Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie buurt Medisch Centrum Slotervaart:

Informatie buurt Medisch Centrum Slotervaart:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Medisch Centrum Slotervaart in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Medisch Centrum Slotervaart in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 6% naar 795 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Medisch Centrum Slotervaart. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Medisch Centrum Slotervaart, 2016 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Medisch Centrum Slotervaart is met 45 personen gestegen van 750 in 2016 tot 795 in 2021 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Medisch Centrum Slotervaart
Kaart van de wijk Slotervaart Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Slotervaart Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Louis Chrispijnbuurt, 2: Jacques Veltmanbuurt, 3: Staalmanbuurt, 4: Medisch Centrum Slotervaart.

Over de buurt Medisch Centrum Slotervaart

Buurt Medisch Centrum Slotervaart heeft afgerond een totale oppervlakte van 30 hectare, waarvan 29 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.366 adressen per km2. Er wonen 640 huishoudens in buurt Medisch Centrum Slotervaart. Postcode 1066 is de meest voorkomende postcode in buurt Medisch Centrum Slotervaart. Buurt Medisch Centrum Slotervaart ligt binnen Wijk Slotervaart Zuid in de gemeente Amsterdam.

Kenmerken van de 288 woningen in de buurt Medisch Centrum Slotervaart
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

288 woningen & 304 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 47% naar €291.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Medisch Centrum Slotervaart. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Medisch Centrum Slotervaart, 2016 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Medisch Centrum Slotervaart is met €93.000 gestegen van €198.000 in 2016 tot €291.000 in 2020 (dat is 47%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 304 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Medisch Centrum Slotervaart telt in totaal 304 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt Medisch Centrum Slotervaart.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

288 woningen & 304 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€14.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Medisch Centrum Slotervaart.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Slotervaart Zuid (Medisch Centrum Slotervaart is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Slotervaart Zuid is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Medisch Centrum Slotervaart is €14.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €15.500. Buurt Medisch Centrum Slotervaart telt 700 inkomensontvangers op 795 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
21,80% procent van de huishoudens in buurt Medisch Centrum Slotervaart heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Slotervaart Zuid (Medisch Centrum Slotervaart is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Slotervaart Zuid is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Medisch Centrum Slotervaart.

Buurt Medisch Centrum Slotervaart telt in totaal 125 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Medisch Centrum Slotervaart


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Medisch Centrum Slotervaart


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau CVZ Slotervaart


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau CVZ Slotervaart bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau CVZ Slotervaart is uitgebracht. Stembureau CVZ Slotervaart is het enige stembureau binnen de buurt Medisch Centrum Slotervaart. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 331 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Medisch Centrum Slotervaart. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Medisch Centrum Slotervaart, 2016 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Medisch Centrum Slotervaart is met 190 personen gedaald van 475 in 2016 tot 285 in 2021 (dat is 40%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Medisch Centrum Slotervaart: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Medisch Centrum Slotervaart


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Medisch Centrum Slotervaart


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Medisch Centrum Slotervaart. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Medisch Centrum Slotervaart, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Medisch Centrum Slotervaart zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 762 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 762 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 747 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Medisch Centrum Slotervaart 53 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Medisch Centrum Slotervaart.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Medisch Centrum Slotervaart voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Medisch Centrum Slotervaart ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Medisch Centrum Slotervaart.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Medisch Centrum Slotervaart: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Medisch Centrum Slotervaart voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal125Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie10Aantal2020
G+I Handel en horeca20Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners795Aantal2021
Mannen420Aantal2021
Vrouwen375Aantal2021
0 tot 15 jaar50Aantal2021
15 tot 25 jaar360Aantal2021
25 tot 45 jaar285Aantal2021
45 tot 65 jaar55Aantal2021
65 jaar of ouder55Aantal2021
Ongehuwd680Aantal2021
Gehuwd50Aantal2021
Gescheiden55Aantal2021
Verweduwd15Aantal2021
Westers totaal195Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal30Aantal2020
Sterfte relatief39Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.752Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2018
Percentage jongeren met jeugdzorg3%Percentage2018
WMO cliënten75Aantal2019
WMO cliënten relatief90Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.350Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.350Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.350Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker14%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht4%percentage2020
Normaal gewicht61%percentage2020
Overgewicht35%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker31%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn59%percentage2020
Wekelijkse sporters62%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk65%percentage2020
Lopen naar school of werk38%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam62%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2020
Emotioneel Eenzaam46%percentage2020
Sociaal Eenzaam36%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen34%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger5%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)61%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)30%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen23%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid22%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie65%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken34%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal640Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens580Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen30Aantal2021
Huishoudens met kinderen40Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers700Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€15.500Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€14.100Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen70%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen4%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar12,30%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen91,90%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen0,90%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen31,30%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum21,80%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum30%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum35%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€-2x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW60Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon285Aantal2021
Niet-westers totaal315Aantal2021
Marokko90Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname40Aantal2021
Turkije25Aantal2021
Overig niet-westers160Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km71Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km21Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km74Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km100Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km399Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km26Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km145Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km71Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km278Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km128Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km512Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km105,20Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km422Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km506Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km60Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km204Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km25Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km105Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km71Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km61Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km43Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand4,20Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand9,70Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km45Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km65Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km43Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km61Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand4,70Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,50Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03638903Code2021
RegionaamMedisch Centrum SlotervaartNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03638903Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners12Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal30Aantal hectaren2021
Oppervlakte land29Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1066.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.366Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode301Aantal2021
Adressen totaal304Aantal2021
Panden19Aantal2021
Percelen12Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal125Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine100Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof30Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte431Aantal2020
Motorfietsen15Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad288Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€291.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning0%Percentage2020
Percentage meergezinswoning100%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen0%Percentage2020
Huurwoningen totaal100%Percentage2020
In bezit woningcorporatie100%Percentage2020
In bezit overige verhuurders0%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200062%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200038%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Medisch Centrum Slotervaart. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Medisch Centrum Slotervaart

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Medisch Centrum Slotervaart. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Louweshoek1 - 5221066DM - 1066DXAmsterdam
Louwesweg1 - 4011066EA - 1066ECAmsterdam
Plesmanlaan121 - 1251066CXAmsterdam