Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie wijk Noordelijke IJ-oevers West:

Informatie wijk Noordelijke IJ-oevers West:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Noordelijke IJ-oevers West in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Noordelijke IJ-oevers West in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote stijging van 371% naar 5.815 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Noordelijke IJ-oevers West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Noordelijke IJ-oevers West, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Noordelijke IJ-oevers West is met 4.581 personen gestegen van 1.234 in 2013 tot 5.815 in 2021 (dat is 371%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Noordelijke IJ-oevers West
Kaart van de wijk Noordelijke IJ-oevers West met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noordelijke IJ-oevers West met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Cornelis Douwesterrein, 2: NDSM terrein, 3: Papaverweg en omgeving, 4: Buiksloterham, 5: Overhoeks.

Over wijk Noordelijke IJ-oevers West

Wijk Noordelijke IJ-oevers West heeft afgerond een totale oppervlakte van 405 hectare, waarvan 250 land en 155 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.395 adressen per km2. Er wonen 3.660 huishoudens in wijk Noordelijke IJ-oevers West. Wijk Noordelijke IJ-oevers West is een wijk in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de wijk Noordelijke IJ-oevers West voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 3.473 woningen in de wijk Noordelijke IJ-oevers West
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3.473 woningen & 9.153 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote stijging van 76% naar €338.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Noordelijke IJ-oevers West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Noordelijke IJ-oevers West, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Noordelijke IJ-oevers West is met €146.020 gestegen van €191.979 in 2013 tot €338.000 in 2020 (dat is 76%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 9.153 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. wijk Noordelijke IJ-oevers West telt in totaal 9.153 adressen, met 9.019 verblijfsobjecten en 134 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor wijk Noordelijke IJ-oevers West.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.473 woningen & 9.153 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Noordelijke IJ-oevers West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Noordelijke IJ-oevers West, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Noordelijke IJ-oevers West is met 2.467 personen gestegen van 813 in 2013 tot 3.280 in 2021 (dat is 303%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Noordelijke IJ-oevers West: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Noordelijke IJ-oevers West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Noordelijke IJ-oevers West is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Noordelijke IJ-oevers West is €34.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.100. Wijk Noordelijke IJ-oevers West telt 3.300 inkomensontvangers op 5.815 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,30% procent van de huishoudens in wijk Noordelijke IJ-oevers West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Noordelijke IJ-oevers West is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.305 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Noordelijke IJ-oevers West.

Wijk Noordelijke IJ-oevers West telt in totaal 2.305 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Noordelijke IJ-oevers West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Noordelijke IJ-oevers West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau ROC-TOP


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau ROC-TOP bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau ROC-TOP is uitgebracht. Er liggen 4 stembureau's binnen de wijk Noordelijke IJ-oevers West. Stembureau ROC-TOP is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Noordelijke IJ-oevers West ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 331 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Noordelijke IJ-oevers West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Noordelijke IJ-oevers West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Noordelijke IJ-oevers West


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Noordelijke IJ-oevers West. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Noordelijke IJ-oevers West, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Noordelijke IJ-oevers West zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 6.347 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 6.347 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 6.291 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Noordelijke IJ-oevers West 707 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Noordelijke IJ-oevers West.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Noordelijke IJ-oevers West voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Noordelijke IJ-oevers West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Noordelijke IJ-oevers West.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Noordelijke IJ-oevers West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Noordelijke IJ-oevers West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.305Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie240Aantal2020
G+I Handel en horeca400Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie345Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed205Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening770Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten345Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.815Aantal2021
Mannen3.105Aantal2021
Vrouwen2.705Aantal2021
0 tot 15 jaar690Aantal2021
15 tot 25 jaar795Aantal2021
25 tot 45 jaar3.140Aantal2021
45 tot 65 jaar875Aantal2021
65 jaar of ouder330Aantal2021
Ongehuwd4.420Aantal2021
Gehuwd1.065Aantal2021
Gescheiden285Aantal2021
Verweduwd50Aantal2021
Westers totaal1.255Aantal2021
Geboorte totaal85Aantal2020
Geboorte relatief18Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal10Aantal2020
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.325Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag470Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.430Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.910Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg5%Percentage2020
WMO cliënten160Aantal2020
WMO cliënten relatief34Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.540Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.290Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.570Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.680Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal10Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement10Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning310Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning20Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning20Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming73%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht62%percentage2020
Overgewicht35%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters67%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam33%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)6%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)4%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen23%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid19%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.660Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens2.255Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen870Aantal2021
Huishoudens met kinderen545Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2019
Percentage werknemers79%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers3.300Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.100Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.700Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar28,60%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen52,30%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen23,00%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen9,50%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,30%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO80Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW240Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.280Aantal2021
Niet-westers totaal1.280Aantal2021
Marokko205Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba105Aantal2021
Suriname245Aantal2021
Turkije110Aantal2021
Overig niet-westers620Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km43Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km45Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km52Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km294Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km39Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km196Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km39Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km273Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km67Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km470Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km92,30Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km414Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km492Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km93Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km64Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km42Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km65Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km44Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand8,70Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km47Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km65Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km42Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km59Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand5,40Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036371Code2021
RegionaamNoordelijke IJ-oevers WestNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode03637100Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners10Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal405Aantal hectaren2021
Oppervlakte land250Aantal hectaren2021
Oppervlakte water155Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage6%Percentage2015
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.395Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode9.002Aantal2021
Adressen totaal9.153Aantal2021
Panden985Aantal2021
Percelen758Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.895Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.775Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.120Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.157Aantal2020
Motorfietsen180Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.473Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€338.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning4%Percentage2020
Percentage meergezinswoning96%Percentage2020
Percentage bewoond76%Percentage2020
Percentage onbewoond24%Percentage2020
Koopwoningen17%Percentage2020
Huurwoningen totaal83%Percentage2020
In bezit woningcorporatie28%Percentage2020
In bezit overige verhuurders56%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 20001%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200099%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Noordelijke IJ-oevers West voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Wijk Noordelijke IJ-oevers West is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.