Corona-statistieken gemeente Zwijndrecht

Informatie buurt IJsvogelplein:

Informatie buurt IJsvogelplein:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt IJsvogelplein in de gemeente Zwijndrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt IJsvogelplein in de gemeente Zwijndrecht!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine krimp van 1,23% naar 400 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt IJsvogelplein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Aantal inwoners in de buurt IJsvogelplein, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt IJsvogelplein is met 5 personen gedaald van 405 in 2013 tot 400 in 2020 (dat is 1,23%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt IJsvogelplein
Kaart van de wijk Nederhoven met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nederhoven met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Develzijde Nederhoven, 2: Ooievaar en Vinkplein, 3: Boshuizen Rechteren, 4: Assumburg Lunenburg, 5: Vogelbuurt West, 6: Hilverbeek en omgeving, 7: Leeuwerik en Fazantplein, 8: Moermond Zuid, 9: Vogelbuurt Oost, 10: IJsvogelplein.

Over de buurt IJsvogelplein

Buurt IJsvogelplein heeft afgerond een totale oppervlakte van 4 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.007 adressen per km2. Er wonen 260 huishoudens in buurt IJsvogelplein. Postcode 3334 is de meest voorkomende postcode in buurt IJsvogelplein. Buurt IJsvogelplein ligt binnen Wijk Nederhoven in de gemeente Zwijndrecht.

Kenmerken van de 264 woningen in de buurt IJsvogelplein
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt IJsvogelplein:

264 woningen & 292 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 23% naar €128.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt IJsvogelplein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt IJsvogelplein, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt IJsvogelplein is met €24.000 gestegen van €104.000 in 2013 tot €128.000 in 2019 (dat is 23%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 292 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt IJsvogelplein telt in totaal 292 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt IJsvogelplein.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

264 woningen & 292 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€18.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt IJsvogelplein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Nederhoven (IJsvogelplein is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Nederhoven is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt IJsvogelplein is €18.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €20.500. Buurt IJsvogelplein telt 400 inkomensontvangers op 400 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
15,30% procent van de huishoudens in buurt IJsvogelplein heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Nederhoven (IJsvogelplein is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Nederhoven is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven

Voor buurt IJsvogelplein zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Inwoners naar leeftijd - buurt IJsvogelplein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Zwijndrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt IJsvogelplein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Zwijndrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zwijndrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zwijndrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Wijkcentrum Kubiek


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Wijkcentrum Kubiek bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Wijkcentrum Kubiek is uitgebracht. Er ligt binnen buurt IJsvogelplein geen stembureau. Stembureau Wijkcentrum Kubiek is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt IJsvogelplein ligt. De gemeente Zwijndrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 19 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zwijndrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zwijndrecht.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt IJsvogelplein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt IJsvogelplein, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt IJsvogelplein is met 18 personen gedaald van 328 in 2013 tot 310 in 2020 (dat is 6%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt IJsvogelplein: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt IJsvogelplein.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt IJsvogelplein. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt IJsvogelplein


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt IJsvogelplein. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt IJsvogelplein, 2012 tot en met 2020.

In de buurt IJsvogelplein zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 114 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 21 verschillende soorten delicten. In 2020 werden in de buurt IJsvogelplein 19 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt IJsvogelplein.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt IJsvogelplein voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt IJsvogelplein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt IJsvogelplein.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt IJsvogelplein: kenmerken met het grootste verschil met Nederland buurt IJsvogelplein
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt IJsvogelplein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners400Aantal2020
Mannen155Aantal2020
Vrouwen240Aantal2020
0 tot 15 jaar40Aantal2020
15 tot 25 jaar25Aantal2020
25 tot 45 jaar75Aantal2020
45 tot 65 jaar105Aantal2020
65 jaar of ouder155Aantal2020
Ongehuwd155Aantal2020
Gehuwd120Aantal2020
Gescheiden85Aantal2020
Verweduwd50Aantal2020
Westers totaal40Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief37Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid11.197Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag120Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar110Aantal2019
Opleidingsniveau hoog40Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg47%Percentage2019
Wmo-cliënten100Aantal2019
Wmo-cliënten relatief250%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaal870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker69%percentage2016
Zware drinker7%percentage2016
Overmatige drinker5%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn58%percentage2016
Overgewicht61%percentage2016
Obesitas22%percentage2016
Roker26%percentage2016
Sporter28%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam59%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven79%percentage2016
Moeite met rondkomen32%percentage2016
Vrijwilligerswerk23%percentage2016
Mantelzorger13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening47%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid49%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid10%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2016
Gehoorbeperking9%percentage2016
Gezichtsbeperking12%percentage2016
Mobiliteitsbeperking25%percentage2016
Minstens één beperking31%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid57%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal260Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens155Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen60Aantal2020
Huishoudens met kinderen55Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie43%Percentage2019
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  400Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€20.500Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€18.000Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen58%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen6%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar40,20%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen79,20%Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen0,80%Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen16,10%Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum15,30%Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW150Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon310Aantal2020
Niet-westers totaal50Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname10Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers30Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,50Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,10Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,50Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km75Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,40Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km21Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km56Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km53Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km79Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km46Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand13,10Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,20Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,40Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand5,10Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand6,50Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand3,30Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,10Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,50Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand11,20Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km55Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06420601Code2020
RegionaamIJsvogelpleinNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode06420601Code2020
Oppervlakte totaal4Aantal hectaren2020
Oppervlakte land4Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode3334.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.007Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal165Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine150Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof15Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.568Aantal2020
Motorfietsen10Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad264Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€128.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning0%Percentage2019
Percentage meergezinswoning100%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen0%Percentage2019
Huurwoningen totaal100%Percentage2019
In bezit woningcorporatie88%Percentage2019
In bezit overige verhuurders12%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zwijndrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt IJsvogelplein. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt IJsvogelplein

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt IJsvogelplein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zwijndrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
IJsvogelplein1 - 3383334XA - 3334XMZwijndrecht
Reigerstraat13334ADZwijndrecht