Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Bodegraven Reeuwijk:

Informatie gemeente Bodegraven Reeuwijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Bodegraven Reeuwijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Bodegraven Reeuwijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (6% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Bodegraven Reeuwijk, jaren 2011 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Bodegraven Reeuwijk is met 2.141 inwoners toegenomen (afgerond is dat 6%): van 32.728 in 2011 tot 34.869 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Bodegraven Reeuwijk
Kaart van de gemeente Bodegraven Reeuwijk met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Bodegraven Reeuwijk met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bodegraven Noord, 2: Nieuwerbrug Noord, 3: Bodegraven Centrum, 4: Bodegraven Zuid, 5: Nieuwerbrug Zuid, 6: Reeuwijk Dorp, 7: Waarder, 8: Driebruggen, 9: Reeuwijk Brug.

Over gemeente Bodegraven Reeuwijk

Bodegraven Reeuwijk is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Bodegraven Reeuwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.864 hectare, waarvan 7.538 land en 1.326 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.130 adressen per km2. Er wonen 14.359 huishoudens in gemeente Bodegraven Reeuwijk en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 9 wijken en 37 buurten.

Gemeente Bodegraven Reeuwijk is in 2010 groter geworden door toevoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk.

Kenmerken van de 14.360 woningen in de gemeente Bodegraven Reeuwijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Bodegraven Reeuwijk:

14.360 woningen & 17.068 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Bodegraven Reeuwijk (€304.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Bodegraven Reeuwijk voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 17.068 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Gemeente Bodegraven Reeuwijk telt in totaal 17.068 adressen, met 17.038 verblijfsobjecten, 13 standplaatsen en 17 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Bodegraven Reeuwijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

14.360 woningen & 17.068 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in de gemeente Bodegraven Reeuwijk


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners naar leeftijd is ook beschikbaar per los jaar in plaats van per leeftijdsgroep. Deze informatie is onderdeel van de download voor gemeente Bodegraven Reeuwijk.

Burgerlijke staat - 2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Bodegraven Reeuwijk
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Bodegraven Reeuwijk: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 3.421 personen uit de gemeente Bodegraven Reeuwijk positief op Corona getest, er zijn 119 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 36 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 16 april 2021, week 15 2021).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Bodegraven Reeuwijk
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

Gemiddeld overleden 5,46 personen per week uit de gemeente Bodegraven Reeuwijk (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 13 van 2021).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021, uitslag gemeente Bodegraven Reeuwijk
Winnende partij in Bodegraven Reeuwijk: VVD met 26,00 procent van de stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Percentage per partij in de gemeente Bodegraven Reeuwijk, verkiezingsuitslag van 17 maart 2021.

Bekijk ook de uitslagen per stembureau en voor heel veel andere verkiezingen voor de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Bodegraven Reeuwijk
Grootste partij in Bodegraven Reeuwijk: CDA met 2459 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal stemmen per partij in de gemeente Bodegraven Reeuwijk, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Alle uitslagen
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 52 wijken en buurten in gemeente Bodegraven Reeuwijk. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Bodegraven Reeuwijk als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Bodegraven Reeuwijk als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Criminaliteit - gemeente Bodegraven Reeuwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Bodegraven Reeuwijk. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.800)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Sluipwijk heeft met €65.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Bodegraven Reeuwijk. En buurt Tempel heeft met €24.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Bodegraven Reeuwijk is €27.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.100. Gemeente Bodegraven Reeuwijk telt 26.600 inkomensontvangers op 34.872 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,90 % procent van de huishoudens in gemeente Bodegraven Reeuwijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Bodegraven Reeuwijk is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Bodegraven Reeuwijk is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Bodegraven Reeuwijk naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Bodegraven Reeuwijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Bodegraven Reeuwijk voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Bodegraven Reeuwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Bodegraven Reeuwijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (4.055 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Bodegraven Reeuwijk.

Gemeente Bodegraven Reeuwijk telt in totaal 4.055 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Top 5 gemeente Bodegraven Reeuwijk: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Bodegraven Reeuwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.055Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij260Aantal2019
B-F Nijverheid en energie785Aantal2019
G+I Handel en horeca740Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie275Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed560Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.040Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten395Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners34.872Aantal2020
Mannen17.427Aantal2020
Vrouwen17.445Aantal2020
0 tot 15 jaar6.115Aantal2020
15 tot 25 jaar4.193Aantal2020
25 tot 45 jaar7.835Aantal2020
45 tot 65 jaar9.660Aantal2020
65 jaar of ouder7.069Aantal2020
Ongehuwd15.553Aantal2020
Gehuwd15.520Aantal2020
Gescheiden2.115Aantal2020
Verweduwd1.684Aantal2020
Westers totaal2.285Aantal2020
Geboorte totaal401Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal272Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag7.240Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar11.240Aantal2019
Opleidingsniveau hoog7.170Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura950Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten1.630Aantal2019
Wmo-cliënten relatief47%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.600Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.140Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker83%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2016
Overgewicht49%percentage2016
Obesitas13%percentage2016
Roker17%percentage2016
Sporter50%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2016
Moeite met rondkomen13%percentage2016
Vrijwilligerswerk35%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening33%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking8%percentage2016
Minstens één beperking13%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.359Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4.112Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.744Aantal2020
Huishoudens met kinderen5.503Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid463Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2019
Percentage werknemers80%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  26.600Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.100Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.800Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,20 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen27,50 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,40 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,20 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand330Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO900Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW360Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.550Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon30.184Aantal2020
Niet-westers totaal2.403Aantal2020
Marokko975Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba83Aantal2020
Suriname195Aantal2020
Turkije64Aantal2020
Overig niet-westers1.086Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,80Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand8,10Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand7,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,00Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand25,70Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,40Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,10Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand8,60Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,00Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand3,60Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand20,80Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand7,00Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,00Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,00Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand7,70Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km67Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1901Code2020
RegionaamBodegraven ReeuwijkNaam2020
Soort regioGemeenteCategorisch type2020
Sorteercode19010000Code2020
Oppervlakte totaal8.864Aantal hectaren2020
Oppervlakte land7.538Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1.326Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.130Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal17.210Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine14.525Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.680Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte228Aantal2020
Motorfietsen1.685Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.360Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€304.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning80%Percentage2019
Percentage meergezinswoning20%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen72%Percentage2019
Huurwoningen totaal28%Percentage2019
In bezit woningcorporatie20%Percentage2019
In bezit overige verhuurders8%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200083%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bodegraven Reeuwijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Bodegraven Reeuwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Bodegraven Reeuwijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!