Corona-statistieken gemeente Overbetuwe

Informatie wijk Herveld:

Informatie wijk Herveld:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Herveld in de gemeente Overbetuwe! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Herveld in de gemeente Overbetuwe!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 13% naar 3.075 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Herveld. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Herveld, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Herveld is met 355 personen toegenomen van 2.720 in 2013 tot 3.075 in 2021 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Herveld
Kaart van de wijk Herveld met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Herveld met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Herveldse Veld, 2: Kern Herveld, 3: Omg. Binnenstraat-Stenenkamerstraat, 4: Buitengebied Herveld Zuid, 5: Kern Herveld Zuid.

Over wijk Herveld

Wijk Herveld heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.125 hectare, waarvan 1.116 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 402 adressen per km2. Er wonen 1.235 huishoudens in wijk Herveld. Wijk Herveld is een wijk in de gemeente Overbetuwe.

De naam Herveld wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de woonplaats Herveld. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de wijk Herveld voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.305 woningen in de wijk Herveld
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Overbetuwe in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.305 woningen & 1.485 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (bijna gelijk gebleven: €285.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Herveld. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Herveld, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Herveld is met €285.000 in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2013.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 1.485 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. wijk Herveld telt in totaal 1.485 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor wijk Herveld.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.305 woningen & 1.485 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Herveld. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Herveld, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Herveld is met 289 personen gestegen van 2.566 in 2013 tot 2.855 in 2021 (dat is 11%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Herveld: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Herveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Overbetuwe (wijk Herveld is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Herveld is €25.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.290. Wijk Herveld telt 2.243 inkomensontvangers op 3.075 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,82% procent van de huishoudens in wijk Herveld heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Overbetuwe (wijk Herveld is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (330 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Herveld.

Wijk Herveld telt in totaal 330 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Herveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Overbetuwe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Herveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Overbetuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Overbetuwe. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Overbetuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Hoendrik Herveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Hoendrik Herveld bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Hoendrik Herveld is uitgebracht. Stembureau Hoendrik Herveld is het enige stembureau binnen de wijk Herveld. De gemeente Overbetuwe telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Overbetuwe. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Overbetuwe.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Herveld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Herveld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Herveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Herveld. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Herveld, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Herveld zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 706 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 706 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 679 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Herveld 66 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Herveld.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Herveld voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Herveld ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Herveld.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Herveld: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Herveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal330Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij40Aantal2020
B-F Nijverheid en energie60Aantal2020
G+I Handel en horeca55Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.075Aantal2021
Mannen1.480Aantal2021
Vrouwen1.595Aantal2021
0 tot 15 jaar510Aantal2021
15 tot 25 jaar360Aantal2021
25 tot 45 jaar645Aantal2021
45 tot 65 jaar875Aantal2021
65 jaar of ouder690Aantal2021
Ongehuwd1.305Aantal2021
Gehuwd1.370Aantal2021
Gescheiden185Aantal2021
Verweduwd205Aantal2021
Westers totaal145Aantal2021
Geboorte totaal30Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal35Aantal2020
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid275Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag620Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.018Aantal2019
Opleidingsniveau hoog479Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura44Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
WMO cliënten117Aantal2019
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.570Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.555Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.972Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.151Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.505Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.417Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.810Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.558Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement934Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.151Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.342Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.614Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.411Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.642Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker83%percentage2016
Zware drinker8%percentage2016
Overmatige drinker6%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2016
Overgewicht54%percentage2016
Obesitas16%percentage2016
Roker19%percentage2016
Sporter50%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen14%percentage2016
Vrijwilligerswerk32%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening31%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking9%percentage2016
Minstens één beperking14%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.235Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens330Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen415Aantal2021
Huishoudens met kinderen495Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers82%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.243Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.290Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.700Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar33,33%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen28,66%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen26,55%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,36%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,82%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€148x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO80Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW610Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.855Aantal2021
Niet-westers totaal75Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije10Aantal2021
Overig niet-westers55Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,92Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand13,53Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand3,71Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand9,45Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand15,49Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,92Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,92Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand3,52Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,92Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,72Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand1,19Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand9Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,01Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,88Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,84Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,86Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,23Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,23Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,23Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,82Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,05Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,34Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,13Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,13Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,18Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,55Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,24Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,55Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,29Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,64Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,24Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,72Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand2,27Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand15,85Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,51Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand2,27Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand19,02Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand8,12Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand10,08Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,65Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand8,98Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK173409Code2021
RegionaamHerveldNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode17340900Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.125Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.116Aantal hectaren2021
Oppervlakte water8Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage4%Percentage2019
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid402Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.484Aantal2021
Adressen totaal1.485Aantal2021
Panden1.215Aantal2021
Percelen1.105Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.660Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.310Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof350Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte149Aantal2020
Motorfietsen130Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.305Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€285.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning82%Percentage2020
Percentage meergezinswoning18%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen74%Percentage2020
Huurwoningen totaal26%Percentage2020
In bezit woningcorporatie19%Percentage2020
In bezit overige verhuurders7%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200071%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Overbetuwe. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Herveld voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Wijk Herveld is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Overbetuwe bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.