Corona-statistieken gemeente Delfzijl

Informatie woonplaats Woldendorp:

Informatie woonplaats Woldendorp:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Woldendorp in de gemeente Delfzijl! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Woldendorp in de gemeente Delfzijl!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (9% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Woldendorp, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Woldendorp is tussen 2013 en 2020 met 99 personen afgenomen (afgerond is dat 9%): van 1.028 in 2013 tot 929 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Woldendorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Woldendorp wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Woldendorp. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Woldendorp

Woonplaats Woldendorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.112 hectare, waarvan 1.094 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Woldendorp telt 474 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 49 adressen per km2. Er wonen 429 huishoudens en er zijn in totaal 444 woningen. De woonplaats telt 583 auto's en 53 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Woldendorp ligt in de gemeente Delfzijl.

De brondata voor woonplaats Woldendorp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Woldendorp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Woldendorp valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Woldendorp zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Woldendorp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Delfzijl. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 444 woningen in de woonplaats Woldendorp
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Woldendorp:

444 woningen & 464 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Woldendorp (€123.893 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Woldendorp voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 464 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Woldendorp telt in totaal 464 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Woldendorp.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

444 woningen & 464 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.884)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Woldendorp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Woldendorp was in 2017 €20.884.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (53 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Woldendorp.

Woonplaats Woldendorp telt in totaal 53 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Woldendorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal53Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2019
B-F Nijverheid en energie12Aantal2019
G+I Handel en horeca12Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie1Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverlening6Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten6Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners929Aantal2020
Mannen486Aantal2020
Vrouwen443Aantal2020
0 tot 15 jaar123Aantal2020
15 tot 25 jaar93Aantal2020
25 tot 45 jaar198Aantal2020
45 tot 65 jaar323Aantal2020
65 jaar of ouder191Aantal2020
Ongehuwd386Aantal2020
Gehuwd426Aantal2020
Gescheiden73Aantal2020
Verweduwd37Aantal2020
Westers totaal89Aantal2020
Geboorte totaal5Aantal2019
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5Aantal2019
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid85Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag178Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar467Aantal2019
Opleidingsniveau hoog94Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura32Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.957Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.570Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.154Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.652Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.059Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.699Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.460Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.590Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.839Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.523Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.769Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal429Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens122Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen162Aantal2020
Huishoudens met kinderen144Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2019
Percentage werknemers89%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  736Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €25.935Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €20.884Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar52,39 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen41,50 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen7,80 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,60 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,60 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO72Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW22Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW170Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon820Aantal2020
Niet-westers totaal20Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers10Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,84Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf3,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school4,00Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,84Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand12,13Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,84Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand11,43Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand14,36Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,10Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand11,51Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,55Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand4,00Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand3,60Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,89Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand3,80Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand6,70Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand4,00Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,83Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,83Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand15,04Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,72Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand8,28Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,92Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,78Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,82Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,79Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,62Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand6,46Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,44Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand8,38Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,35Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand11,63Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand35,56Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand9,40Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand12,78Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand31,95Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand11,93Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand11,34Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand35Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand25,95Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand9,95Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3245CodeWP3245
RegionaamWoldendorpNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.112Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.094Aantal hectaren2020
Oppervlakte water18Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage6%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid49Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal583Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine454Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof124Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen79Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad444Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€123.893Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning99%Percentage2019
Percentage meergezinswoning1%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen74%Percentage2019
Huurwoningen totaal25%Percentage2019
In bezit woningcorporatie17%Percentage2019
In bezit overige verhuurders8%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200095%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Delfzijl:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Delfzijl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Delfzijl. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!