Statistieken wijk Jordaan

Aantal inwoners per jaar
(kleine groei van 2,08% naar 19.515 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Jordaan. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Jordaan is met 398 personen toegenomen van 19.117 in 2013 tot 19.515 in 2022 (dat is 2,08%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over wijk Jordaan

Wijk Jordaan heeft afgerond een totale oppervlakte van 95 hectare, waarvan 83 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 11.431 adressen per km2. Er wonen 13.095 huishoudens in wijk Jordaan. Wijk Jordaan is een wijk in de gemeente Amsterdam.

De naam van deze wijk veranderde van Stadsdeel Noord in 2015 naar Jordaan in 2016. De gegevens van de wijk Jordaan voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Jordaan
Kaart van de wijk Jordaan met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Jordaan met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Driehoekbuurt, 2: Marnixbuurt Noord, 3: Anjeliersbuurt Noord, 4: Anjeliersbuurt Zuid, 5: Zaagpoortbuurt ...Toon meer... Kaart van de wijk Jordaan met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Driehoekbuurt, 2: Marnixbuurt Noord, 3: Anjeliersbuurt Noord, 4: Anjeliersbuurt Zuid, 5: Zaagpoortbuurt, 6: Bloemgrachtbuurt, 7: Marnixbuurt Midden, 8: Elandsgrachtbuurt, 9: Groenmarktkadebuurt, 10: Passeerdersgrachtbuurt, 11: Marnixbuurt Zuid ...Toon minder...

Kenmerken van de 13.280 woningen in de wijk Jordaan
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

13.280 woningen & 15.244 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 74% naar €481.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Jordaan. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Jordaan, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Jordaan is met €204.999 gestegen van €276.000 in 2013 tot €481.000 in 2022 (dat is 74%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 15.244 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Jordaan telt in totaal 15.244 adressen, met 15.130 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 113 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Jordaan. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Jordaan. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

13.280 woningen & 15.244 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Jordaan

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Jordaan is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de wijk Jordaan.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de wijk Jordaan.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 368 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Jordaan. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Jordaan, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Jordaan is met 1.636 personen afgenomen van 12.426 in 2013 tot 10.790 in 2022 (dat is 13%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Jordaan: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€40.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Jordaan.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Jordaan is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Jordaan is €40.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €46.200. Wijk Jordaan telt 16.700 inkomensontvangers op 19.515 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13% procent van de huishoudens in wijk Jordaan heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Jordaan is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (5.195 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Jordaan (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Jordaan zijn in totaal 5.195 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.195 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.190 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Jordaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Jordaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Jordaan.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Jordaan. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Jordaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Jordaan.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Jordaan. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Jordaan, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de wijk Jordaan zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 20.558 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 20.558 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 19.956 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Jordaan 1.874 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Jordaan.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Jordaan
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Jordaan. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Jordaan vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Jordaan voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Jordaan ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Jordaan. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de wijk Jordaan: 4.336 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Jordaan.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Jordaan: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Jordaan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.195Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie255Aantal2021
G+I Handel en horeca860Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie490Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed340Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.575Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg610Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.060Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.515Aantal2022
Mannen9.825Aantal2022
Vrouwen9.690Aantal2022
0 tot 15 jaar1.470Aantal2022
15 tot 25 jaar2.125Aantal2022
25 tot 45 jaar7.255Aantal2022
45 tot 65 jaar5.280Aantal2022
65 jaar of ouder3.380Aantal2022
Ongehuwd13.565Aantal2022
Gehuwd3.735Aantal2022
Gescheiden1.710Aantal2022
Verweduwd500Aantal2022
Westers totaal5.620Aantal2022
Geboorte totaal175Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal140Aantal2021
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid23.391,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.710Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.930Aantal2020
Opleidingsniveau hoog11.040Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura205Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,5%Percentage2020
WMO cliënten1.265Aantal2021
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.420Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.150Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.690Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.410Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement940Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.940Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.190Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief8.539Aantal2023
Energielabels Voorlopig5.347Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.343Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++11Aantal2023
Energielabels A+50Aantal2023
Energielabels A1.613Aantal2023
Energielabels B1.896Aantal2023
Energielabels C2.867Aantal2023
Energielabels D1.324Aantal2023
Energielabels E1.011Aantal2023
Energielabels F774Aantal2023
Energielabels G4.336Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn29%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker15%percentage2020
Overmatige drinker11%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht63%percentage2020
Overgewicht34%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn62%percentage2020
Wekelijkse sporters62%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk68%percentage2020
Lopen naar school of werk35%percentage2020
Fietsen naar school of werk53%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.095Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens8.660Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.810Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.630Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers71%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 29%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers16.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€40.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen54%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€19x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand660Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO650Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW280Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW3.060Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon10.790Aantal2022
Niet-westers totaal3.105Aantal2022
Marokko345Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba170Aantal2022
Suriname455Aantal2022
Turkije300Aantal2022
Overig niet-westers1.835Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.045Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven184Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting122Aantal2022
Verkeersovertredingen201Aantal2022
Vernieling134Aantal2022
Overige misdrijven99Aantal2022
Totaal misdrijven1.874Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km11Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km59Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km118Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km73Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km154Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km108Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km587Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km915Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km79Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km519Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km642Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km87Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km559Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km806Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km215Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km1.334Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km1.937Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km380,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km434Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km524Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km16Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km129Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km291Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km61Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km139Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km89Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km77Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km57Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km51Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km48Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km69Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km40Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km55Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km70Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036306Code2022
RegionaamJordaanNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode03630600Code2022
Oppervlakte totaal95Aantal hectaren2022
Oppervlakte land83Aantal hectaren2022
Oppervlakte water11Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage5%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid11.431Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal15.244Aantal2023
Adressen met postcode15.229Aantal2023
Adressen met woonfunctie13.500Aantal2023
Panden3.412Aantal2023
Percelen3.544Aantal2023
Panden voor 1700400Aantal2023
Panden 1700 tot 19005.516Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.698Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.034Aantal2023
Panden 1950 tot 1970250Aantal2023
Panden 1970 tot 1980634Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.833Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.163Aantal2023
Panden 2000 tot 2010246Aantal2023
Panden 2010 tot 2020247Aantal2023
Panden 2020 en later42Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade65Aantal2021
Verkeersongevallen totaal88Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.840Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.100Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof740Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte4.602Aantal2022
Motorfietsen540Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.280Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€481.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning4%Percentage2022
Percentage meergezinswoning96%Percentage2022
Percentage bewoond90%Percentage2022
Percentage onbewoond10%Percentage2022
Koopwoningen26%Percentage2022
Huurwoningen totaal74%Percentage2022
In bezit woningcorporatie35%Percentage2022
In bezit overige verhuurders39%Percentage2022
Eigendom onbekend1%Percentage2022
Bouwjaar voor 200096%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Jordaan voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

De naam van deze wijk veranderde van Stadsdeel Noord in 2015 naar Jordaan in 2016.

Wijk Jordaan is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.