Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Wijlre:

Informatie woonplaats Wijlre:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wijlre in de gemeente Gulpen Wittem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wijlre in de gemeente Gulpen Wittem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Wijlre, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Wijlre is tussen 2013 en 2020 met 30 personen afgenomen (afgerond is dat 1%): van 2.470 in 2013 tot 2.440 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Wijlre
Kaart van de woonplaats wijlre. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Wijlre binnen de gemeente Gulpen Wittem.

De naam Wijlre wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Wijlre en voor de wijk Wijlre. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Wijlre

Woonplaats Wijlre heeft afgerond een totale oppervlakte van 982 hectare, waarvan 976 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wijlre telt 1.274 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 223 adressen per km2. Er wonen 1.115 huishoudens en er zijn in totaal 1.156 woningen. De woonplaats telt 1.410 auto's en 170 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wijlre ligt in de gemeente Gulpen Wittem.

De brondata voor woonplaats Wijlre is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wijlre zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wijlre valt samen met de 4 buurten Wijlre, Etenaken, Stokhem Beertsenhoven en Verspreide Huizen. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wijlre zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen Wittem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.156 woningen in de woonplaats Wijlre
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Wijlre:

1.156 woningen & 1.247 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.247 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Wijlre telt in totaal 1.247 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Wijlre.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.156 woningen & 1.247 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Wijlre


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gulpen Wittem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Wijlre


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Wijlre.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Wijlre. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gemeenschapshuis Wielderhoes


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gemeenschapshuis Wielderhoes bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gemeenschapshuis Wielderhoes is uitgebracht. Stembureau Gemeenschapshuis Wielderhoes is het enige stembureau binnen de woonplaats Wijlre. De gemeente Gulpen Wittem telde bij deze verkiezingen in totaal 10 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gulpen Wittem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen Wittem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.835)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Wijlre.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wijlre was in 2017 €24.835.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Wijlre.

Woonplaats Wijlre telt in totaal 170 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Wijlre, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Wijlre zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 555 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 555 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 551 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Wijlre 55 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Wijlre.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wijlre voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal170Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2019
B-F Nijverheid en energie25Aantal2019
G+I Handel en horeca30Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.440Aantal2020
Mannen1.255Aantal2020
Vrouwen1.195Aantal2020
0 tot 15 jaar300Aantal2020
15 tot 25 jaar200Aantal2020
25 tot 45 jaar535Aantal2020
45 tot 65 jaar750Aantal2020
65 jaar of ouder605Aantal2020
Ongehuwd960Aantal2020
Gehuwd1.155Aantal2020
Gescheiden160Aantal2020
Verweduwd135Aantal2020
Westers totaal235Aantal2020
Geboorte totaal15Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid249Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag600Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar770Aantal2019
Opleidingsniveau hoog500Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten155Aantal2019
Wmo-cliënten relatief66%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.823Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.763Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.893Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.635Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.405Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.232Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.152Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement821Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.388Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.373Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.700Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.899Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.192Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.587Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.115Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens355Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen415Aantal2020
Huishoudens met kinderen345Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  2.000Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.869Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.835Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,21 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen36,09 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen17,77 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,88 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,51 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO130Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW570Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.105Aantal2020
Niet-westers totaal100Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers90Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,25Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,25Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand8,59Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand2,88Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand8,59Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand8,59Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,25Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,18Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,88Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,68Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km19Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,76Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km20,15Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km128Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km225Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,25Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,38Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,36Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,36Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,36Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,17Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,96Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,31Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,17Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,56Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,56Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand11,84Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,21Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand7,76Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,65Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,84Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand7,48Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,25Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand10,85Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,72Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand3,37Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand17,90Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,19Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,72Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,92Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,44Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1236CodeWP1236
RegionaamWijlreNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal982Aantal hectaren2020
Oppervlakte land976Aantal hectaren2020
Oppervlakte water7Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid223Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.410Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.270Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof130Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen115Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.156Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€205.278Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning83%Percentage2019
Percentage meergezinswoning17%Percentage2019
Percentage bewoond93%Percentage2019
Percentage onbewoond7%Percentage2019
Koopwoningen66%Percentage2019
Huurwoningen totaal34%Percentage2019
In bezit woningcorporatie24%Percentage2019
In bezit overige verhuurders10%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200090%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Gulpen Wittem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Gulpen Wittem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gulpen Wittem. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!