Corona-statistieken gemeente Utrecht

Informatie buurt Wijk C:

Informatie buurt Wijk C:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wijk C in de gemeente Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wijk C in de gemeente Utrecht!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (daling van 13% naar 1.330 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Wijk C. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Wijk C, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Wijk C is met 195 personen afgenomen van 1.525 in 2013 tot 1.330 in 2021 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wijk C
Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, 2: Wijk C, 3: Nobelstraat en omgeving, 4: Domplein Neude Janskerkhof, 5: Lange Elisabethstraat Mariaplaats en omgeving ...Toon meer... Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving, 2: Wijk C, 3: Nobelstraat en omgeving, 4: Domplein Neude Janskerkhof, 5: Lange Elisabethstraat Mariaplaats en omgeving, 6: Nieuwegracht-Oost, 7: Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs, 8: Springweg en omgeving Geertebuurt, 9: Lange Nieuwstraat en omgeving, 10: Hooch Boulandt, 11: Bleekstraat en omgeving ...Toon minder...

Over de buurt Wijk C

Buurt Wijk C heeft afgerond een totale oppervlakte van 16 hectare, waarvan 15 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 6.303 adressen per km2. Er wonen 910 huishoudens in buurt Wijk C. Postcode 3511 is de meest voorkomende postcode in buurt Wijk C. Buurt Wijk C ligt binnen Wijk Binnenstad in de gemeente Utrecht.

Kenmerken van de 796 woningen in de buurt Wijk C
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

796 woningen & 1.031 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 40% naar €324.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Wijk C. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Wijk C, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Wijk C is met €92.000 gestegen van €232.000 in 2013 tot €324.000 in 2020 (dat is 40%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 1.031 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Wijk C telt in totaal 1.031 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor buurt Wijk C.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

796 woningen & 1.031 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Wijk C.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Binnenstad (Wijk C is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Binnenstad is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Wijk C is €29.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.299. Buurt Wijk C telt 1.200 inkomensontvangers op 1.330 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,70% procent van de huishoudens in buurt Wijk C heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Binnenstad (Wijk C is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Binnenstad is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (280 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Wijk C.

Buurt Wijk C telt in totaal 280 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Wijk C


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Wijk C


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Weerdsingel W.Z. 22


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Weerdsingel W.Z. 22 bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Weerdsingel W.Z. 22 is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Wijk C geen stembureau. Stembureau Weerdsingel W.Z. 22 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Wijk C ligt. De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 144 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Wijk C. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Wijk C, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Wijk C is met 136 personen afgenomen van 1.006 in 2013 tot 870 in 2021 (dat is 14%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Wijk C: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Wijk C.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Wijk C. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Wijk C


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Wijk C. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Wijk C, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Wijk C zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 4.987 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.987 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.596 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Wijk C 375 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Wijk C.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Wijk C voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Wijk C ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Wijk C.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Wijk C: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Wijk C voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal280Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie15Aantal2020
G+I Handel en horeca80Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening75Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.330Aantal2021
Mannen625Aantal2021
Vrouwen700Aantal2021
0 tot 15 jaar60Aantal2021
15 tot 25 jaar205Aantal2021
25 tot 45 jaar580Aantal2021
45 tot 65 jaar275Aantal2021
65 jaar of ouder215Aantal2021
Ongehuwd975Aantal2021
Gehuwd220Aantal2021
Gescheiden100Aantal2021
Verweduwd40Aantal2021
Westers totaal265Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief2Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid8.941Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag220Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar280Aantal2019
Opleidingsniveau hoog680Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
WMO cliënten95Aantal2019
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.780Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.750Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.080Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal740Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning990Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning730Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning760Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker15%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht64%percentage2020
Overgewicht34%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn62%percentage2020
Wekelijkse sporters62%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk33%percentage2020
Fietsen naar school of werk51%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel Eenzaam36%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)21%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal910Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens610Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen215Aantal2021
Huishoudens met kinderen80Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.299Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.500Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar24,80%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen59,70%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen10,00%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen9,80%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,70%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€8x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW190Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon870Aantal2021
Niet-westers totaal195Aantal2021
Marokko45Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname20Aantal2021
Turkije10Aantal2021
Overig niet-westers120Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km24Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km44Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km11Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km47Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km73Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km61Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km225Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km313Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,10Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km46Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km95Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km107Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km96Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km249Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km313Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km184Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km409Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km452Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km26,90Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km69Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km103Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km159Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km65Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km114Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km39Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km74Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km33Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand4,50Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand0Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440621Code2021
RegionaamWijk CNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03440621Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners54Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners22Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal16Aantal hectaren2021
Oppervlakte land15Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode3511.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid6.303Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.027Aantal2021
Adressen totaal1.031Aantal2021
Panden316Aantal2021
Percelen246Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal280Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine220Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof60Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.866Aantal2020
Motorfietsen20Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad796Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€324.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning18%Percentage2020
Percentage meergezinswoning82%Percentage2020
Percentage bewoond90%Percentage2020
Percentage onbewoond10%Percentage2020
Koopwoningen21%Percentage2020
Huurwoningen totaal79%Percentage2020
In bezit woningcorporatie42%Percentage2020
In bezit overige verhuurders37%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200098%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Wijk C. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Wijk C

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Wijk C. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Bergstraat1 - 683511RR - 3511RSUtrecht
Catharijnekade1 - 93511RTUtrecht
Dirck van Zuylenstraat1 - 273511REUtrecht
Jacobskerkhof1 - 503511BLUtrecht
Jacobskerksteeg5 - 253511BZUtrecht

Toon alle 27 rijen met adressen...