Corona-statistieken gemeente Utrecht

Informatie buurt Bleekstraat en omgeving:

Informatie buurt Bleekstraat en omgeving:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bleekstraat en omgeving in de gemeente Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bleekstraat en omgeving in de gemeente Utrecht!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 520 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Bleekstraat en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Bleekstraat en omgeving, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Bleekstraat en omgeving is met 520 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bleekstraat en omgeving
Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, 2: Wijk C, 3: Nobelstraat en omgeving, 4: Domplein Neude Janskerkhof, 5: Lange Elisabethstraat Mariaplaats en omgeving ...Toon meer... Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, 2: Wijk C, 3: Nobelstraat en omgeving, 4: Domplein Neude Janskerkhof, 5: Lange Elisabethstraat Mariaplaats en omgeving, 6: Nieuwegracht-Oost, 7: Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs, 8: Springweg en omgeving Geertebuurt, 9: Lange Nieuwstraat en omgeving, 10: Hooch Boulandt, 11: Bleekstraat en omgeving ...Toon minder...

Over de buurt Bleekstraat en omgeving

Buurt Bleekstraat en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 5 hectare, waarvan 4 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.221 adressen per km2. Er wonen 335 huishoudens in buurt Bleekstraat en omgeving. Postcode 3511 is de meest voorkomende postcode in buurt Bleekstraat en omgeving. Buurt Bleekstraat en omgeving ligt binnen Wijk Binnenstad in de gemeente Utrecht.

Kenmerken van de 262 woningen in de buurt Bleekstraat en omgeving
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

262 woningen & 295 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 54% naar €334.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Bleekstraat en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Bleekstraat en omgeving, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bleekstraat en omgeving is met €117.000 toegenomen van €217.000 in 2013 tot €334.000 in 2020 (dat is 54%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 295 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Bleekstraat en omgeving telt in totaal 295 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bleekstraat en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Bleekstraat en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

262 woningen & 295 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bleekstraat en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Binnenstad (Bleekstraat en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Binnenstad is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bleekstraat en omgeving is €26.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.100. Buurt Bleekstraat en omgeving telt 500 inkomensontvangers op 520 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13,60% procent van de huishoudens in buurt Bleekstraat en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Binnenstad (Bleekstraat en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Binnenstad is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (80 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Bleekstraat en omgeving.

Buurt Bleekstraat en omgeving telt in totaal 80 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Bleekstraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Bleekstraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Keerkringplein 40


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Keerkringplein 40 bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Keerkringplein 40 is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Bleekstraat en omgeving geen stembureau. Stembureau Keerkringplein 40 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Bleekstraat en omgeving ligt. De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 144 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Bleekstraat en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Bleekstraat en omgeving, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Bleekstraat en omgeving is met 31 personen afgenomen van 341 in 2013 tot 310 in 2021 (dat is 9%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Bleekstraat en omgeving: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Bleekstraat en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bleekstraat en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Bleekstraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Bleekstraat en omgeving. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bleekstraat en omgeving, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Bleekstraat en omgeving zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 452 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 452 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 436 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Bleekstraat en omgeving 77 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Bleekstraat en omgeving.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Bleekstraat en omgeving voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Bleekstraat en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bleekstraat en omgeving.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Bleekstraat en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bleekstraat en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal80Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca10Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners520Aantal2021
Mannen235Aantal2021
Vrouwen285Aantal2021
0 tot 15 jaar35Aantal2021
15 tot 25 jaar105Aantal2021
25 tot 45 jaar225Aantal2021
45 tot 65 jaar115Aantal2021
65 jaar of ouder50Aantal2021
Ongehuwd385Aantal2021
Gehuwd90Aantal2021
Gescheiden45Aantal2021
Verweduwd10Aantal2021
Westers totaal70Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid12.283Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag70Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar150Aantal2020
Opleidingsniveau hoog250Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2020
WMO cliënten30Aantal2020
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.120Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.930Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.930Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal940Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.140Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning920Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2017
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker14%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht62%percentage2020
Overgewicht36%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker26%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn62%percentage2020
Wekelijkse sporters61%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk34%percentage2020
Fietsen naar school of werk53%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel Eenzaam37%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen27%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken27%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal335Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens220Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen70Aantal2021
Huishoudens met kinderen40Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers83%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.100Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.100Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar23,30%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen62,30%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen10,20%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen16,40%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13,60%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW50Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon310Aantal2021
Niet-westers totaal140Aantal2021
Marokko55Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije25Aantal2021
Overig niet-westers45Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,10Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km23Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km40Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km44Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km65Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km21Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km212Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km274Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km98Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km118Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km22Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km243Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km308Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km39Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km385Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km446Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km31,70Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km39Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km70Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km12Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km88Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km142Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km64Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km108Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km34Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km64Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km36Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km26Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km22Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand6,10Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km17Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km31Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km21Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand0Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand4,20Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440627Code2021
RegionaamBleekstraat en omgevingNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03440627Code2021
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal5Aantal hectaren2021
Oppervlakte land4Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode3511.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid5.221Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode292Aantal2021
Adressen totaal295Aantal2021
Panden119Aantal2021
Percelen94Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal165Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine125Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof40Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.125Aantal2020
Motorfietsen15Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad262Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€334.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning23%Percentage2020
Percentage meergezinswoning77%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen19%Percentage2020
Huurwoningen totaal81%Percentage2020
In bezit woningcorporatie56%Percentage2020
In bezit overige verhuurders25%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bleekstraat en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Bleekstraat en omgeving

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Bleekstraat en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Bleekstraat2 - 693511TP - 3511TRUtrecht
Catharijnesingel102 - 1393511GV - 3511GZUtrecht
Jeremiestraat4 - 433511TWUtrecht
Kroonsteeg7 - 503511HZUtrecht
Laddersteeg6 - 103511HWUtrecht

Toon alle 11 rijen met adressen...