Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken buurt TU-terrein

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt TU-terrein in de gemeente Eindhoven. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt TU-terrein in de gemeente Eindhoven. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 138 gebieden Eindhoven / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (zeer grote stijging van 263% naar 745 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt TU-terrein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt TU-terrein, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt TU-terrein is met 540 personen gestegen van 205 in 2013 tot 745 in 2022 (dat is 263%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt TU-terrein
Kaart van de wijk Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: TU-terrein, 2: Fellenoord, 3: Witte Dame, 4: Binnenstad, 5: Bergen.

Over de buurt TU-terrein

Buurt TU-terrein heeft afgerond een totale oppervlakte van 124 hectare, waarvan 122 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.948 adressen per km2. Er wonen 705 huishoudens in buurt TU-terrein. Postcode 5612 is de meest voorkomende postcode in buurt TU-terrein. Buurt TU-terrein ligt binnen Wijk Centrum in de gemeente Eindhoven.

Kenmerken van de 666 woningen in de buurt TU-terrein
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eindhoven in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

666 woningen & 744 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote stijging van 138% naar €112.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt TU-terrein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt TU-terrein, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt TU-terrein is met €65.000 gestegen van €47.000 in 2013 tot €112.000 in 2021 (dat is 138%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 744 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt TU-terrein telt in totaal 744 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt TU-terrein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt TU-terrein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

666 woningen & 744 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Atlas

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Atlas is uitgebracht. Atlas was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt TU-terrein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Atlas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt TU-terrein stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Eindhoven telde bij deze verkiezingen in totaal 60 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eindhoven. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eindhoven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€18.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt TU-terrein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Centrum (TU-terrein is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Centrum is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt TU-terrein is €18.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €19.800. Buurt TU-terrein telt 500 inkomensontvangers op 745 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,30% procent van de huishoudens in buurt TU-terrein heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Centrum (TU-terrein is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Centrum is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (165 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt TU-terrein (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt TU-terrein zijn in totaal 165 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt TU-terrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eindhoven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt TU-terrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Eindhoven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Eindhoven. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eindhoven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt TU-terrein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt TU-terrein, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt TU-terrein is met 83 personen gestegen van 2 in 2013 tot 85 in 2022 (dat is 4046%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt TU-terrein: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt TU-terrein.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt TU-terrein. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt TU-terrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt TU-terrein.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt TU-terrein. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt TU-terrein, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt TU-terrein zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 2.450 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.450 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.428 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt TU-terrein 185 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt TU-terrein.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt TU-terrein
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt TU-terrein. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt TU-terrein vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt TU-terrein voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt TU-terrein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt TU-terrein. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt TU-terrein: 372 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eindhoven bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt TU-terrein.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt TU-terrein: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt TU-terrein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal165Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie10Aantal2021
G+I Handel en horeca10Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners745Aantal2022
Mannen500Aantal2022
Vrouwen245Aantal2022
0 tot 15 jaar0Aantal2022
15 tot 25 jaar405Aantal2022
25 tot 45 jaar335Aantal2022
45 tot 65 jaar5Aantal2022
65 jaar of ouder0Aantal2022
Ongehuwd715Aantal2022
Gehuwd30Aantal2022
Gescheiden0Aantal2022
Verweduwd0Aantal2022
Westers totaal270Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid609,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag20Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar290Aantal2020
Opleidingsniveau hoog440Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten20Aantal2020
WMO cliënten relatief26Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement2.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief695Aantal2022
Energielabels Voorlopig16Aantal2022
Energielabels Onbepaald24Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++1Aantal2022
Energielabels A+++1Aantal2022
Energielabels A++2Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A318Aantal2022
Energielabels B372Aantal2022
Energielabels C7Aantal2022
Energielabels D0Aantal2022
Energielabels E1Aantal2022
Energielabels F2Aantal2022
Energielabels G7Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht5%percentage2020
Normaal gewicht68%percentage2020
Overgewicht26%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters63%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk75%percentage2020
Lopen naar school of werk41%percentage2020
Fietsen naar school of werk61%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam70%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam22%percentage2020
Emotioneel Eenzaam54%percentage2020
Sociaal Eenzaam43%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger4%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen18%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid15%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt12%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie66%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal705Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens670Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen35Aantal2022
Huishoudens met kinderen0Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie46%Percentage2020
Percentage werknemers95%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 5%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€19.800Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€18.400Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen51,90%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen4,70%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar14,70%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen91,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen0,20%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon85Aantal2022
Niet-westers totaal390Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers335Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal108Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting8Aantal2021
Verkeersovertredingen36Aantal2021
Vernieling9Aantal2021
Overige misdrijven12Aantal2021
Totaal misdrijven185Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km61Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km80Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km155Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km76Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km134Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km149Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km257Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km197Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km285Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km22,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km55Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km67Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km67Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand9,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07721150Code2022
RegionaamTU-terreinNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode07721150Code2022
Oppervlakte totaal124Aantal hectaren2022
Oppervlakte land122Aantal hectaren2022
Oppervlakte water2Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode5612.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.948Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode735Aantal2022
Adressen totaal744Aantal2022
Adressen met woonfunctie666Aantal2022
Panden49Aantal2022
Percelen34Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 19252Aantal2022
Panden 1925 tot 19505Aantal2022
Panden 1950 tot 197014Aantal2022
Panden 1970 tot 19800Aantal2022
Panden 1980 tot 199011Aantal2022
Panden 1990 tot 2000454Aantal2022
Panden 2000 tot 201012Aantal2022
Panden 2010 en later237Aantal2020
Panden 2010 tot 2020236Aantal2022
Panden 2020 en later1Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade57Aantal2021
Verkeersongevallen totaal62Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal45Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine35Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof15Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte37Aantal2020
Motorfietsen5Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad666Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€112.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning0%Percentage2021
Percentage meergezinswoning100%Percentage2021
Percentage bewoond92%Percentage2021
Percentage onbewoond8%Percentage2021
Koopwoningen0%Percentage2021
Huurwoningen totaal100%Percentage2021
In bezit woningcorporatie34%Percentage2021
In bezit overige verhuurders66%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200066%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200034%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eindhoven. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt TU-terrein. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt TU-terrein

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt TU-terrein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Eindhoven.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
De Lampendriessen315612AHEindhoven
De Lismortel23 - 425612AREindhoven
Den Dolech25612AZEindhoven
Fuutlaan2 - 145613ABEindhoven
Groene Loper3 - 55612AEEindhoven

Toon alle 14 rijen met adressen...