Corona-statistieken gemeente Loppersum

Informatie woonplaats Westerwijtwerd:

Informatie woonplaats Westerwijtwerd:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Westerwijtwerd in de gemeente Loppersum! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Westerwijtwerd in de gemeente Loppersum!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (18% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Westerwijtwerd, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Westerwijtwerd is tussen 2013 en 2020 met 27 personen afgenomen (afgerond is dat 18%): van 148 in 2013 tot 121 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Westerwijtwerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Westerwijtwerd wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Westerwijtwerd. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Westerwijtwerd

Woonplaats Westerwijtwerd heeft afgerond een totale oppervlakte van 300 hectare, waarvan 297 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Westerwijtwerd telt 57 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 90 adressen per km2. Er wonen 46 huishoudens en er zijn in totaal 51 woningen. De woonplaats telt 86 auto's en 14 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Westerwijtwerd ligt in de gemeente Loppersum.

De brondata voor woonplaats Westerwijtwerd is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Westerwijtwerd zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Westerwijtwerd valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Westerwijtwerd zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Westerwijtwerd zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Loppersum. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 51 woningen in de woonplaats Westerwijtwerd
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Westerwijtwerd:

51 woningen & 53 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Westerwijtwerd (€207.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Westerwijtwerd voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 53 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Westerwijtwerd telt in totaal 53 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Westerwijtwerd.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

51 woningen & 53 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Westerwijtwerd.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Westerwijtwerd was in 2017 €25.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven

Voor de woonplaats Westerwijtwerd zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Westerwijtwerd voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal14aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserijgeen dataaantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataaantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataaantalgeen data
H+J Vervoer informatie en communicatiegeen dataaantalgeen data
K-L Financiële diensten onroerend goedgeen dataaantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataaantalgeen data
R-U Cultuur recreatie, overige dienstengeen dataaantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners121aantal2020
Mannen62aantal2020
Vrouwen59aantal2020
0 tot 15 jaar21aantal2020
15 tot 25 jaar13aantal2020
25 tot 45 jaar21aantal2020
45 tot 65 jaar45aantal2020
65 jaar of ouder16aantal2020
Ongehuwd50aantal2020
Gehuwd64aantal2020
Gescheiden1aantal2020
Verweduwd1aantal2020
Geboorte totaal0aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaalgeen dataaantalgeen data
Sterfte relatief2aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners19aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.148gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.151gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.350gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.258gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.264gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.267gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.150gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.267gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal46aantal2020
Eenpersoonshuishoudens12aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15aantal2020
Huishoudens met kinderen20aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,62gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  123aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.400Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.200Euro2017
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar70,00 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen27,90 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,80 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,70 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,80 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO1aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW16aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon120aantal2020
Westers totaal1aantal2020
Niet-westers totaal0aantal2020
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westers0aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,23gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt2,43gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf2,07gemiddeld km2019
Afstand tot school1,83gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km2,78gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3456CodeWP3456
RegionaamWesterwijtwerdNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid42aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal300hectaren2020
Oppervlakte land297hectaren2020
Oppervlakte water4hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid90gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal86aantal2020
Personenautos brandstof benzine56aantal2020
Personenautos overige brandstof30aantal2020
Personenautos per huishouden1,40gemiddeld2020
Motorfietsen12aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad51aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€207.000Euro2019
Percentage eengezinswoning100%percentage2019
Percentage meergezinswoninggeen datapercentagegeen data
Percentage bewoond91%percentage2019
Percentage onbewoond9%percentage2019
Koopwoningen85%percentage2019
Huurwoningen totaal15%percentage2019
In bezit woningcorporatiegeen datapercentagegeen data
In bezit overige verhuurders15%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200093%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20007%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Loppersum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Loppersum. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Loppersum. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!