Corona-statistieken gemeente Hoorn

Informatie Blokker - Buurt 31 03:

Informatie Blokker - Buurt 31 03:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Blokker - Buurt 31 03 in de gemeente Hoorn! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Blokker - Buurt 31 03 in de gemeente Hoorn!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (krimp van 4,81% naar 990 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de Blokker - Buurt 31 03. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de Blokker - Buurt 31 03, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de Blokker - Buurt 31 03 is met 50 personen afgenomen van 1.040 in 2013 tot 990 in 2021 (dat is 4,81%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Blokker - Buurt 31 03
Kaart van de wijk Blokker met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Blokker met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Blokker - Buurt 31 04, 2: Blokker - Buurt 31 02, 3: Blokker - Buurt 31 03, 4: Blokker - Buurt 31 01, 5: Blokker - Buurt 31 00.

Over de Blokker - Buurt 31 03

Blokker - Buurt 31 03 heeft afgerond een totale oppervlakte van 42 hectare, waarvan 38 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.694 adressen per km2. Er wonen 465 huishoudens in Blokker - Buurt 31 03. Postcode 1695 is de meest voorkomende postcode in Blokker - Buurt 31 03. Blokker - Buurt 31 03 ligt binnen Wijk Blokker in de gemeente Hoorn. Het Natuurpark Blokweer ligt binnen de Blokker - Buurt 31 03.

De naam van deze buurt veranderde van Buurt 31 03 in 2013 naar Blokker - Buurt 31 03 in 2014.

Kenmerken van de 466 woningen in de Blokker - Buurt 31 03
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoorn in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

466 woningen & 470 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 21% naar €279.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Blokker - Buurt 31 03. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de Blokker - Buurt 31 03, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de Blokker - Buurt 31 03 is met €48.000 toegenomen van €231.000 in 2013 tot €279.000 in 2020 (dat is 21%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 470 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De Blokker - Buurt 31 03 telt in totaal 470 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Blokker - Buurt 31 03. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Blokker - Buurt 31 03. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

466 woningen & 470 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Blokker - Buurt 31 03.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Blokker (Blokker - Buurt 31 03 is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Blokker is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Blokker - Buurt 31 03 is €27.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.100. Blokker - Buurt 31 03 telt 800 inkomensontvangers op 990 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,70% procent van de huishoudens in Blokker - Buurt 31 03 heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Blokker (Blokker - Buurt 31 03 is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Blokker is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (55 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Blokker - Buurt 31 03.

Blokker - Buurt 31 03 telt in totaal 55 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Blokker - Buurt 31 03


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Blokker - Buurt 31 03


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Hoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Hoorn. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau S.V. Westfriezen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau S.V. Westfriezen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau S.V. Westfriezen is uitgebracht. Er ligt binnen Blokker - Buurt 31 03 geen stembureau. Stembureau S.V. Westfriezen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Blokker - Buurt 31 03 ligt. De gemeente Hoorn telde bij deze verkiezingen in totaal 21 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoorn. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Blokker - Buurt 31 03. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Blokker - Buurt 31 03, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de Blokker - Buurt 31 03 is met 86 personen gedaald van 946 in 2013 tot 860 in 2021 (dat is 9%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Blokker - Buurt 31 03: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de Blokker - Buurt 31 03.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Blokker - Buurt 31 03. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Blokker - Buurt 31 03


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Blokker - Buurt 31 03. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Blokker - Buurt 31 03, 2012 tot en met 2020.

In de Blokker - Buurt 31 03 zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 182 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 21 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 182 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 180 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Blokker - Buurt 31 03 19 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de Blokker - Buurt 31 03.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Blokker - Buurt 31 03 voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Blokker - Buurt 31 03 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Blokker - Buurt 31 03.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Blokker - Buurt 31 03: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Blokker - Buurt 31 03 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal55Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie10Aantal2020
G+I Handel en horeca5Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners990Aantal2021
Mannen465Aantal2021
Vrouwen525Aantal2021
0 tot 15 jaar155Aantal2021
15 tot 25 jaar90Aantal2021
25 tot 45 jaar170Aantal2021
45 tot 65 jaar265Aantal2021
65 jaar of ouder315Aantal2021
Ongehuwd420Aantal2021
Gehuwd425Aantal2021
Gescheiden85Aantal2021
Verweduwd70Aantal2021
Westers totaal85Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.594Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag180Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar350Aantal2020
Opleidingsniveau hoog200Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2020
WMO cliënten100Aantal2020
WMO cliënten relatief100Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.890Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.430Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.720Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.490Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.190Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.460Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning960Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam25%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal465Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens155Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen175Aantal2021
Huishoudens met kinderen145Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers800Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.100Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.600Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar31,50%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen36,70%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen20,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen5,50%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,70%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€86x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW280Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon860Aantal2021
Niet-westers totaal45Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers25Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km72Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km27Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km49Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km77Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km7,00Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km30Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km50Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km25Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km41Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand16,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand4,20Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04053103Code2021
RegionaamBlokker - Buurt 31 03Naam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode04053103Code2021
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal42Aantal hectaren2021
Oppervlakte land38Aantal hectaren2021
Oppervlakte water3Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1695.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.694Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode469Aantal2021
Adressen totaal470Aantal2021
Panden355Aantal2021
Percelen275Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal445Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine385Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof55Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.171Aantal2020
Motorfietsen30Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad466Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€279.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning74%Percentage2020
Percentage meergezinswoning26%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen63%Percentage2020
Huurwoningen totaal37%Percentage2020
In bezit woningcorporatie34%Percentage2020
In bezit overige verhuurders3%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200070%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Blokker - Buurt 31 03. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Blokker - Buurt 31 03

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Blokker - Buurt 31 03. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hoorn.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Abdij1 - 621695JW - 1695JZBlokker
Binnenplaats1 - 741695JH - 1695JKBlokker
Brouwhuis1 - 611695JP - 1695JSBlokker
Kloosterhout1 - 21695JCBlokker
Koewijzend18 - 321695CGBlokker
Kwekerij1 - 301695CHBlokker
Nieuwlicht1 - 381695JT - 1695JVBlokker
Refter1 - 531695JL - 1695JNBlokker
Vriendschaplaan1 - 1211695DA - 1695DBBlokker
Westerblokker159 - 1671695AEBlokker