Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie buurt Langestraat en omgeving:

Informatie buurt Langestraat en omgeving:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Langestraat en omgeving in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Langestraat en omgeving in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 16% naar 1.870 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Langestraat en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Langestraat en omgeving, 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Langestraat en omgeving is met 254 personen toegenomen van 1.616 in 2013 tot 1.870 in 2020 (dat is 16%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Langestraat en omgeving
Kaart van de wijk Grachtengordel West met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Grachtengordel West met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Langestraat en omgeving, 2: Leliegracht en omgeving, 3: Felix Meritisbuurt, 4: Leidsegracht Noord.

Over de buurt Langestraat en omgeving

Buurt Langestraat en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 12 hectare, waarvan 10 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 9.660 adressen per km2. Er wonen 1.150 huishoudens in buurt Langestraat en omgeving. Postcode 1015 is de meest voorkomende postcode in buurt Langestraat en omgeving. Buurt Langestraat en omgeving ligt binnen Wijk Grachtengordel West in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de buurt Langestraat en omgeving voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.198 woningen in de buurt Langestraat en omgeving
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Langestraat en omgeving:

1.198 woningen & 1.443 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 56% naar €777.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Langestraat en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Langestraat en omgeving, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Langestraat en omgeving is met €279.000 toegenomen van €498.000 in 2013 tot €777.000 in 2019 (dat is 56%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.443 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Langestraat en omgeving telt in totaal 1.443 adressen, met 1.388 verblijfsobjecten en 55 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Langestraat en omgeving.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.198 woningen & 1.443 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€52.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Langestraat en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Grachtengordel West (Langestraat en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Grachtengordel West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Langestraat en omgeving is €52.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €61.500. Buurt Langestraat en omgeving telt 1.500 inkomensontvangers op 1.870 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,80% procent van de huishoudens in buurt Langestraat en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Grachtengordel West (Langestraat en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Grachtengordel West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (735 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Langestraat en omgeving.

Buurt Langestraat en omgeving telt in totaal 735 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Langestraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Langestraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Rode Hoed


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Rode Hoed bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Rode Hoed is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Langestraat en omgeving geen stembureau. Stembureau De Rode Hoed is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Langestraat en omgeving ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 361 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Langestraat en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Langestraat en omgeving, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Langestraat en omgeving is met 104 personen toegenomen van 986 in 2013 tot 1.090 in 2020 (dat is 11%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Langestraat en omgeving: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Langestraat en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Langestraat en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Langestraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Langestraat en omgeving. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Langestraat en omgeving, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Langestraat en omgeving zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.731 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.731 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.710 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Langestraat en omgeving 136 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Langestraat en omgeving.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Langestraat en omgeving voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Langestraat en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Langestraat en omgeving.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Langestraat en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Langestraat en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal735Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie30Aantal2020
G+I Handel en horeca95Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed105Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening305Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.870Aantal2020
Mannen975Aantal2020
Vrouwen890Aantal2020
0 tot 15 jaar175Aantal2020
15 tot 25 jaar200Aantal2020
25 tot 45 jaar600Aantal2020
45 tot 65 jaar510Aantal2020
65 jaar of ouder395Aantal2020
Ongehuwd1.120Aantal2020
Gehuwd575Aantal2020
Gescheiden130Aantal2020
Verweduwd55Aantal2020
Westers totaal615Aantal2020
Geboorte totaal15Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5Aantal2019
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid19.258Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag60Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar390Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.130Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg4%Percentage2019
Wmo-cliënten45Aantal2019
Wmo-cliënten relatief24Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.540Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.870Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.330Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning2.030Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.220Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker91%percentage2016
Zware drinker18%percentage2016
Overmatige drinker16%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn23%percentage2016
Overgewicht32%percentage2016
Obesitas7%percentage2016
Roker27%percentage2016
Sporter62%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2016
Moeite met rondkomen14%percentage2016
Vrijwilligerswerk25%percentage2016
Mantelzorger12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening29%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt17%percentage2016
Gehoorbeperking2%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking4%percentage2016
Minstens één beperking8%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.150Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens670Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen315Aantal2020
Huishoudens met kinderen165Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers61%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 39%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers1.500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€61.500Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€52.100Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen40%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar47,10%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen37,90%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen31,40%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen7,50%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,80%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€165x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW360Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.090Aantal2020
Niet-westers totaal165Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2020
Suriname20Aantal2020
Turkije15Aantal2020
Overig niet-westers120Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km52Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km141Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,70Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km61Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km154Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km148Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km532Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km970Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,10Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km108Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km514Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km709Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km152Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km616Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km960Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km244Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km1.132Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km1.779Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km377,30Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km426Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km504Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km110Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km322Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km61Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km154Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km32Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km97Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km41Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km77Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km24Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km55Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km27Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km46Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,60Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand5,90Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km42Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km47Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km65Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km39Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km51Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km63Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand0Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,00Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03630200Code2020
RegionaamLangestraat en omgevingNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03630200Code2020
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal12Aantal hectaren2020
Oppervlakte land10Aantal hectaren2020
Oppervlakte water3Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1015.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid9.660Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode1.440Aantal2021
Adressen totaal1.443Aantal2021
Panden387Aantal2021
Percelen421Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal580Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine450Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof130Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte5.987Aantal2020
Motorfietsen50Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.198Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€777.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning9%Percentage2020
Percentage meergezinswoning91%Percentage2020
Percentage bewoond81%Percentage2020
Percentage onbewoond19%Percentage2020
Koopwoningen50%Percentage2020
Huurwoningen totaal47%Percentage2020
In bezit woningcorporatie7%Percentage2020
In bezit overige verhuurders39%Percentage2020
Eigendom onbekend3%Percentage2020
Bouwjaar voor 200099%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Langestraat en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Langestraat en omgeving

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Langestraat en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Blauwburgwal2 - 221015ATAmsterdam
Brouwersgracht1 - 1011015GA - 1015GCAmsterdam
Herengracht1 - 1031015BA - 1015BRAmsterdam
Herenstraat2 - 401015CA - 1015CBAmsterdam
Keizersgracht1 - 951015CC - 1015CTAmsterdam

Toon alle 11 rijen met adressen...

De gegevens van de buurt Langestraat en omgeving voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Langestraat en omgeving. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Langestraat en omgeving danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU03630200100,00%100,00%BU03630200Langestraat E OAmsterdam
2018-2019BU03630200100,00%100,00%BU03630200Langestraat E OAmsterdam
2017-2018BU03630200100,00%100,00%BU03630200Langestraat E OAmsterdam
2016-2017BU03630200100,00%100,00%BU03630200Langestraat E OAmsterdam
2015-2016BU03630200100,00%23,12%BU03630002Grachtengordel WestAmsterdam
2014-2015BU03630002100,00%100,00%BU03630002Grachtengordel WestAmsterdam
2013-2014BU03630002100,00%100,00%BU03630002Grachtengordel WestAmsterdam

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van buurt BU03630002 veranderde van Grachtengordel-West in 2015 naar Burgwallen Oost in 2016.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Amsterdam):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Amsterdam eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.