Statistieken gemeente Reusel-De Mierden

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Reusel-De Mierden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Reusel-De Mierden. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 20 gebieden Reusel-De Mierden / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 7% naar 13.271 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Reusel-De Mierden. Gegevens voor de jaren 1998 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Reusel-De Mierden, 1998 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Reusel-De Mierden is met 924 personen toegenomen van 12.347 in 1998 tot 13.271 in 2022 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Reusel-De Mierden
Kaart van de gemeente Reusel-De Mierden met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Reusel-De Mierden met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Lage Mierde, 2: Hooge Mierde, 3: Hulsel, 4: Reusel.

Over de gemeente Reusel-De Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Reusel-De Mierden heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.866 hectare, waarvan 7.781 land en 85 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 574 adressen per km2. Er wonen 5.583 huishoudens in de gemeente Reusel-De Mierden en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 4 wijken en 11 buurten.

Vlag van de gemeente Reusel-De Mierden

Vlag van de gemeente Reusel-De Mierden

Kenmerken van de 5.605 woningen in de gemeente Reusel-De Mierden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Reusel-De Mierden in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

5.605 woningen & 6.763 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 22% naar €325.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Reusel-De Mierden. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Reusel-De Mierden, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Reusel-De Mierden is met €58.000 gestegen van €267.000 in 2005 tot €325.000 in 2021 (dat is 22%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 6.763 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Reusel-De Mierden telt in totaal 6.763 adressen, met 6.757 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Reusel-De Mierden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Reusel-De Mierden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.605 woningen & 6.763 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Reusel-De Mierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Reusel-De Mierden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Reusel-De Mierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Reusel-De Mierden
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Reusel-De Mierden: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 6.788 personen uit de gemeente Reusel-De Mierden positief op Corona getest, er zijn 94 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 14 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 30 september 2022, week 39 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Reusel-De Mierden
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Reusel-De Mierden.

Gemiddeld overleden 1,85 personen per week uit de gemeente Reusel-De Mierden (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 37 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.000) gemeente Reusel-De Mierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Reusel-De Mierden.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied ten zuiden van Reusel heeft met €45.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Reusel-De Mierden. En buurt Reusel heeft met €25.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Reusel-De Mierden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Reusel-De Mierden is €27.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.000. Gemeente Reusel-De Mierden telt 10.600 inkomensontvangers op 13.271 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30% procent van de huishoudens in gemeente Reusel-De Mierden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Reusel-De Mierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Reusel-De Mierden is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Reusel-De Mierden is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Reusel-De Mierden voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Reusel-De Mierden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Reusel-De Mierden.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Reusel-De Mierden. Gegevens voor de jaren 1998 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Reusel-De Mierden, 1998 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Reusel-De Mierden is met 576 personen toegenomen van 11.458 in 1998 tot 12.034 in 2022 (dat is 5%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Reusel-De Mierden: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Reusel-De Mierden
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Reusel-De Mierden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Reusel-De Mierden:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Samenwerking Reusel-De Mierden2.57150,37%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA97719,14%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD56711,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA53610,50%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664538,88%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.58132,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.27415,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6689911,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV89311,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP6267,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3454,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3013,74%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1932,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1872,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1682,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211491,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1231,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1161,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU400,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje370,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter200,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG180,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol140,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten130,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots130,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1100,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst70,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP60,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft40,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter40,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP40,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA76822,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA58216,98%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD56116,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD36810,74%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3189,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661905,54%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1835,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1594,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1273,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD782,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt541,58%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP190,55%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio90,26%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen60,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft30,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK20,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.16023,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD85417,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD58911,75%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP4689,33%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV3707,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3577,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663166,30%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2805,58%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks2364,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1372,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant1272,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant541,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP270,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant210,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje150,30%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK30,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.46130,89%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk95520,19%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD62213,15%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA52011,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4088,63%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water3978,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2545,37%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water741,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU380,80%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Reusel-De Mierden. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Reusel-De Mierden: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1998-2021 voor de gemeente Reusel-De Mierden.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Reusel-De Mierden het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Reusel-De Mierden van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1998 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 8 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.680 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Reusel-De Mierden (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Reusel-De Mierden zijn in totaal 1.680 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Reusel-De Mierden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Reusel-De Mierden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Reusel-De Mierden, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Reusel-De Mierden zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 3.932 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.932 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.860 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 8% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 3.932 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Reusel-De Mierden 328 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Reusel-De Mierden.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Reusel-De Mierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Reusel-De Mierden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Reusel-De Mierden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 20 wijken en buurten in gemeente Reusel-De Mierden. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Reusel-De Mierden als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Reusel-De Mierden als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Reusel-De Mierden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Reusel-De Mierden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.680Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij245Aantal2021
B-F Nijverheid en energie370Aantal2021
G+I Handel en horeca275Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed115Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening235Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg185Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten180Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.271Aantal2022
Mannen6.795Aantal2022
Vrouwen6.476Aantal2022
0 tot 15 jaar2.210Aantal2022
15 tot 25 jaar1.373Aantal2022
25 tot 45 jaar3.212Aantal2022
45 tot 65 jaar3.608Aantal2022
65 jaar of ouder2.868Aantal2022
Ongehuwd5.975Aantal2022
Gehuwd5.898Aantal2022
Gescheiden725Aantal2022
Verweduwd673Aantal2022
Westers totaal864Aantal2022
Geboorte totaal129Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal109Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid171,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag2.800Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar4.530Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.590Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura250Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,60%Percentage2020
WMO cliënten685Aantal2020
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.600Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.330Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.030Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.540Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.300Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.720Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.450Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.400Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.160Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.530Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.571Aantal2022
Energielabels Voorlopig2.894Aantal2022
Energielabels Onbepaald1.267Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++2Aantal2022
Energielabels A+++30Aantal2022
Energielabels A++10Aantal2022
Energielabels A+39Aantal2022
Energielabels A1.249Aantal2022
Energielabels B921Aantal2022
Energielabels C1.551Aantal2022
Energielabels D633Aantal2022
Energielabels E159Aantal2022
Energielabels F465Aantal2022
Energielabels G406Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam23%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.583Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.575Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.011Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.997Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers10.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen18,00%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen29,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen23,50%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€237x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO430Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW130Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.400Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon12.034Aantal2022
Niet-westers totaal373Aantal2022
Marokko6Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba27Aantal2022
Suriname16Aantal2022
Turkije22Aantal2022
Overig niet-westers302Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand21,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand19,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand19,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand23,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand23,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand22,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand17,70Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand20,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand22Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand21Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand17,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1667Code2022
RegionaamReusel-De MierdenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode16670000Code2022
Oppervlakte totaal7.866Aantal hectaren2022
Oppervlakte land7.781Aantal hectaren2022
Oppervlakte water85Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid574Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode6.732Aantal2022
Adressen totaal6.763Aantal2022
Adressen met woonfunctie5.907Aantal2022
Panden5.980Aantal2022
Percelen5.445Aantal2022
Panden voor 17006Aantal2022
Panden 1700 tot 1900111Aantal2022
Panden 1900 tot 1925182Aantal2022
Panden 1925 tot 1950425Aantal2022
Panden 1950 tot 19701.336Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.257Aantal2022
Panden 1980 tot 1990972Aantal2022
Panden 1990 tot 2000714Aantal2022
Panden 2000 tot 2010774Aantal2022
Panden 2010 en later744Aantal2020
Panden 2010 tot 2020589Aantal2022
Panden 2020 en later343Aantal2022
Diefstal113Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven23Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting94Aantal2021
Verkeersovertredingen61Aantal2021
Vernieling22Aantal2021
Overige misdrijven8Aantal2021
Totaal misdrijven328Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.490Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.190Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.300Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte96Aantal2020
Motorfietsen715Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.605Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€325.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning89%Percentage2021
Percentage meergezinswoning11%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen77%Percentage2021
Huurwoningen totaal23%Percentage2021
In bezit woningcorporatie13%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200078%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Reusel-De Mierden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Reusel-De Mierden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Reusel-De Mierden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Reusel-De Mierden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!