Statistieken buurt Donk

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 1,12% naar 3.625 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Donk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Donk is met 40 personen gestegen van 3.585 in 2013 tot 3.625 in 2023 (dat is 1,12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Donk

Buurt Donk heeft afgerond een totale oppervlakte van 118 hectare, waarvan 113 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 834 adressen per km2. Er wonen 1.690 huishoudens in de buurt Donk. Postcode 5741 is de meest voorkomende postcode in de buurt Donk. De buurt Donk ligt binnen Beek en Donk in de gemeente Laarbeek. De streek Lage Recht valt gedeeltelijk binnen de buurt Donk.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Donk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Beek en Donk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Beek en Donk, 2: Bedrijventerrein Bemmer, 3: Donk, 4: Beek, 5: Bedrijventerrein Beekerheide.

Woningkenmerken
Er zijn 1.747 woningen in de buurt Donk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Laarbeek in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 26% naar €279.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Donk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Donk, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Donk is met €58.000 gestegen van €221.000 in 2013 tot €279.000 in 2022 (dat is 26%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Donk met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Laarbeek.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Donk is €279.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 1.747 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Laarbeek (geel), 4 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Donk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Donk: er zijn 544 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Donk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.921 totaal in de buurt Donk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Donk telt in totaal 1.921 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Donk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Laarbeek
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Donk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Donk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Donk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Donk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Donk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Laarbeek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Donk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Donk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Donk, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Donk is met 116 personen afgenomen van 3.226 in 2013 tot 3.110 in 2022 (dat is 3,61%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Laarbeek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Donk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Donk in 2022 zijn Westers (300 inwoners) en Overig (95 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Donk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Donk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Donk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Laarbeek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Laarbeek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Donk zijn C (552 adressen) en A (364 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Donk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Donk: 552 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Laarbeek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Donk
Er waren 12 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Donk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Donk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Donk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Donk.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Donk voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Donk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Donk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Donk. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Donk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Laarbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Donk.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 20 stembureaus in de gemeente Laarbeek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Laarbeek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Laarbeek.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Donk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Laarbeek: Donk is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Donk is €25.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.000. Buurt Donk telt 2.900 inkomensontvangers op 3.625 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,2% procent van de huishoudens in buurt Donk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Laarbeek: Donk is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (340 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Donk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Donk zijn in totaal 340 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 340 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 335 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Donk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Donk
Er zijn 46 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Donk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Donk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 46 elektrische auto’s in de buurt Donk. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Donk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.202 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Donk in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Donk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.043 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Donk (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.050 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Donk in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Donk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Donk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 112 misdrijven in de buurt Donk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Donk, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Donk zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.221 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Donk 112 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Donk in 2022 zijn Horizontale fraude (20 delicten) en Ongevallen (weg) (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Donk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 5 misdrijven in de buurt Donk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Donk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Donk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Laarbeek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Donk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Donk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Donk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Donk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Donk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Donk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Donk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Donk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Donk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Donk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Donk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Donk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Donk heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Donk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Donk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Donk sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Donk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Donk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Donk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Donk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Donk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Donk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Donk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Donk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Donk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Donk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Donk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Donk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Donk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Donk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Donk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Donk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Donk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Donk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Donk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Donk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Donk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal340Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie60Aantal2022
G+I Handel en horeca65Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.625Aantal2023
Mannen1.845Aantal2023
Vrouwen1.785Aantal2023
0 tot 15 jaar480Aantal2023
15 tot 25 jaar345Aantal2023
25 tot 45 jaar845Aantal2023
45 tot 65 jaar975Aantal2023
65 jaar of ouder985Aantal2023
Ongehuwd1.545Aantal2023
Gehuwd1.555Aantal2023
Gescheiden300Aantal2023
Verweduwd225Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.222Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag910Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.240Aantal2021
Opleidingsniveau hoog520Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura85Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2021
WMO cliënten315Aantal2021
WMO cliënten relatief88Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.390Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.660Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.650Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief1.125Aantal2023
Energielabels Voorlopig616Aantal2023
Energielabels Onbepaald151Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+28Aantal2023
Energielabels A364Aantal2023
Energielabels B294Aantal2023
Energielabels C552Aantal2023
Energielabels D164Aantal2023
Energielabels E90Aantal2023
Energielabels F166Aantal2023
Energielabels G82Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.690Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens600Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen570Aantal2023
Huishoudens met kinderen525Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,2%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,7%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€110x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO220Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW880Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.135Aantal2023
Herkomst Europa245Aantal2023
Herkomst buiten Europa250Aantal2023
Geboren in Nederland3.135Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Autochtoon3.110Aantal2022
Westers totaal300Aantal2022
Niet-westers totaal150Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers95Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal33Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting22Aantal2022
Verkeersovertredingen20Aantal2022
Vernieling17Aantal2022
Overige misdrijven9Aantal2022
Totaal misdrijven112Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,60Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,10Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16590001Code2023
RegionaamDonkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16590001Code2023
Oppervlakte totaal118Aantal hectaren2023
Oppervlakte land113Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode5741.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid834Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.921Aantal2023
Adressen met postcode1.892Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.754Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.919Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.774Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2023
Percelen1.165Aantal2023
Panden1.501Aantal2023
Adressen met panden1.892Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190012Aantal2023
Panden 1900 tot 192557Aantal2023
Panden 1925 tot 1950119Aantal2023
Panden 1950 tot 1970437Aantal2023
Panden 1970 tot 1980228Aantal2023
Panden 1980 tot 1990600Aantal2023
Panden 1990 tot 2000160Aantal2023
Panden 2000 tot 2010170Aantal2023
Panden 2010 tot 2020106Aantal2023
Panden 2020 en later3Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal12Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.980Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.665Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof315Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.752Aantal2022
Motorfietsen145Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.747Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€279.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning78%Percentage2022
Percentage meergezinswoning22%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen56%Percentage2022
Huurwoningen totaal44%Percentage2022
In bezit woningcorporatie35%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200085%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2022
Appartement391Aantal2023
Tussen of geschakelde woning544Aantal2023
Hoekwoning332Aantal2023
Tweeonder1kap277Aantal2023
Vrijstaande woning231Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.146Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Laarbeek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Donk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Donk
Tabel met 1.921 adressen in de buurt Donk.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Donk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Laarbeek.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Baron van Leefdaelstraat1 t/m 765741GXBeek en Donk42
Beukenlaan1 t/m 1015741DK t/m 5741DXBeek en Donk93
Beukenpad--Beek en Donk0
Bosscheweg2 t/m 245741SXBeek en Donk31
Bosvijvers--Beek en Donk0
Breemakker1 t/m 185741ME t/m 5741MGBeek en Donk18
Brouwersstraat1 t/m 745741CL t/m 5741CMBeek en Donk67
Burgemeester Seelenlaan2 t/m 535741MA t/m 5741MBBeek en Donk50
Burgemeester van der Weidenlaan2 t/m 1125741AR t/m 5741AWBeek en Donk113
De Els1 t/m 335741DNBeek en Donk23
De Esdoorn1 t/m 125741DCBeek en Donk11
De Hazelaar2 t/m 315741DRBeek en Donk27
De Kastanje1 t/m 105741DZBeek en Donk10
De Meidoorn3 t/m 245741DSBeek en Donk20
De Peppel1 t/m 335741DT t/m 5741DVBeek en Donk28
De Plataan2 t/m 305741DMBeek en Donk15
De Vlier1 t/m 355741DJBeek en Donk18
De Vuurdoorn1 t/m 265741DPBeek en Donk21
De Wingerd1 t/m 395741DHBeek en Donk32
Dorus van den Elsenhof1 t/m 485741BZBeek en Donk48
Eikenlaan1 t/m 765741DA t/m 5741DGBeek en Donk65
Hamelijnckhof1 t/m 325741BDBeek en Donk28
Heesweg1 t/m 475741CR t/m 5741CSBeek en Donk41
Hofpad2 t/m 45741CZBeek en Donk2
Hofweg1 t/m 105741CKBeek en Donk6
IJsweg1 t/m 95741BXBeek en Donk5
Jacob van Ruysdaelplantsoen2 t/m 105741GWBeek en Donk5
Kapelstraat1 t/m 1335741CA t/m 5741CHBeek en Donk155
Kievitlaan2 t/m 125741AZBeek en Donk10
Kloostertuin2 t/m 805741BT t/m 5741BWBeek en Donk58
Koppelstraat12 t/m 975741GA t/m 5741GEBeek en Donk87
Lage Heesplein2 t/m 285741BR t/m 5741BSBeek en Donk28
Lage Heesweg1 t/m 1035741BK t/m 5741BPBeek en Donk34
Leonardusplein1 t/m 125741CNBeek en Donk8
Lindenlaan1 t/m 505741CJBeek en Donk34
Model van der Donckstraat1 t/m 195741BJBeek en Donk18
Monseigneur Verhagenstraat2 t/m 575741EG t/m 5741ELBeek en Donk49
Nachtegaallaan25741KCBeek en Donk3
Otterweg25 t/m 725741BC t/m 5741BEBeek en Donk21
Oude Bemmerstraat1 t/m 855741EA t/m 5741EBBeek en Donk61
Parallelweg2 t/m 45741ENBeek en Donk2
Pater de Leeuwstraat7 t/m 415741EEBeek en Donk18
Piet van Thielplein1 t/m 565741CPBeek en Donk64
Pieter Breughellaan1 t/m 1175741ERBeek en Donk61
Raadhuisplein2 t/m 145741AXBeek en Donk8
Raagtenstraat1 t/m 235741CXBeek en Donk17
Reigerlaan2 t/m 145741BABeek en Donk7
Rembrandtplein1 t/m 305741EWBeek en Donk30
Rietkampen1 t/m 715741MC t/m 5741MDBeek en Donk58
Rogier Monicxlaan1 t/m 495741ESBeek en Donk37
Rubenslaan--Beek en Donk0
Schoolstraat1 t/m 615741CT t/m 5741CWBeek en Donk90
Tuinstraat1 t/m 395741EMBeek en Donk33
Verlengde Raagtenstraat1 t/m 215741BGBeek en Donk25
Vincent van Goghlaan2 t/m 45741EVBeek en Donk2
Waterhoenlaan2 t/m 345741BBBeek en Donk18
Wilgenlaan1 t/m 235741DDBeek en Donk20
Woutersstraat2 t/m 205741BHBeek en Donk16
’t Hof2 t/m 425741EC t/m 5741EDBeek en Donk30

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 59 openbare ruimtes en 1.921 adressen in de buurt Donk. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Donk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Donk ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek57411892
WoonkernBeek en Donk1919
WoonplaatsBeek en Donk1924
WijkBeek en Donk1924
GemeenteLaarbeek1924
ProvincieNoord-Brabant1924
WaterschapWaterschap Aa en Maas1921
LandNederland1924

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Donk ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Donk dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Donk ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Donk en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven