Corona-statistieken gemeente Delfzijl

Informatie woonplaats Termunten:

Informatie woonplaats Termunten:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Termunten in de gemeente Delfzijl! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Termunten in de gemeente Delfzijl!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (6% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Termunten, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Termunten is tussen 2013 en 2020 met 26 personen afgenomen (afgerond is dat 6%): van 421 in 2013 tot 395 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Termunten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Termunten wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Termunten. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Termunten

Woonplaats Termunten heeft afgerond een totale oppervlakte van 936 hectare, waarvan 920 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Termunten telt 213 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 45 adressen per km2. Er wonen 180 huishoudens en er zijn in totaal 188 woningen. De woonplaats telt 250 auto's en 40 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Termunten ligt in de gemeente Delfzijl.

De brondata voor woonplaats Termunten is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Termunten zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Termunten valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Termunten zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Termunten zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Delfzijl. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 188 woningen in Termunten
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Termunten:

188 woningen & 200 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Termunten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Termunten:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 200 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Termunten telt in totaal 200 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Termunten.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

188 woningen & 200 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.520)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Termunten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Termunten was in 2017 €24.520.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (40 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Termunten.

Woonplaats Termunten telt in totaal 40 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Termunten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal40aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij5aantal2018
B-F Nijverheid en energie0aantal2018
G+I Handel en horeca8aantal2018
H+J Vervoer informatie en communicatiegeen dataaantalgeen data
K-L Financiële diensten onroerend goedgeen dataaantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverlening4aantal2018
R-U Cultuur recreatie, overige diensten5aantal2018
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners395aantal2020
Mannen211aantal2020
Vrouwen184aantal2020
0 tot 15 jaar37aantal2020
15 tot 25 jaar42aantal2020
25 tot 45 jaar56aantal2020
45 tot 65 jaar164aantal2020
65 jaar of ouder80aantal2020
Ongehuwd142aantal2020
Gehuwd197aantal2020
Gescheiden28aantal2020
Verweduwd17aantal2020
Geboorte totaal0aantal2019
Geboorte relatief3aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0aantal2019
Sterfte relatief6aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.174gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.090gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.650gemiddeld kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.430gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.410gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.036gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.203gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.790gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.860gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.980gemiddeld m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.580gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.839gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.625gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.812gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal180aantal2020
Eenpersoonshuishoudens51aantal2020
Huishoudens zonder kinderen70aantal2020
Huishoudens met kinderen48aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  298aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.592Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.520Euro2017
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,93 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen33,50 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen15,90 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen2,90 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,70 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand0aantal2019
Personen per soort uitkering; AO31aantal2019
Personen per soort uitkering; WW10aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW68aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon366aantal2020
Westers totaal28aantal2020
Niet-westers totaal0aantal2020
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Suriname0aantal2020
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westers0aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,17gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt3,13gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf1,12gemiddeld km2019
Afstand tot school1,14gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km0,95gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3242CodeWP3242
RegionaamTermuntenNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid44aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal936hectaren2020
Oppervlakte land920hectaren2020
Oppervlakte water16hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid45gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal250aantal2019
Personenautos brandstof benzine194aantal2019
Personenautos overige brandstof55aantal2019
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2019
Motorfietsen36aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad188aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€139.469Euro2019
Percentage eengezinswoning97%percentage2019
Percentage meergezinswoning3%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen86%percentage2019
Huurwoningen totaal14%percentage2019
In bezit woningcorporatie6%percentage2019
In bezit overige verhuurders7%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200090%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200010%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Delfzijl:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Delfzijl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Delfzijl. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!