Statistieken Prinses Irenebuurt

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 6,5% naar 1.400 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de Prinses Irenebuurt. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de Prinses Irenebuurt is met 85 personen toegenomen van 1.315 in 2016 tot 1.400 in 2022 (dat is 6,5%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de Prinses Irenebuurt

Prinses Irenebuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 27 hectare, waarvan 24 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.511 adressen per km2. Er wonen 675 huishoudens in Prinses Irenebuurt. Postcode 1077 is de meest voorkomende postcode in Prinses Irenebuurt. Prinses Irenebuurt ligt binnen Wijk Prinses Irenebuurt en omgeving in de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Prinses Irenebuurt
Kaart van de wijk Prinses Irenebuurt en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Prinses Irenebuurt en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Beatrixpark, 2: Prinses Irenebuurt.

Kenmerken van de 695 woningen in de Prinses Irenebuurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

695 woningen & 980 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 81% naar €948.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Prinses Irenebuurt. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de Prinses Irenebuurt, 2016 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de Prinses Irenebuurt is met €424.000 toegenomen van €524.000 in 2016 tot €948.000 in 2022 (dat is 81%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 980 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De Prinses Irenebuurt telt in totaal 980 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Prinses Irenebuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Prinses Irenebuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

695 woningen & 980 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Thomaskerk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Thomaskerk is uitgebracht. Thomaskerk was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Prinses Irenebuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Thomaskerk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de Prinses Irenebuurt stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 368 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€60.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Prinses Irenebuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Prinses Irenebuurt en omgeving (Prinses Irenebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Prinses Irenebuurt en omgeving is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Prinses Irenebuurt is €60.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €80.900. Prinses Irenebuurt telt 1.000 inkomensontvangers op 1.400 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,30% procent van de huishoudens in Prinses Irenebuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Prinses Irenebuurt en omgeving (Prinses Irenebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Prinses Irenebuurt en omgeving is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (275 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Prinses Irenebuurt (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Prinses Irenebuurt zijn in totaal 275 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 275 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 270 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities

Advertentie:

Inwoners naar leeftijd - Prinses Irenebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Prinses Irenebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Prinses Irenebuurt. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Prinses Irenebuurt, 2016 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de Prinses Irenebuurt is met 30 personen afgenomen van 775 in 2016 tot 745 in 2022 (dat is 3,87%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Prinses Irenebuurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Prinses Irenebuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Prinses Irenebuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Prinses Irenebuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de Prinses Irenebuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Prinses Irenebuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Prinses Irenebuurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de Prinses Irenebuurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.333 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.333 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.321 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de Prinses Irenebuurt 97 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, Prinses Irenebuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de Prinses Irenebuurt
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Prinses Irenebuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Prinses Irenebuurt vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Prinses Irenebuurt voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Prinses Irenebuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Prinses Irenebuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de Prinses Irenebuurt: 435 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Prinses Irenebuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Prinses Irenebuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Prinses Irenebuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal275Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie15Aantal2021
G+I Handel en horeca25Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.400Aantal2022
Mannen665Aantal2022
Vrouwen735Aantal2022
0 tot 15 jaar265Aantal2022
15 tot 25 jaar140Aantal2022
25 tot 45 jaar330Aantal2022
45 tot 65 jaar345Aantal2022
65 jaar of ouder320Aantal2022
Ongehuwd740Aantal2022
Gehuwd520Aantal2022
Gescheiden80Aantal2022
Verweduwd60Aantal2022
Westers totaal445Aantal2022
Geboorte totaal5Aantal2021
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal5Aantal2021
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid5.726,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag80Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar140Aantal2020
Opleidingsniveau hoog720Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2020
WMO cliënten50Aantal2021
WMO cliënten relatief36Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.290Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.700Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.850Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.650Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.480Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning2.150Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning3.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.840Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2021
Energielabels Definitief326Aantal2023
Energielabels Voorlopig409Aantal2023
Energielabels Onbepaald210Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A12Aantal2023
Energielabels B14Aantal2023
Energielabels C70Aantal2023
Energielabels D68Aantal2023
Energielabels E435Aantal2023
Energielabels F107Aantal2023
Energielabels G25Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker88%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht65%percentage2020
Overgewicht32%percentage2020
Ernstig overgewicht7%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters65%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk63%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk50%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal675Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens305Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen170Aantal2022
Huishoudens met kinderen200Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers69%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 31%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€80.900Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€60.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen25%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen51%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar74%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen21%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen44%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,3%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,1%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€763x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW290Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon745Aantal2022
Niet-westers totaal210Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers160Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal55Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting13Aantal2022
Verkeersovertredingen12Aantal2022
Vernieling4Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven97Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km34Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km105Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km51Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km134Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km16Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km258Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km779Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km94Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km529Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km193Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km682Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km26Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km567Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km1.668Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km334,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km444Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km515Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km122Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km276Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km52Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km136Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km81Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km77Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km57Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km50Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km67Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km54Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km66Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03635900Code2022
RegionaamPrinses IrenebuurtNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03635900Code2022
Oppervlakte totaal27Aantal hectaren2022
Oppervlakte land24Aantal hectaren2022
Oppervlakte water2Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode1077.0Naam2022
Dekkingspercentage3%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid4.511Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal980Aantal2023
Adressen met postcode945Aantal2023
Adressen met woonfunctie698Aantal2023
Panden393Aantal2023
Percelen345Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19002Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19501Aantal2023
Panden 1950 tot 1970924Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19903Aantal2023
Panden 1990 tot 20000Aantal2023
Panden 2000 tot 20101Aantal2023
Panden 2010 tot 20203Aantal2023
Panden 2020 en later1Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2021
Verkeersongevallen totaal5Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal590Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine415Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof175Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.405Aantal2022
Motorfietsen15Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad695Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€948.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning33%Percentage2022
Percentage meergezinswoning67%Percentage2022
Percentage bewoond90%Percentage2022
Percentage onbewoond10%Percentage2022
Koopwoningen74%Percentage2022
Huurwoningen totaal25%Percentage2022
In bezit woningcorporatie0%Percentage2022
In bezit overige verhuurders25%Percentage2022
Eigendom onbekend1%Percentage2022
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Prinses Irenebuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Prinses Irenebuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Prinses Irenebuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Anton Verheijstraat1 - 181077KS - 1077KTAmsterdam
Beethovenstraat121 - 2651077JA - 1077JZAmsterdam
Catharina van Rennesstraat1 - 301077KW - 1077KXAmsterdam
Cornelis Dopperkade1 - 121077KK - 1077KNAmsterdam
Dina Appeldoornstraat1 - 171076AW - 1076AXAmsterdam

Toon alle 20 rijen met adressen...