Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken buurt Rijnsweerd

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rijnsweerd in de gemeente Utrecht. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Rijnsweerd in de gemeente Utrecht. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 126 gebieden Utrecht / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 7% naar 2.655 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Rijnsweerd. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Rijnsweerd, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Rijnsweerd is met 180 personen gestegen van 2.475 in 2013 tot 2.655 in 2022 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Rijnsweerd
Kaart van de wijk Oost met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oost met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buiten Wittevrouwen, 2: Wilhelminapark en omgeving, 3: Rijnsweerd, 4: Oudwijk, 5: Utrecht Science Park ...Toon meer... Kaart van de wijk Oost met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buiten Wittevrouwen, 2: Wilhelminapark en omgeving, 3: Rijnsweerd, 4: Oudwijk, 5: Utrecht Science Park, 6: Schildersbuurt, 7: Abstede Tolsteegsingel en omgeving, 8: Galgenwaard en omgeving, 9: Sterrenwijk, 10: Rubenslaan en omgeving, 11: Watervogelbuurt, 12: L. Napoleonplantsoen en omgeving, 13: Maarschalkerweerd en Mereveld ...Toon minder...

Over de buurt Rijnsweerd

Buurt Rijnsweerd heeft afgerond een totale oppervlakte van 161 hectare, waarvan 153 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.485 adressen per km2. Er wonen 1.625 huishoudens in buurt Rijnsweerd. Postcode 3584 is de meest voorkomende postcode in buurt Rijnsweerd. Buurt Rijnsweerd ligt binnen Wijk Oost in de gemeente Utrecht. Het park Bloeyendael ligt binnen de buurt Rijnsweerd.

Kenmerken van de 969 woningen in de buurt Rijnsweerd
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

969 woningen & 1.372 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 28% naar €568.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Rijnsweerd. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Rijnsweerd, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Rijnsweerd is met €123.000 toegenomen van €445.000 in 2013 tot €568.000 in 2021 (dat is 28%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.372 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Rijnsweerd telt in totaal 1.372 adressen, met 1.367 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Rijnsweerd. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Rijnsweerd. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

969 woningen & 1.372 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Rijnsweerd

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Rijnsweerd is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Rijnsweerd.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Rijnsweerd.

De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 183 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€37.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Rijnsweerd.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oost (Rijnsweerd is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oost is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Rijnsweerd is €37.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.800. Buurt Rijnsweerd telt 2.100 inkomensontvangers op 2.655 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,20% procent van de huishoudens in buurt Rijnsweerd heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oost (Rijnsweerd is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oost is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (640 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Rijnsweerd (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Rijnsweerd zijn in totaal 640 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 640 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 635 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Rijnsweerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Rijnsweerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Rijnsweerd. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Rijnsweerd, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Rijnsweerd is met 2.035 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Rijnsweerd: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Rijnsweerd.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Rijnsweerd. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Rijnsweerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Rijnsweerd.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Rijnsweerd. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Rijnsweerd, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Rijnsweerd zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.898 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.898 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.877 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Rijnsweerd 125 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Rijnsweerd.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Rijnsweerd
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Rijnsweerd. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Rijnsweerd vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Rijnsweerd voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Rijnsweerd ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Rijnsweerd. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Rijnsweerd: 394 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Rijnsweerd.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Rijnsweerd: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Rijnsweerd voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal640Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca50Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening235Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg105Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.655Aantal2022
Mannen1.280Aantal2022
Vrouwen1.375Aantal2022
0 tot 15 jaar305Aantal2022
15 tot 25 jaar835Aantal2022
25 tot 45 jaar550Aantal2022
45 tot 65 jaar520Aantal2022
65 jaar of ouder440Aantal2022
Ongehuwd1.825Aantal2022
Gehuwd650Aantal2022
Gescheiden120Aantal2022
Verweduwd55Aantal2022
Westers totaal435Aantal2022
Geboorte totaal15Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.734,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag330Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar600Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.340Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,50%Percentage2020
WMO cliënten60Aantal2020
WMO cliënten relatief22Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.240Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.630Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.400Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.760Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.920Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal400Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning160Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning360Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.390Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning480Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming83%Percentage2020
Energielabels Definitief587Aantal2022
Energielabels Voorlopig569Aantal2022
Energielabels Onbepaald47Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++2Aantal2022
Energielabels A+21Aantal2022
Energielabels A203Aantal2022
Energielabels B382Aantal2022
Energielabels C394Aantal2022
Energielabels D83Aantal2022
Energielabels E13Aantal2022
Energielabels F22Aantal2022
Energielabels G36Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2020
Drinker90%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht66%percentage2020
Overgewicht31%percentage2020
Ernstig overgewicht7%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2020
Wekelijkse sporters69%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk54%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam30%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen26%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking2%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.625Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.075Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen280Aantal2022
Huishoudens met kinderen265Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.100Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.800Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€37.600Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen42,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen33,00%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar28,90%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen52,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen23,80%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,30%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€37x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW380Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.035Aantal2022
Niet-westers totaal185Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers140Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal73Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting18Aantal2021
Verkeersovertredingen13Aantal2021
Vernieling12Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven124Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km51Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km55Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km214Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km104Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km68Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km224Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km119Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km421Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km32,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km45Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km79Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km37Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km98Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km82Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km36Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand7,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km33Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km14Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km24Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440534Code2022
RegionaamRijnsweerdNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03440534Code2022
Oppervlakte totaal161Aantal hectaren2022
Oppervlakte land153Aantal hectaren2022
Oppervlakte water8Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode3584.0Naam2022
Dekkingspercentage2%Percentage2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.485Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.203Aantal2022
Adressen totaal1.372Aantal2022
Adressen met woonfunctie971Aantal2022
Panden762Aantal2022
Percelen602Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19001Aantal2022
Panden 1900 tot 19256Aantal2022
Panden 1925 tot 195041Aantal2022
Panden 1950 tot 197086Aantal2022
Panden 1970 tot 1980758Aantal2022
Panden 1980 tot 199088Aantal2022
Panden 1990 tot 2000159Aantal2022
Panden 2000 tot 201048Aantal2022
Panden 2010 en later7Aantal2020
Panden 2010 tot 20207Aantal2022
Panden 2020 en later0Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade48Aantal2021
Verkeersongevallen totaal52Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal960Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine735Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof225Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte627Aantal2020
Motorfietsen55Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad969Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€568.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning47%Percentage2021
Percentage meergezinswoning53%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen79%Percentage2021
Huurwoningen totaal21%Percentage2021
In bezit woningcorporatie5%Percentage2021
In bezit overige verhuurders15%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200099%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Rijnsweerd. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Rijnsweerd

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Rijnsweerd. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Albert van Dalsumlaan5 - 8933584HA - 3584HTUtrecht
Archimedeslaan1 - 613584BAUtrecht
Biltsestraatweg2253584BEUtrecht
Caesarlaan1 - 63584ANUtrecht
Cicerolaan1 - 193584AJ - 3584AKUtrecht

Toon alle 43 rijen met adressen...