Corona-statistieken gemeente Renkum

Informatie buurt Oosterbeekse Waarden:

Informatie buurt Oosterbeekse Waarden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oosterbeekse Waarden in de gemeente Renkum! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oosterbeekse Waarden in de gemeente Renkum!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (daling van 17% naar 35 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Oosterbeekse Waarden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Oosterbeekse Waarden, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Oosterbeekse Waarden is met 7 personen afgenomen van 42 in 2013 tot 35 in 2021 (dat is 17%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oosterbeekse Waarden
Kaart van de wijk Oosterbeek Zuidoost met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oosterbeek Zuidoost met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuwland, 2: Stenenkruis, 3: Bato s Wijk, 4: Klingelbeek, 5: Oosterbeekse Waarden.

Over de buurt Oosterbeekse Waarden

Buurt Oosterbeekse Waarden heeft afgerond een totale oppervlakte van 167 hectare, waarvan 147 land en 20 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 511 adressen per km2. Er wonen 15 huishoudens in buurt Oosterbeekse Waarden. Postcode 6862 is de meest voorkomende postcode in buurt Oosterbeekse Waarden. Buurt Oosterbeekse Waarden ligt binnen Wijk Oosterbeek Zuidoost in de gemeente Renkum. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Oosterbeekse Waarden: het bosgebied Valckeniersbosschen en de polder Rosandepolder.

De gegevens van de buurt Oosterbeekse Waarden voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 16 woningen in de buurt Oosterbeekse Waarden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Renkum in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

16 woningen & 25 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (afname van 9% naar €343.277 in 2016)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oosterbeekse Waarden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oosterbeekse Waarden, 2013 tot en met 2016.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oosterbeekse Waarden is met €35.444 gedaald van €378.722 in 2013 tot €343.277 in 2016 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 25 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Oosterbeekse Waarden telt in totaal 25 adressen, met 24 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt Oosterbeekse Waarden.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

16 woningen & 25 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.966)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oosterbeekse Waarden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Renkum: Oosterbeekse Waarden is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oosterbeekse Waarden is €32.966. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.894. Buurt Oosterbeekse Waarden telt 0 inkomensontvangers op 35 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,64% procent van de huishoudens in buurt Oosterbeekse Waarden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Renkum: Oosterbeekse Waarden is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (10 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Oosterbeekse Waarden.

Buurt Oosterbeekse Waarden telt in totaal 10 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Oosterbeekse Waarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Renkum bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Oosterbeekse Waarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Renkum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Renkum. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Renkum. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Concertzaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Concertzaal bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Concertzaal is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Oosterbeekse Waarden geen stembureau. Stembureau De Concertzaal is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Oosterbeekse Waarden ligt. De gemeente Renkum telde bij deze verkiezingen in totaal 14 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Renkum. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Renkum.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oosterbeekse Waarden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oosterbeekse Waarden, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Oosterbeekse Waarden is met 7 personen gedaald van 37 in 2013 tot 30 in 2021 (dat is 20%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Oosterbeekse Waarden: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Oosterbeekse Waarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Oosterbeekse Waarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Oosterbeekse Waarden. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oosterbeekse Waarden, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Oosterbeekse Waarden zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 47 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 12 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 47 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 46 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 15% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 47 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de buurt Oosterbeekse Waarden 5 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2020, buurt Oosterbeekse Waarden.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Oosterbeekse Waarden voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Oosterbeekse Waarden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oosterbeekse Waarden.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Oosterbeekse Waarden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oosterbeekse Waarden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2016
B-F Nijverheid en energie0Aantal2016
G+I Handel en horeca1Aantal2016
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2016
K-L Financiële diensten, onroerend goed1Aantal2016
M-N Zakelijke dienstverlening2Aantal2016
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1Aantal2016
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners35Aantal2021
Mannen20Aantal2021
Vrouwen20Aantal2021
0 tot 15 jaar5Aantal2021
15 tot 25 jaar5Aantal2021
25 tot 45 jaar5Aantal2021
45 tot 65 jaar10Aantal2021
65 jaar of ouder25Aantal2021
Ongehuwd10Aantal2021
Gehuwd15Aantal2021
Gescheiden0Aantal2021
Verweduwd5Aantal2021
Westers totaal5Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief30Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid26Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.550Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.794Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.121Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.460Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.600Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.494Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.510Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.110Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.427Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.784Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.510Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.510Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.474Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.460Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker9%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk37%percentage2020
Lopen naar school of werk16%percentage2020
Fietsen naar school of werk26%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2020
Emotioneel Eenzaam20%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen3%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk35%percentage2020
Mantelzorger19%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie2%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal15Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens5Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2021
Huishoudens met kinderen0Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.894Gemiddeld in Euro2016
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.966Gemiddeld in Euro2016
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2016
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2016
Actieven 15-75 jaar57,52%Percentage2016
40% huishoudens met laagste inkomen28,46%Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen30,78%Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen5,46%Percentage2016
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,64%Percentage2016
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AO1Aantal2016
Personen per soort uitkering; WW1Aantal2016
Personen per soort uitkering; AOW10Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon30Aantal2021
Niet-westers totaal0Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers0Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,70Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand6,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand6,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km57Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km67Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km91Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km10,10Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,33Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,71Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,21Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,57Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,82Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,05Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,47Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,71Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,81Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,21Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,93Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand26,60Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,90Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand6,10Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02741101Code2021
RegionaamOosterbeekse WaardenNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode02741101Code2021
Diefstal per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2016
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2016
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2016
Oppervlakte totaal167Aantal hectaren2021
Oppervlakte land147Aantal hectaren2021
Oppervlakte water20Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode6862.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid511Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode22Aantal2021
Adressen totaal25Aantal2021
Panden23Aantal2021
Percelen23Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal15Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine15Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2016
Personenauto's naar oppervlakte10Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€343.277Gemiddeld in Euro2016
Percentage eengezinswoning74%Percentage2016
Percentage meergezinswoning26%Percentage2016
Percentage bewoond94%Percentage2016
Percentage onbewoond6%Percentage2016
Koopwoningen72%Percentage2016
Huurwoningen totaal27%Percentage2016
In bezit woningcorporatie10%Percentage2016
In bezit overige verhuurders17%Percentage2016
Eigendom onbekend1%Percentage2016
Bouwjaar voor 200094%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2016

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Renkum. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Oosterbeekse Waarden

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Oosterbeekse Waarden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Renkum.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Benedendorpsweg4 - 1886862WJ - 6862WSOosterbeek
Dennenoordpark16862VKOosterbeek
Kerkpad2 - 46862VZOosterbeek
Polderweg1 - 36862VXOosterbeek
Veerweg4 - 56862VWOosterbeek
Westerbouwing1 - 36862VVOosterbeek
De gegevens van de buurt Oosterbeekse Waarden voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Renkum bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Oosterbeekse Waarden. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Oosterbeekse Waarden danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU02741101100,00%100,00%BU02741101Oosterbeekse WaardenRenkum
2019-2020BU02741101100,00%100,00%BU02741101Oosterbeekse WaardenRenkum
2018-2019BU02741101100,00%100,00%BU02741101Oosterbeekse WaardenRenkum
2017-2018BU02741101100,00%100,00%BU02741101Oosterbeekse WaardenRenkum
2016-2017BU0274110175,00%0,54%BU02740100Oosterbeek ten Zuiden van UtrechtsewegRenkum
2016-2017BU0274110110,00%6,25%BU02740109Verspreide Huizen RosandepolderRenkum
2016-2017BU027411015,00%0,31%BU02740200HeveadorpRenkum
2016-2017BU0274110110,00%2,02%BU02740208Verspreide Huizen Doorwerthse BossenRenkum
2015-2016BU02740100100,00%100,00%BU02740100Oosterbeek ten Zuiden van UtrechtsewegRenkum
2015-2016BU02740109100,00%100,00%BU02740109Verspreide Huizen RosandepolderRenkum
2015-2016BU02740200100,00%100,00%BU02740200HeveadorpRenkum
2015-2016BU02740208100,00%100,00%BU02740208Verspreide Huizen Doorwerthse BossenRenkum
2014-2015BU02740100100,00%100,00%BU02740100Oosterbeek ten Zuiden van UtrechtsewegRenkum
2014-2015BU02740109100,00%100,00%BU02740109Verspreide Huizen RosandepolderRenkum
2014-2015BU02740200100,00%100,00%BU02740200HeveadorpRenkum
2014-2015BU02740208100,00%100,00%BU02740208Verspreide Huizen Doorwerthse BossenRenkum
2013-2014BU02740100100,00%100,00%BU02740100Oosterbeek ten Zuiden van UtrechtsewegRenkum
2013-2014BU02740109100,00%100,00%BU02740109Verspreide Huizen RosandepolderRenkum
2013-2014BU02740200100,00%100,00%BU02740200HeveadorpRenkum
2013-2014BU02740208100,00%100,00%BU02740208Verspreide Huizen Doorwerthse BossenRenkum

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Renkum):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Renkum eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.