Informatie gemeente Heerde:

Informatie gemeente Heerde:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Heerde! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Heerde!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 3,76% naar 18.979 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Heerde. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Heerde, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Heerde is met 688 personen gestegen van 18.291 in 1996 tot 18.979 in 2022 (dat is 3,76%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Heerde
Kaart van de gemeente Heerde met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Heerde met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wapenveld, 2: Heerde.

Over de gemeente Heerde

De gemeente Heerde is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Heerde heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.042 hectare, waarvan 7.874 land en 168 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 615 adressen per km2. Er wonen 7.763 huishoudens in de gemeente Heerde en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 2 wijken en 15 buurten.

De naam Heerde wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Heerde, voor de buurt Heerde en voor de wijk Heerde. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 8.017 woningen in de gemeente Heerde
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerde in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

8.017 woningen & 9.017 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine groei van 2,43% naar €295.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Heerde. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Heerde, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Heerde is met €7.000 toegenomen van €288.000 in 2005 tot €295.000 in 2020 (dat is 2,43%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 9.017 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Heerde telt in totaal 9.017 adressen, met 9.015 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Heerde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Heerde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

8.017 woningen & 9.017 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Heerde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Heerde bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Heerde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Heerde
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Heerde: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 8.069 personen uit de gemeente Heerde positief op Corona getest, er zijn 69 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 38 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 mei 2022, week 20 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Heerde
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Heerde.

Gemiddeld overleden 4,54 personen per week uit de gemeente Heerde (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 17 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.500) gemeente Heerde


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Heerde.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Wapenveld-Noord heeft met €33.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Heerde. En buurt Wapenveld heeft met €22.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Heerde.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Heerde is €26.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.700. Gemeente Heerde telt 14.800 inkomensontvangers op 18.979 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,00% procent van de huishoudens in gemeente Heerde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Heerde


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Heerde is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Heerde is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Heerde voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Heerde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Heerde.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Heerde. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Heerde, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Heerde is met 17.549 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 1997.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Heerde: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Heerde
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2015) in de gemeente Heerde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Heerde:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Gemeentebelang-Boeren Partij (GBP)1.98622,52%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.98522,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP1.83020,75%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D66 / GROENLINKS1.23013,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA92710,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD8629,77%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.39919,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.91415,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.79914,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.33810,97%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.0878,91%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA6695,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD5554,55%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP5474,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP4233,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks3472,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD3032,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212251,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB2091,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1241,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS940,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK320,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje270,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots230,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter200,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft180,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG140,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1100,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten70,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU SGP1.51023,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.19818,44%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA99215,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD71511,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD66510,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3595,52%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662493,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2113,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1963,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1652,54%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1442,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt620,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft170,26%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio70,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK40,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen40,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.64718,58%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.58517,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.02511,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD8049,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA7999,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks6707,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV5756,49%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP4404,96%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP3323,75%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663143,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3043,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2522,84%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje660,74%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Jezus leeft340,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK160,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.68223,58%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
CDA1.14116,00%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
VVD1.03614,53%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
PvdA77310,84%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
Lokaal Waterbeheer6378,93%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
Water Natuurlijk5497,70%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
SGP5217,31%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
AWP Vallei en Veluwe4796,72%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
50PLUS3144,40%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Heerde. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Heerde: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Heerde.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Heerde het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerde van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.530 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Heerde.

Gemeente Heerde telt in totaal 1.530 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Heerde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Heerde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Heerde, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Heerde zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 4.664 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.664 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.542 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 15% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 4.664 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de gemeente Heerde 430 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Heerde.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Heerde


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Heerde. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 22 wijken en buurten in gemeente Heerde. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Heerde als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Heerde als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Heerde: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Heerde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.530Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij100Aantal2020
B-F Nijverheid en energie270Aantal2020
G+I Handel en horeca325Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed165Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening370Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten210Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners18.979Aantal2022
Mannen9.254Aantal2021
Vrouwen9.522Aantal2021
0 tot 15 jaar2.987Aantal2021
15 tot 25 jaar2.070Aantal2021
25 tot 45 jaar3.675Aantal2021
45 tot 65 jaar5.574Aantal2021
65 jaar of ouder4.470Aantal2021
Ongehuwd7.202Aantal2021
Gehuwd9.360Aantal2021
Gescheiden1.070Aantal2021
Verweduwd1.144Aantal2021
Westers totaal651Aantal2021
Geboorte totaal167Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal260Aantal2020
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid238Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag4.210Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar6.290Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.280Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura735Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg15,70%Percentage2020
WMO cliënten645Aantal2020
WMO cliënten relatief35Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.090Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.570Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.800Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.160Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement910Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.400Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.910Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.580Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk17%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam23%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk37%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.763Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens2.062Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen2.931Aantal2021
Huishoudens met kinderen2.770Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers14.800Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen18,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,90%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen29,50%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen22,40%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€159x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand190Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO680Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW180Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.090Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon17.549Aantal2021
Niet-westers totaal576Aantal2021
Marokko4Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2021
Suriname27Aantal2021
Turkije62Aantal2021
Overig niet-westers468Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand17,60Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand18,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,40Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,60Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand7,90Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand15,20Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand25,50Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand14,90Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand15,20Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand7,10Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0246Code2021
RegionaamHeerdeNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode02460000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal8.042Aantal hectaren2021
Oppervlakte land7.874Aantal hectaren2021
Oppervlakte water168Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid615Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode9.015Aantal2021
Adressen totaal9.017Aantal2021
Panden7.669Aantal2021
Percelen6.422Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.140Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine8.125Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.010Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte129Aantal2020
Motorfietsen1.005Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.017Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€295.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning83%Percentage2020
Percentage meergezinswoning17%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen69%Percentage2021
Huurwoningen totaal31%Percentage2021
In bezit woningcorporatie24%Percentage2020
In bezit overige verhuurders7%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200084%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heerde. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Heerde:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Heerde. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerde. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!