Statistieken gemeente Halderberge

Aantal inwoners per jaar
(groei van 4,78% naar 30.770 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Halderberge. Gegevens voor de jaren 1998 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Halderberge is met 1.403 personen toegenomen van 29.367 in 1998 tot 30.770 in 2022 (dat is 4,78%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Halderberge

De gemeente Halderberge is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Halderberge heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.521 hectare, waarvan 7.444 land en 77 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 760 adressen per km2. Er wonen 13.310 huishoudens in de gemeente Halderberge en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 5 wijken en 20 buurten.

Vlag van de gemeente Halderberge

Vlag van de gemeente Halderberge

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Halderberge
Kaart van de gemeente Halderberge met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Halderberge met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Stampersgat, 2: Hoeven, 3: Oud Gastel, 4: Oudenbosch, 5: Bosschenhoofd.

Kenmerken van de 13.576 woningen in de gemeente Halderberge
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Halderberge in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

13.576 woningen & 16.469 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 37% naar €302.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Halderberge. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Halderberge, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Halderberge is met €81.000 toegenomen van €221.000 in 2005 tot €302.000 in 2022 (dat is 37%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 16.469 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Halderberge telt in totaal 16.469 adressen, met 16.454 verblijfsobjecten, 14 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Halderberge. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Halderberge. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

13.576 woningen & 16.469 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Halderberge


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Halderberge bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Halderberge


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Halderberge
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Halderberge: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 14.485 personen uit de gemeente Halderberge positief op Corona getest en er zijn 254 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 3 februari 2023, week 05 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Halderberge
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Halderberge.

Gemiddeld overleden 6,62 personen per week uit de gemeente Halderberge (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 03 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.500) gemeente Halderberge


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Halderberge.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Bosschenhoofd heeft met €34.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Halderberge. En buurt Oudenbosch-Centrum heeft met €23.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Halderberge.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Halderberge is €28.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.500. Gemeente Halderberge telt 24.700 inkomensontvangers op 30.770 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,0% procent van de huishoudens in gemeente Halderberge heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Halderberge


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Halderberge is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Halderberge is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Halderberge
Lorem ipsum
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Halderberge. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Halderberge vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Halderberge voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Halderberge ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Lorem ipsum
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Halderberge. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Halderberge: 3.334 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Halderberge bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Halderberge.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Halderberge. Gegevens voor de jaren 1998 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Halderberge, 1998 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Halderberge is met 843 personen afgenomen van 26.383 in 1998 tot 25.540 in 2022 (dat is 3,20%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Halderberge: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Halderberge
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Halderberge.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Halderberge:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD3.95133%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Halderberge2.66222%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
WOS2.20519%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.20910%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.0538,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS7596,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.51731%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2.88116%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.00211%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.7169,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.3747,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD9615,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA7344,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks4772,68%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA214572,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD3642,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK2761,55%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2321,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1971,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1610,90%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1530,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje780,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter380,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1290,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG270,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten250,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA230,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP210,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol170,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP130,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter120,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst110,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD1.49319%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.44518%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.21815%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.19015%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4625,8%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks4495,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D664435,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS4215,3%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3334,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2252,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1041,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP780,98%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK460,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio150,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft100,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen80,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.06417%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.03717%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.80515%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.24911%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP9548,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks6905,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA6115,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D666045,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4934,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant4103,48%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3452,92%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant2041,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP1311,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1040,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant720,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje240,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed2.38421%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.91417%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.84316%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water1.33312%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS9868,8%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk8347,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD8167,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA6726%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP3302,94%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1231,09%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Halderberge. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Halderberge: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1998-2021 voor de gemeente Halderberge.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Halderberge het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Halderberge van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1998 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 8 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (3.385 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Halderberge (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Halderberge zijn in totaal 3.385 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 3.385 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.390 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Halderberge.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Halderberge. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Halderberge, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente Halderberge zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 12.455 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 12.455 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 12.232 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Halderberge 1.078 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Halderberge.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Halderberge


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Halderberge.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Halderberge. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 31 wijken en buurten in gemeente Halderberge. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Halderberge als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Halderberge als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Halderberge: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Halderberge voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.385Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij235Aantal2021
B-F Nijverheid en energie605Aantal2021
G+I Handel en horeca650Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie210Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed305Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening655Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg385Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten345Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners30.770Aantal2022
Mannen15.300Aantal2022
Vrouwen15.470Aantal2022
0 tot 15 jaar4.439Aantal2022
15 tot 25 jaar3.302Aantal2022
25 tot 45 jaar6.577Aantal2022
45 tot 65 jaar9.082Aantal2022
65 jaar of ouder7.370Aantal2022
Ongehuwd12.646Aantal2022
Gehuwd13.919Aantal2022
Gescheiden2.265Aantal2022
Verweduwd1.940Aantal2022
Westers totaal2.613Aantal2022
Geboorte totaal272Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal365Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid413,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag7.210Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar10.380Aantal2020
Opleidingsniveau hoog5.250Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura605Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2020
WMO cliënten2.330Aantal2021
WMO cliënten relatief77Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.380Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.250Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.500Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.610Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.130Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.700Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief8.343Aantal2023
Energielabels Voorlopig5.379Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.745Aantal2023
Energielabels A+++++4Aantal2023
Energielabels A++++4Aantal2023
Energielabels A+++85Aantal2023
Energielabels A++60Aantal2023
Energielabels A+64Aantal2023
Energielabels A3.334Aantal2023
Energielabels B2.532Aantal2023
Energielabels C3.329Aantal2023
Energielabels D1.385Aantal2023
Energielabels E740Aantal2023
Energielabels F1.076Aantal2023
Energielabels G1.109Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht57%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.310Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens3.870Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen4.820Aantal2022
Huishoudens met kinderen4.620Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers24.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,0%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,8%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€141x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand510Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.150Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW280Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW6.860Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon25.540Aantal2022
Niet-westers totaal2.617Aantal2022
Marokko900Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba134Aantal2022
Suriname198Aantal2022
Turkije299Aantal2022
Overig niet-westers1.086Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal466Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven113Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting169Aantal2022
Verkeersovertredingen171Aantal2022
Vernieling99Aantal2022
Overige misdrijven39Aantal2022
Totaal misdrijven1.078Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand9,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand11,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand6,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand9,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand21,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand9,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1655Code2022
RegionaamHalderbergeNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode16550000Code2022
Oppervlakte totaal7.521Aantal hectaren2022
Oppervlakte land7.444Aantal hectaren2022
Oppervlakte water77Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid760Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal16.469Aantal2023
Adressen met postcode15.467Aantal2023
Adressen met woonfunctie13.862Aantal2023
Panden14.179Aantal2023
Percelen11.252Aantal2023
Panden voor 170014Aantal2023
Panden 1700 tot 1900466Aantal2023
Panden 1900 tot 1925623Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.187Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.323Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.073Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.934Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.633Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.544Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.125Aantal2023
Panden 2020 en later514Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade20Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade158Aantal2021
Verkeersongevallen totaal178Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal17.330Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine14.480Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.855Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte233Aantal2022
Motorfietsen1.485Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.576Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€302.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning87%Percentage2022
Percentage meergezinswoning13%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen66%Percentage2022
Huurwoningen totaal34%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200083%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Halderberge. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Halderberge:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Halderberge. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Halderberge. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!