond11%Percentage2019
Koopwoningen58%Percentage2019
Huurwoningen totaal42%Percentage2019
In bezit woningcorporatie35%Percentage2019
In bezit overige verhuurders6%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200086%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Loppersum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Loppersum. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Loppersum. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!