Informatie gemeente Veldhoven:

Informatie gemeente Veldhoven:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Veldhoven! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Veldhoven!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 14% naar 45.813 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Veldhoven. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Veldhoven, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Veldhoven is met 5.500 personen gestegen van 40.313 in 1996 tot 45.813 in 2022 (dat is 14%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Veldhoven
Kaart van de gemeente Veldhoven met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Veldhoven met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Noordelijk Woongebied, 2: Oerle, 3: Veldhoven.

Over de gemeente Veldhoven

De gemeente Veldhoven is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Veldhoven heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.189 hectare, waarvan 3.169 land en 20 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.684 adressen per km2. Er wonen 20.156 huishoudens in de gemeente Veldhoven en de gemeente telt 1 woonplaats, 3 wijken en 17 buurten.

De naam Veldhoven wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Veldhoven, voor de buurt Veldhoven en voor de wijk Veldhoven. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 20.085 woningen in de gemeente Veldhoven
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Veldhoven in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

20.085 woningen & 23.554 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 31% naar €320.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Veldhoven. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Veldhoven, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Veldhoven is met €75.000 gestegen van €245.000 in 2005 tot €320.000 in 2020 (dat is 31%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 23.554 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Veldhoven telt in totaal 23.554 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Veldhoven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Veldhoven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

20.085 woningen & 23.554 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Veldhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Veldhoven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Veldhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Veldhoven
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Veldhoven: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 21.458 personen uit de gemeente Veldhoven positief op Corona getest, er zijn 356 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 56 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 27 mei 2022, week 21 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Veldhoven
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Veldhoven.

Gemiddeld overleden 7,85 personen per week uit de gemeente Veldhoven (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.500) gemeente Veldhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Veldhoven.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Oerle heeft met €38.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Veldhoven. En buurt Verspreide huizen Zittard heeft met €24.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Veldhoven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Veldhoven is €30.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.400. Gemeente Veldhoven telt 36.500 inkomensontvangers op 45.813 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in gemeente Veldhoven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Veldhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Veldhoven is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Veldhoven is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Veldhoven voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Veldhoven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Veldhoven.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Veldhoven. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Veldhoven, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Veldhoven is met 552 personen toegenomen van 36.112 in 1997 tot 36.664 in 2021 (dat is 1,53%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Veldhoven: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Veldhoven
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Veldhoven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Veldhoven:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Hart voor Veldhoven5.00327,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeente Belangen Veldhoven (GBV)3.83421,25%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.29218,24%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks PvdA1.97010,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SENIOREN VELDHOVEN1.4518,04%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.3867,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.1096,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD8.33930,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D664.08914,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.18711,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.6719,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.2107,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.3224,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.3194,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.0743,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD7472,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt6662,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215932,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS4191,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3341,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1510,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK910,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB900,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter800,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG550,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1520,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten480,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol460,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP460,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots410,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP340,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA220,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter220,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst150,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft90,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP90,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.68619,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.39717,56%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.66212,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.53211,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.1338,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.1058,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D669617,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP5874,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4973,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt4153,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3942,89%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1921,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen370,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft210,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio190,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK110,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD3.23017,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.73914,57%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.20511,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.7249,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.6258,64%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.3957,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.3787,33%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.2216,50%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS9835,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant6873,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5933,15%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant4872,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP2871,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant1660,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje450,24%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK330,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk4.99528,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.84116,24%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.33213,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.23612,79%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.87210,70%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water1.3787,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP8554,89%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water6243,57%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU3562,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Veldhoven. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Veldhoven: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Veldhoven.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Veldhoven het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veldhoven van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (3.825 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Veldhoven.

Gemeente Veldhoven telt in totaal 3.825 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Veldhoven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Veldhoven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Veldhoven, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Veldhoven zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 16.227 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 16.227 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 15.916 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Veldhoven 1.664 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Veldhoven.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Veldhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Veldhoven. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 22 wijken en buurten in gemeente Veldhoven. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Veldhoven als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Veldhoven als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Veldhoven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Veldhoven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.825Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij50Aantal2020
B-F Nijverheid en energie695Aantal2020
G+I Handel en horeca840Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie265Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed450Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening1.015Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten505Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45.813Aantal2022
Mannen22.782Aantal2021
Vrouwen22.718Aantal2021
0 tot 15 jaar6.857Aantal2021
15 tot 25 jaar4.872Aantal2021
25 tot 45 jaar10.684Aantal2021
45 tot 65 jaar13.135Aantal2021
65 jaar of ouder9.952Aantal2021
Ongehuwd19.910Aantal2021
Gehuwd19.661Aantal2021
Gescheiden3.482Aantal2021
Verweduwd2.447Aantal2021
Westers totaal4.876Aantal2021
Geboorte totaal402Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal405Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.436Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag8.200Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar14.360Aantal2020
Opleidingsniveau hoog11.730Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.095Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,00%Percentage2020
WMO cliënten3.215Aantal2020
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.930Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.120Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.720Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.470Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.980Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.380Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk44%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20.156Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens6.537Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen6.542Aantal2021
Huishoudens met kinderen7.077Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers36.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen36,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen23,50%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,60%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen31,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen24,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€148x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand530Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.960Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW610Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW9.080Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon36.664Aantal2021
Niet-westers totaal3.960Aantal2021
Marokko232Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba194Aantal2021
Suriname260Aantal2021
Turkije361Aantal2021
Overig niet-westers2.913Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km49Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km29Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km25Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km56Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km51Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand6,60Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand7,80Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand6,50Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0861Code2021
RegionaamVeldhovenNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode08610000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal3.189Aantal hectaren2021
Oppervlakte land3.169Aantal hectaren2021
Oppervlakte water20Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.684Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode22.294Aantal2021
Adressen totaal23.554Aantal2021
Panden18.912Aantal2021
Percelen15.647Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal23.655Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine20.245Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.410Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte746Aantal2020
Motorfietsen2.125Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad20.085Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€320.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning79%Percentage2020
Percentage meergezinswoning21%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen68%Percentage2021
Huurwoningen totaal32%Percentage2021
In bezit woningcorporatie24%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200083%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Veldhoven. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Veldhoven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Veldhoven. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Veldhoven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!