Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier:

Informatie buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier, jaren 2016 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier
Kaart van de wijk Centrale Markt met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Centrale Markt met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ecowijk, 2: Bedrijvencentrum Westerkwartier, 3: Markthallen, 4: Marcanti.

Over buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier

Buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier heeft afgerond een totale oppervlakte van 15 hectare, waarvan 14 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.091 adressen per km2. Er wonen 30 huishoudens in buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier. Postcode 1051 is de meest voorkomende postcode in buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier. Buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier ligt binnen Wijk Centrale Markt in de gemeente Amsterdam.

Kenmerken van de 15 woningen in de buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier:

15 woningen & 149 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de de gemeente Amsterdam (voor de buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar) (€378.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Amsterdam voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 149 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier telt in totaal 149 adressen, met 129 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 19 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

15 woningen & 149 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Van Hogendorphal


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Van Hogendorphal.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Van Hogendorphal is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier geen stembureau. Stembureau Van Hogendorphal is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 578 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.094 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.094 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.082 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier 60 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal115Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie20Aantal2019
G+I Handel en horeca40Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners65Aantal2020
Mannen35Aantal2020
Vrouwen30Aantal2020
0 tot 15 jaar15Aantal2020
15 tot 25 jaar10Aantal2020
25 tot 45 jaar15Aantal2020
45 tot 65 jaar35Aantal2020
65 jaar of ouder5Aantal2020
Ongehuwd40Aantal2020
Gehuwd25Aantal2020
Gescheiden10Aantal2020
Verweduwd5Aantal2020
Westers totaal10Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners15Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners77Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners31Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.470Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming7%Percentage2017
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker89%percentage2016
Zware drinker18%percentage2016
Overmatige drinker13%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn27%percentage2016
Overgewicht39%percentage2016
Obesitas10%percentage2016
Roker26%percentage2016
Sporter58%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2016
Moeite met rondkomen17%percentage2016
Vrijwilligerswerk23%percentage2016
Mantelzorger12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening27%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt16%percentage2016
Gehoorbeperking2%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking4%percentage2016
Minstens één beperking8%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal30Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens10Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2020
Huishoudens met kinderen10Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid491Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  100Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger geen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner geen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon50Aantal2020
Niet-westers totaal5Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers5Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,10Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km40Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km91Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km38Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km103Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km306Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km755Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km47Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km207Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km617Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km268Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km793Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km473Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km1.443Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km341,10Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km424Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km508Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km93Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km223Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km48Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km104Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km28Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km67Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km73Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km51Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km43Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,00Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,00Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand8,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km36Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km46Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km67Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km47Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km63Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,10Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03631502Code2020
RegionaamBedrijvencentrum WesterkwartierNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03631502Code2020
Oppervlakte totaal15Aantal hectaren2020
Oppervlakte land14Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1051.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid6.091Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal95Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine55Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof40Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte678Aantal2020
Motorfietsen15Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15Aantal2019
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoondgeen dataPercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen dataPercentagegeen data
Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen dataPercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen dataPercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen dataPercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen dataPercentagegeen data

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Bedrijvencentrum Westerkwartier. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Haarlemmerweg305 - 3731051LG - 1051LHAmsterdam
Isaac Gogelweg2 - 61051DBAmsterdam
Van Bleiswijkstraat8 - 101051DGAmsterdam
Van Hogendorpstraat2021051BXAmsterdam
Van Slingelandtplein1 - 211051DDAmsterdam
Van Slingelandtstraat1 - 671051CG - 1051CHAmsterdam
Vredenhofpad1 - 181051LK - 1051NNAmsterdam
Vredenhofweg1 - 111051LMAmsterdam
Zeebergweg1 - 121051DEAmsterdam