Corona-statistieken gemeente Groningen

Informatie Oranjebuurt:

Informatie Oranjebuurt:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Oranjebuurt in de gemeente Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Oranjebuurt in de gemeente Groningen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine daling)






Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!







Aantal inwoners Oranjebuurt, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2014 berekend.

Het aantal inwoners in Oranjebuurt is met 7 inwoners afgenomen (afgerond is dat 0%): van 2.732 in 2013 tot 2.725 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Oranjebuurt
Kaart van de wijk Oud West met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oud West met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noorderplantsoenbuurt, 2: Oranjebuurt, 3: Schildersbuurt, 4: Kostverloren.

Over Oranjebuurt

Oranjebuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 27 hectare, waarvan 26 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.333 adressen per km2. Er wonen 1.710 huishoudens in Oranjebuurt. Postcode 9717 is de meest voorkomende postcode in Oranjebuurt. Oranjebuurt ligt binnen Wijk Oud West in de gemeente Groningen.

Gemeente Groningen is in 2018 groter geworden door toevoeging van de gemeenten Ten Boer en Haren. De gegevens van de Oranjebuurt voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.377 woningen in de Oranjebuurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Oranjebuurt:

1.377 woningen & 1.448 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Oranjebuurt (€203.000 in 2018).






Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!







Gemiddelde WOZ woningwaarde in de Oranjebuurt voor de jaren 2013 tot en met 2018.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.448 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Oranjebuurt telt in totaal 1.448 adressen, met 1.422 verblijfsobjecten en 26 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Oranjebuurt.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.377 woningen & 1.448 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.600)




Heel even geduld alsjeblieft...



de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in Oranjebuurt.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oud West (Oranjebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oud West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Oranjebuurt is €26.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.500. Oranjebuurt telt 2.300 inkomensontvangers op 2.725 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12,60 % procent van de huishoudens in Oranjebuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oud West (Oranjebuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oud West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (220 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in Oranjebuurt.

Oranjebuurt telt in totaal 220 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Oranjebuurt






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Oranjebuurt






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Groningen. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Graaf Adolfstraat 73






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!







Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Graaf Adolfstraat 73.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Graaf Adolfstraat 73 is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen Oranjebuurt. Stembureau Graaf Adolfstraat 73 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Oranjebuurt ligt. De gemeente Groningen telde bij deze verkiezingen in totaal 170 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Gezondheid: gedrag






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de Oranjebuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Oranjebuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Oranjebuurt






Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!







Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Oranjebuurt. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Oranjebuurt, 2012 tot en met 2020.

In de Oranjebuurt zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.378 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.378 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.354 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Oranjebuurt 114 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict





Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Oranjebuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Oranjebuurt naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bevolking in Oranjebuurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Oranjebuurt voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Oranjebuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Oranjebuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Oranjebuurt: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Oranjebuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal220Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie10Aantal2019
G+I Handel en horeca20Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.725Aantal2020
Mannen1.320Aantal2020
Vrouwen1.400Aantal2020
0 tot 15 jaar260Aantal2020
15 tot 25 jaar645Aantal2020
25 tot 45 jaar800Aantal2020
45 tot 65 jaar620Aantal2020
65 jaar of ouder395Aantal2020
Ongehuwd1.935Aantal2020
Gehuwd510Aantal2020
Gescheiden210Aantal2020
Verweduwd65Aantal2020
Westers totaal370Aantal2020
Geboorte totaal20Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10Aantal2019
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid10.410Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag300Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar750Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.300Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg5%Percentage2019
Wmo-cliënten115Aantal2019
Wmo-cliënten relatief41%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.440Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.310Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.450Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.360Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.320Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.830Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.680Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.650Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker89%percentage2016
Zware drinker17%percentage2016
Overmatige drinker11%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn27%percentage2016
Overgewicht37%percentage2016
Obesitas9%percentage2016
Roker30%percentage2016
Sporter61%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2016
Moeite met rondkomen21%percentage2016
Vrijwilligerswerk31%percentage2016
Mantelzorger10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening31%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking6%percentage2016
Minstens één beperking10%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.710Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.050Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen390Aantal2020
Huishoudens met kinderen270Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  2.300Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.500Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.600Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar51,00 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen59,70 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen14,30 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen13,70 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12,60 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand140Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW350Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.070Aantal2020
Niet-westers totaal285Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2020
Suriname30Aantal2020
Turkije15Aantal2020
Overig niet-westers205Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,90Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,30Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km32Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km42Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km34Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km48Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km121Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km156Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km127Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km138Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km149Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km175Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,10Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km18Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km246Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km278Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km24,40Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km33Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km53Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km91Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km32Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km58Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,30Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand4,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,80Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00140200Code2020
RegionaamOranjebuurtNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode00140200Code2020
Oppervlakte totaal27Aantal hectaren2020
Oppervlakte land26Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode9717.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid5.333Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal745Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine585Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof160Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.843Aantal2020
Motorfietsen65Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.377Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€203.000Gemiddeld in Euro2018
Percentage eengezinswoning22%Percentage2019
Percentage meergezinswoning78%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen40%Percentage2019
Huurwoningen totaal59%Percentage2019
In bezit woningcorporatie33%Percentage2019
In bezit overige verhuurders26%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Oranjebuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in Oranjebuurt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Oranjebuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Adelheidstraat1 - 349717AR - 9717ASGroningen
Albertine Agnesplein1 - 179717ET - 9717EVGroningen
Albertine Agnesstraat1 - 189717EWGroningen
Amalia van Solmsstraat1 - 469717AL - 9717APGroningen
Dillenburglaan1 - 109717CAGroningen

Toon alle 18 rijen met adressen...

De gegevens van de Oranjebuurt voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Groningen bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.






Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiek







Tabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan Oranjebuurt. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige Oranjebuurt danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU00140200100,00 %100,00 %BU00140200OranjebuurtGroningen
2018-2019BU00140200100,00 %100,00 %BU00140200OranjebuurtGroningen
2017-2018BU00140200100,00 %100,00 %BU00140200OranjebuurtGroningen
2016-2017BU00140200100,00 %100,00 %BU00140200OranjebuurtGroningen
2015-2016BU00140200100,00 %100,00 %BU00140200OranjebuurtGroningen
2014-2015BU00140200100,00 %41,08 %BU00140200OranjebuurtGroningen
2013-2014BU00140200100,00 %100,00 %BU00140200OranjebuurtGroningen

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Groningen):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Groningen eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.