Corona-statistieken gemeente Delfzijl

Informatie woonplaats Termunterzijl:

Informatie woonplaats Termunterzijl:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Termunterzijl in de gemeente Delfzijl! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Termunterzijl in de gemeente Delfzijl!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (7% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Termunterzijl, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Termunterzijl is tussen 2013 en 2020 met 26 personen afgenomen (afgerond is dat 7%): van 350 in 2013 tot 325 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Termunterzijl


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Termunterzijl wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Termunterzijl. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Termunterzijl

Woonplaats Termunterzijl heeft afgerond een totale oppervlakte van 405 hectare, waarvan 392 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Termunterzijl telt 203 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 48 adressen per km2. Er wonen 155 huishoudens en er zijn in totaal 160 woningen. De woonplaats telt 210 auto's en 21 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Termunterzijl ligt in de gemeente Delfzijl.

De brondata voor woonplaats Termunterzijl is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Termunterzijl zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Termunterzijl valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Termunterzijl zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Termunterzijl zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Delfzijl. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 160 woningen in de woonplaats Termunterzijl
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Termunterzijl:

160 woningen & 196 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Termunterzijl (€121.977 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Termunterzijl voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 196 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Termunterzijl telt in totaal 196 adressen, met 192 verblijfsobjecten en 4 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Termunterzijl.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

160 woningen & 196 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.175)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Termunterzijl.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Termunterzijl was in 2017 €21.175.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven

Voor de woonplaats Termunterzijl zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Termunterzijl voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal21Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners325Aantal2020
Mannen168Aantal2020
Vrouwen157Aantal2020
0 tot 15 jaar38Aantal2020
15 tot 25 jaar28Aantal2020
25 tot 45 jaar60Aantal2020
45 tot 65 jaar105Aantal2020
65 jaar of ouder89Aantal2020
Ongehuwd126Aantal2020
Gehuwd146Aantal2020
Gescheiden26Aantal2020
Verweduwd26Aantal2020
Westers totaal21Aantal2020
Geboorte totaal5Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid83Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag76Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar140Aantal2019
Opleidingsniveau hoog45Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.835Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.590Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.116Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.353Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.161Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.634Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.260Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.420Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.848Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.401Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.788Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal155Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens53Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen59Aantal2020
Huishoudens met kinderen43Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,03Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2019
Percentage werknemers88%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  280Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €26.947Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €21.175Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar55,80 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen44,44 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen10,55 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,83 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,71 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO11Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW11Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW83Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon293Aantal2020
Niet-westers totaal10Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Suriname0Aantal2020
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers5Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,63Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt3,20Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf2,05Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,46Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand3,63Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand11,76Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand3,63Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand10,97Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand17,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,20Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,45Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand11,04Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Café afstand3,99Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand2,05Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,53Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,98Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand2,05Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand8,10Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,46Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,08Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,08Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand14,67Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,35Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand10,53Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,65Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,78Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,08Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,13Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand3,33Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand9,80Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,05Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,91Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand10,56Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand11,17Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand37,61Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand9,65Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand12,97Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand33,05Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand11,47Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand10,88Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand37Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand27,35Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand13,49Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3243CodeWP3243
RegionaamTermunterzijlNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal405Aantal hectaren2020
Oppervlakte land392Aantal hectaren2020
Oppervlakte water12Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage6%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid48Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal210Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine175Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof35Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen28Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad160Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€121.977Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning100%Percentage2019
Percentage meergezinswoning0%Percentage2019
Percentage bewoond92%Percentage2019
Percentage onbewoond8%Percentage2019
Koopwoningen63%Percentage2019
Huurwoningen totaal37%Percentage2019
In bezit woningcorporatie33%Percentage2019
In bezit overige verhuurders4%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200091%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Delfzijl:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Delfzijl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Delfzijl. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!