Statistieken gemeente Waalwijk

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Waalwijk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Waalwijk. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 30 gebieden Waalwijk / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote groei van 66% naar 49.342 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Waalwijk. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Waalwijk, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Waalwijk is met 19.617 personen toegenomen van 29.725 in 1996 tot 49.342 in 2022 (dat is 66%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Waalwijk
Kaart van de gemeente Waalwijk met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Waalwijk met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Waalwijk, 2: Waspik, 3: Sprang-Capelle.

Over de gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Waalwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.765 hectare, waarvan 6.454 land en 311 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.334 adressen per km2. Er wonen 22.491 huishoudens in de gemeente Waalwijk en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 3 wijken en 23 buurten.

De naam Waalwijk wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Waalwijk en voor de wijk Waalwijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Waalwijk

Vlag van de gemeente Waalwijk

Kenmerken van de 22.363 woningen in de gemeente Waalwijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Waalwijk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

22.363 woningen & 26.352 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 21% naar €272.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Waalwijk. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Waalwijk, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Waalwijk is met €47.000 toegenomen van €225.000 in 2005 tot €272.000 in 2021 (dat is 21%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 26.352 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Waalwijk telt in totaal 26.352 adressen, met 26.327 verblijfsobjecten, 21 standplaatsen en 4 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Waalwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Waalwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

22.363 woningen & 26.352 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Waalwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Waalwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Waalwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Waalwijk
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Waalwijk: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 23.225 personen uit de gemeente Waalwijk positief op Corona getest, er zijn 392 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 85 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 30 september 2022, week 39 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Waalwijk
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Waalwijk.

Gemiddeld overleden 9,54 personen per week uit de gemeente Waalwijk (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 37 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.500) gemeente Waalwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Waalwijk.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Meerdijk heeft met €35.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Waalwijk. En buurt Laageinde heeft met €21.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Waalwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Waalwijk is €26.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.400. Gemeente Waalwijk telt 39.300 inkomensontvangers op 49.342 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,20% procent van de huishoudens in gemeente Waalwijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Waalwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Waalwijk is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Waalwijk is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Waalwijk voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Waalwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Waalwijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Waalwijk. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Waalwijk, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Waalwijk is met 14.083 personen toegenomen van 25.199 in 1996 tot 39.282 in 2022 (dat is 56%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Waalwijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Waalwijk
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Waalwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Waalwijk:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Lokaal belang5.97635,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.14612,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinksaf1.79610,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Samen Waalwijk1.5439,18%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.3337,93%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.2317,32%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.0746,39%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lijst IJpelaar5883,50%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU5833,47%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Aussems N.R.W.A.)5443,24%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.73227,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.99814,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.45912,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.6859,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.1157,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.5055,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.0863,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks8703,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD7902,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU7472,65%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA216662,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP6142,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK5221,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3631,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3261,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1500,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1050,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter870,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten530,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG510,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA420,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1410,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol370,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht320,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP290,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst260,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter240,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP180,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft150,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD2.21317,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.03416,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.60712,78%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.60012,72%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP8867,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks8196,51%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667606,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS7535,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6325,03%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP5154,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4103,26%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1631,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1341,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio180,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen170,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft160,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.00416,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.83015,63%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.91810,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP1.5858,75%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.5498,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.4488,00%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.2426,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.2386,84%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA9535,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7504,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5803,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant5132,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2061,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant1680,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant890,49%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje330,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.88217,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed2.18312,90%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.08412,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water2.08112,30%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.6529,76%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.6259,60%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.3838,17%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.3718,10%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.1656,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP4972,94%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water10,01%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Waalwijk. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Waalwijk: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Waalwijk.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Waalwijk het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Waalwijk van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (5.925 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Waalwijk (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Waalwijk zijn in totaal 5.925 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Waalwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Waalwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Waalwijk, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Waalwijk zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 22.290 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 22.290 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 21.847 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Waalwijk 1.892 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Waalwijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Waalwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Waalwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Waalwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 30 wijken en buurten in gemeente Waalwijk. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Waalwijk als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Waalwijk als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Waalwijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Waalwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.925Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij115Aantal2021
B-F Nijverheid en energie1.170Aantal2021
G+I Handel en horeca1.310Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie285Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed520Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.200Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg735Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten590Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners49.342Aantal2022
Mannen24.696Aantal2022
Vrouwen24.646Aantal2022
0 tot 15 jaar7.281Aantal2022
15 tot 25 jaar5.422Aantal2022
25 tot 45 jaar12.410Aantal2022
45 tot 65 jaar13.538Aantal2022
65 jaar of ouder10.691Aantal2022
Ongehuwd22.227Aantal2022
Gehuwd20.314Aantal2022
Gescheiden4.055Aantal2022
Verweduwd2.746Aantal2022
Westers totaal5.538Aantal2022
Geboorte totaal454Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal550Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid765,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag12.070Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar16.810Aantal2020
Opleidingsniveau hoog8.140Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.405Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12,10%Percentage2020
WMO cliënten3.450Aantal2020
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.930Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.550Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.480Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.880Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.380Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief14.185Aantal2022
Energielabels Voorlopig8.257Aantal2022
Energielabels Onbepaald2.870Aantal2022
Energielabels A+++++4Aantal2022
Energielabels A++++70Aantal2022
Energielabels A+++87Aantal2022
Energielabels A++188Aantal2022
Energielabels A+196Aantal2022
Energielabels A5.098Aantal2022
Energielabels B3.662Aantal2022
Energielabels C6.440Aantal2022
Energielabels D2.492Aantal2022
Energielabels E1.287Aantal2022
Energielabels F1.351Aantal2022
Energielabels G1.567Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal22.491Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens7.949Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen7.108Aantal2022
Huishoudens met kinderen7.434Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers39.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen17,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,90%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen38,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen18,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€71x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand750Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.940Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW700Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW9.570Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon39.282Aantal2022
Niet-westers totaal4.522Aantal2022
Marokko291Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba220Aantal2022
Suriname441Aantal2022
Turkije1.664Aantal2022
Overig niet-westers1.906Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km43Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand15,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand15,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand17,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand9,60Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand15,60Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km41Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0867Code2022
RegionaamWaalwijkNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode08670000Code2022
Oppervlakte totaal6.765Aantal hectaren2022
Oppervlakte land6.454Aantal hectaren2022
Oppervlakte water311Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.334Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode25.312Aantal2022
Adressen totaal26.352Aantal2022
Adressen met woonfunctie22.878Aantal2022
Panden20.192Aantal2022
Percelen16.388Aantal2022
Panden voor 170015Aantal2022
Panden 1700 tot 1900448Aantal2022
Panden 1900 tot 19251.217Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.733Aantal2022
Panden 1950 tot 19705.761Aantal2022
Panden 1970 tot 19804.686Aantal2022
Panden 1980 tot 19903.136Aantal2022
Panden 1990 tot 20002.934Aantal2022
Panden 2000 tot 20102.188Aantal2022
Panden 2010 en later2.875Aantal2020
Panden 2010 tot 20202.470Aantal2022
Panden 2020 en later634Aantal2022
Diefstal627Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven170Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting458Aantal2021
Verkeersovertredingen343Aantal2021
Vernieling179Aantal2021
Overige misdrijven77Aantal2021
Totaal misdrijven1.892Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal26.735Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine21.945Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.790Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte414Aantal2020
Motorfietsen1.930Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad22.363Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€272.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning76%Percentage2021
Percentage meergezinswoning24%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen61%Percentage2021
Huurwoningen totaal39%Percentage2021
In bezit woningcorporatie31%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200082%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Waalwijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Waalwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Waalwijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Waalwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!