Corona-statistieken gemeente Heusden

Informatie buurt Haarsteeg:

Informatie buurt Haarsteeg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Haarsteeg in de gemeente Heusden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Haarsteeg in de gemeente Heusden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 10% naar 2.300 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Haarsteeg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Haarsteeg, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Haarsteeg is met 200 personen toegenomen van 2.100 in 2013 tot 2.300 in 2021 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Haarsteeg
Kaart van de wijk Haarsteeg met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Haarsteeg met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Haarsteeg.

Over de buurt Haarsteeg

Buurt Haarsteeg heeft afgerond een totale oppervlakte van 875 hectare, waarvan 843 land en 31 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 262 adressen per km2. Er wonen 905 huishoudens in buurt Haarsteeg. Postcode 5254 is de meest voorkomende postcode in buurt Haarsteeg. Buurt Haarsteeg ligt binnen Wijk Haarsteeg in de gemeente Heusden. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Haarsteeg: Het Hoog, Vrijkavelen en Kleine Kaveling. Het natuurgebied De Sompen en Zooislagen ligt binnen de buurt Haarsteeg.

De naam Haarsteeg wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Haarsteeg en voor de wijk Haarsteeg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 852 woningen in de buurt Haarsteeg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heusden in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

852 woningen & 1.062 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (bijna gelijk gebleven: €371.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Haarsteeg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Haarsteeg, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Haarsteeg is met €371.000 in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2013.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 1.062 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Haarsteeg telt in totaal 1.062 adressen, met 1.060 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor buurt Haarsteeg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

852 woningen & 1.062 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Haarsteeg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heusden: Haarsteeg is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Haarsteeg is €26.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.400. Buurt Haarsteeg telt 1.800 inkomensontvangers op 2.300 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in buurt Haarsteeg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heusden: Haarsteeg is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Haarsteeg.

Buurt Haarsteeg telt in totaal 295 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Haarsteeg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Heusden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Haarsteeg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Heusden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Heusden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heusden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Steeg


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Steeg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Steeg is uitgebracht. Stembureau De Steeg is het enige stembureau binnen de buurt Haarsteeg. De gemeente Heusden telde bij deze verkiezingen in totaal 25 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heusden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heusden.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Haarsteeg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Haarsteeg, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Haarsteeg is met 134 personen toegenomen van 2.016 in 2013 tot 2.150 in 2021 (dat is 7%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Haarsteeg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Haarsteeg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Haarsteeg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Haarsteeg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Haarsteeg. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Haarsteeg, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Haarsteeg zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 477 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 477 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 457 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Haarsteeg 83 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Haarsteeg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Haarsteeg voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Haarsteeg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Haarsteeg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Haarsteeg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Haarsteeg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2020
B-F Nijverheid en energie55Aantal2020
G+I Handel en horeca60Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.300Aantal2021
Mannen1.175Aantal2021
Vrouwen1.120Aantal2021
0 tot 15 jaar355Aantal2021
15 tot 25 jaar325Aantal2021
25 tot 45 jaar500Aantal2021
45 tot 65 jaar755Aantal2021
65 jaar of ouder360Aantal2021
Ongehuwd1.085Aantal2021
Gehuwd1.005Aantal2021
Gescheiden125Aantal2021
Verweduwd90Aantal2021
Westers totaal110Aantal2021
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid273Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag600Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar680Aantal2019
Opleidingsniveau hoog430Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
WMO cliënten55Aantal2019
WMO cliënten relatief25Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.690Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.480Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.650Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.240Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.800Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.620Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.610Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.070Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.870Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam22%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal905Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens230Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen290Aantal2021
Huishoudens met kinderen390Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2019
Percentage werknemers78%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.400Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.900Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar33,80%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen23,40%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen36,20%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen5,80%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€294x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW330Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.150Aantal2021
Niet-westers totaal40Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije5Aantal2021
Overig niet-westers30Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,40Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand7,50Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,40Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand7,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,10Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand8,80Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand8,80Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand11,30Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand6,30Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand9,00Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand8,40Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand9,80Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07970300Code2021
RegionaamHaarsteegNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode07970300Code2021
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal875Aantal hectaren2021
Oppervlakte land843Aantal hectaren2021
Oppervlakte water31Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode5254.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid262Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.062Aantal2021
Adressen totaal1.062Aantal2021
Panden1.018Aantal2021
Percelen909Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.395Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.030Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof365Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte165Aantal2020
Motorfietsen95Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad852Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€371.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning95%Percentage2020
Percentage meergezinswoning5%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen84%Percentage2020
Huurwoningen totaal15%Percentage2020
In bezit woningcorporatie7%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200078%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heusden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Haarsteeg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Haarsteeg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Haarsteeg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heusden.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Ambrosiushof1 - 795254HA - 5254HDHaarsteeg
Claudius Civilis1 - 165254GDHaarsteeg
Concordia1 - 315254GJHaarsteeg
De Hoeven1 - 645254JV - 5254JXHaarsteeg
De Maashoevenweg1 - 45254VHHaarsteeg

Toon alle 32 rijen met adressen...