Corona-statistieken gemeente Enschede

Informatie Buurtschap Zuid Esmarke:

Informatie Buurtschap Zuid Esmarke:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Buurtschap Zuid Esmarke in de gemeente Enschede! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Buurtschap Zuid Esmarke in de gemeente Enschede!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 22% naar 335 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de Buurtschap Zuid Esmarke. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de Buurtschap Zuid Esmarke, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de Buurtschap Zuid Esmarke is met 60 personen toegenomen van 275 in 2013 tot 335 in 2020 (dat is 22%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Buurtschap Zuid Esmarke
Kaart van de wijk Landelijk gebied en Kernen met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Landelijk gebied en Kernen met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buurtschap Lonneker West, 2: Dorp Lonneker, 3: Noord Esmarke, 4: Buurtschap Twekkelo, 5: Dorp Boekelo, 6: Buurtschap Usselo, 7: Buurtschap Zuid Esmarke, 8: Boekelerveld, 9: Buurtschap Broekheurne.

Over de Buurtschap Zuid Esmarke

Buurtschap Zuid Esmarke heeft afgerond een totale oppervlakte van 528 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 562 adressen per km2. Er wonen 135 huishoudens in Buurtschap Zuid Esmarke. Postcode 7534 is de meest voorkomende postcode in Buurtschap Zuid Esmarke. Buurtschap Zuid Esmarke ligt binnen Wijk Landelijk gebied en Kernen in de gemeente Enschede. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de Buurtschap Zuid Esmarke: de streek Schukkink- en Derkinkhoek, de streek Derkinksmaten en het bosgebied Babybos.

Kenmerken van de 98 woningen in de Buurtschap Zuid Esmarke
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Buurtschap Zuid Esmarke:

98 woningen & 116 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 11% naar €415.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Buurtschap Zuid Esmarke. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de Buurtschap Zuid Esmarke, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de Buurtschap Zuid Esmarke is met €40.000 gestegen van €375.000 in 2013 tot €415.000 in 2019 (dat is 11%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 116 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurtschap Zuid Esmarke telt in totaal 116 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurtschap Zuid Esmarke.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

98 woningen & 116 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Buurtschap Zuid Esmarke.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Landelijk gebied en Kernen (Buurtschap Zuid Esmarke is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Landelijk gebied en Kernen is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Buurtschap Zuid Esmarke is €21.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.200. Buurtschap Zuid Esmarke telt 300 inkomensontvangers op 335 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
14,70% procent van de huishoudens in Buurtschap Zuid Esmarke heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Landelijk gebied en Kernen (Buurtschap Zuid Esmarke is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Landelijk gebied en Kernen is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (45 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Buurtschap Zuid Esmarke.

Buurtschap Zuid Esmarke telt in totaal 45 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Buurtschap Zuid Esmarke


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Enschede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Buurtschap Zuid Esmarke


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Enschede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Enschede. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Enschede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Bruggerbosch / Ariënshuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Bruggerbosch / Ariënshuis bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Bruggerbosch / Ariënshuis is uitgebracht. Er ligt binnen Buurtschap Zuid Esmarke geen stembureau. Stembureau Bruggerbosch / Ariënshuis is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Buurtschap Zuid Esmarke ligt. De gemeente Enschede telde bij deze verkiezingen in totaal 71 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enschede. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Buurtschap Zuid Esmarke. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Buurtschap Zuid Esmarke, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de Buurtschap Zuid Esmarke is met 59 personen toegenomen van 231 in 2013 tot 290 in 2020 (dat is 26%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Buurtschap Zuid Esmarke: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de Buurtschap Zuid Esmarke.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Buurtschap Zuid Esmarke. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Buurtschap Zuid Esmarke


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Buurtschap Zuid Esmarke. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Buurtschap Zuid Esmarke, 2012 tot en met 2020.

In de Buurtschap Zuid Esmarke zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 338 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 338 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 337 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Buurtschap Zuid Esmarke 51 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Buurtschap Zuid Esmarke.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Buurtschap Zuid Esmarke voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Buurtschap Zuid Esmarke ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Buurtschap Zuid Esmarke.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Buurtschap Zuid Esmarke: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Buurtschap Zuid Esmarke voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal45Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca10Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners335Aantal2020
Mannen185Aantal2020
Vrouwen150Aantal2020
0 tot 15 jaar45Aantal2020
15 tot 25 jaar40Aantal2020
25 tot 45 jaar60Aantal2020
45 tot 65 jaar115Aantal2020
65 jaar of ouder60Aantal2020
Ongehuwd160Aantal2020
Gehuwd130Aantal2020
Gescheiden25Aantal2020
Verweduwd15Aantal2020
Westers totaal35Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid64Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag90Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar80Aantal2019
Opleidingsniveau hoog90Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg16%Percentage2019
Wmo-cliënten20Aantal2019
Wmo-cliënten relatief58%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.230Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.580Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.600Gemiddeld in kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.720Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.440Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.430Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement2.560Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.550Gemiddeld per m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.910Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.970Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.850Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker85%percentage2016
Zware drinker15%percentage2016
Overmatige drinker10%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2016
Overgewicht54%percentage2016
Obesitas14%percentage2016
Roker20%percentage2016
Sporter51%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen17%percentage2016
Vrijwilligerswerk29%percentage2016
Mantelzorger15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening33%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking10%percentage2016
Minstens één beperking16%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal135Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens45Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen30Aantal2020
Huishoudens met kinderen55Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers71%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 29%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  300Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.200Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.700Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar28,90%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen46,80%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen24,80%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen15,40%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14,70%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum19%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€117x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW60Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon290Aantal2020
Niet-westers totaal10Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers5Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km35Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km68Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km77Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,30Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand4,10Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand9,90Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand5,10Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand4,50Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01530904Code2020
RegionaamBuurtschap Zuid EsmarkeNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode01530904Code2020
Diefstal per 1000 inwoners9Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners9Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners12Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal528Aantal hectaren2020
Oppervlakte land528Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode7534.0Naam2020
Dekkingspercentage4%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid562Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode116Aantal2021
Adressen totaal122Aantal2021
Panden115Aantal2021
Percelen108Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal155Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine115Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof40Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte29Aantal2020
Motorfietsen15Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad98Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€415.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning90%Percentage2020
Percentage meergezinswoning10%Percentage2020
Percentage bewoond91%Percentage2020
Percentage onbewoond9%Percentage2020
Koopwoningen86%Percentage2020
Huurwoningen totaal14%Percentage2020
In bezit woningcorporatie0%Percentage2020
In bezit overige verhuurders14%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200088%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Enschede. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Buurtschap Zuid Esmarke. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Buurtschap Zuid Esmarke

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Buurtschap Zuid Esmarke. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Enschede.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aamsveenweg55 - 1007534PNEnschede
Broekheenseweg6 - 2407534PCEnschede
Bultsveldmaatweg20 - 307534PDEnschede
Derkinkweg50 - 757535PGEnschede
Draadskolkweg407534PPEnschede

Toon alle 18 rijen met adressen...