Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie wijk Frankendael:

Informatie wijk Frankendael:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Frankendael in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Frankendael in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 22% naar 11.635 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de wijk Frankendael. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de wijk Frankendael, 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Frankendael is met 2.136 personen gestegen van 9.499 in 2013 tot 11.635 in 2020 (dat is 22%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Frankendael
Kaart van de wijk Frankendael met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Frankendael met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Don Bosco, 2: Frankendael, 3: De Eenhoorn, 4: Van der Kunbuurt, 5: Tuindorp Frankendael, 6: Julianapark, 7: Tuindorp Amstelstation, 8: De Wetbuurt.

Over wijk Frankendael

Wijk Frankendael heeft afgerond een totale oppervlakte van 167 hectare, waarvan 158 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.335 adressen per km2. Er wonen 6.515 huishoudens in wijk Frankendael. Wijk Frankendael is een wijk in de gemeente Amsterdam.

De naam Frankendael wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de buurt Frankendael. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de wijk Frankendael voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 6.146 woningen in de wijk Frankendael
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Frankendael:

6.146 woningen & 7.236 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 59% naar €343.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Frankendael. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Frankendael, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Frankendael is met €127.000 toegenomen van €216.000 in 2013 tot €343.000 in 2019 (dat is 59%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 7.236 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Frankendael telt in totaal 7.236 adressen, met 7.229 verblijfsobjecten en 7 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Frankendael.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.146 woningen & 7.236 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Frankendael. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Frankendael, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Frankendael is met 575 personen gestegen van 5.605 in 2013 tot 6.180 in 2020 (dat is 10%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Frankendael: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Frankendael.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Frankendael is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Frankendael is €31.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.000. Wijk Frankendael telt 8.700 inkomensontvangers op 11.635 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12,20% procent van de huishoudens in wijk Frankendael heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Frankendael is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.535 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Frankendael.

Wijk Frankendael telt in totaal 1.535 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Frankendael


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Frankendael


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Wijkservicepunt Hoekhuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Wijkservicepunt Hoekhuis bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Wijkservicepunt Hoekhuis is uitgebracht. Er liggen 8 stembureau's binnen de wijk Frankendael. Stembureau Wijkservicepunt Hoekhuis is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Frankendael ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 361 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Frankendael.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Frankendael. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Frankendael


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Frankendael. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Frankendael, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Frankendael zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 10.946 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 10.946 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 10.795 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Frankendael 896 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Frankendael.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Frankendael voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Frankendael ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Frankendael.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Frankendael: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Frankendael voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.535Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie100Aantal2020
G+I Handel en horeca205Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie205Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed270Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening520Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten240Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.635Aantal2020
Mannen5.820Aantal2020
Vrouwen5.815Aantal2020
0 tot 15 jaar1.495Aantal2020
15 tot 25 jaar1.505Aantal2020
25 tot 45 jaar4.385Aantal2020
45 tot 65 jaar2.540Aantal2020
65 jaar of ouder1.725Aantal2020
Ongehuwd7.760Aantal2020
Gehuwd2.500Aantal2020
Gescheiden1.015Aantal2020
Verweduwd365Aantal2020
Westers totaal2.115Aantal2020
Geboorte totaal140Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal125Aantal2019
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid7.356Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.560Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.330Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5.470Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura215Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten1.185Aantal2019
Wmo-cliënten relatief105Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.480Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.710Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.690Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.610Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.040Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker80%percentage2016
Zware drinker15%percentage2016
Overmatige drinker10%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2016
Overgewicht38%percentage2016
Obesitas10%percentage2016
Roker29%percentage2016
Sporter54%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen29%percentage2016
Vrijwilligerswerk22%percentage2016
Mantelzorger9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening34%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking16%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.515Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens3.955Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.290Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.280Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers83%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers8.700Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.000Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.000Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar28,20%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen57,20%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen16,50%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen12,30%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12,20%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand450Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO510Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW220Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.590Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.180Aantal2020
Niet-westers totaal3.340Aantal2020
Marokko770Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba115Aantal2020
Suriname715Aantal2020
Turkije235Aantal2020
Overig niet-westers1.510Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km47Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km97Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km49Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km109Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km16Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km222Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km652Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km101Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km488Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km180Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km715Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km16Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km327Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km1.256Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km301,20Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km426Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km484Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km107Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km208Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km53Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km114Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km29Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km71Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km34Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km75Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km37Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km46Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km61Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km50Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km57Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036355Code2020
RegionaamFrankendaelNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode03635500Code2020
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal167Aantal hectaren2020
Oppervlakte land158Aantal hectaren2020
Oppervlakte water9Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid5.335Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode7.192Aantal2021
Adressen totaal7.236Aantal2021
Panden2.236Aantal2021
Percelen1.215Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.560Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.050Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof510Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.618Aantal2020
Motorfietsen260Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.146Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€343.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning15%Percentage2020
Percentage meergezinswoning85%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen17%Percentage2020
Huurwoningen totaal83%Percentage2020
In bezit woningcorporatie49%Percentage2020
In bezit overige verhuurders34%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200081%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Frankendael voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Wijk Frankendael is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.