Corona-statistieken gemeente Noardeast-Fryslân

Informatie buurt De Trije Terpen:

Informatie buurt De Trije Terpen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Trije Terpen in de gemeente Noardeast-Fryslân! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Trije Terpen in de gemeente Noardeast-Fryslân!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote toename van 102% naar 635 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt De Trije Terpen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt De Trije Terpen, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt De Trije Terpen is met 320 personen gestegen van 315 in 2013 tot 635 in 2021 (dat is 102%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Trije Terpen
Kaart van de wijk Dokkum met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Dokkum met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dokkum Weeshuislanden, 2: Dokkum Noord, 3: Dokkum Betterwird, 4: Dokkum Fugellan, 5: Dokkum binnen de Bolwerken ...Toon meer... Kaart van de wijk Dokkum met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dokkum Weeshuislanden, 2: Dokkum Noord, 3: Dokkum Betterwird, 4: Dokkum Fugellan, 5: Dokkum binnen de Bolwerken, 6: Dokkum Hogedijken, 7: Dokkum Hoedemakerspolder, 8: Dokkum Fonteinslanden, 9: Dokkum De Woudhorne, 10: Dokkum Jantjeszeepolder, 11: Dokkum Kooilanden, 12: De Trije Terpen ...Toon minder...

Over de buurt De Trije Terpen

Buurt De Trije Terpen heeft afgerond een totale oppervlakte van 135 hectare, waarvan 123 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 344 adressen per km2. Er wonen 180 huishoudens in buurt De Trije Terpen. Postcode 9101 is de meest voorkomende postcode in buurt De Trije Terpen. Buurt De Trije Terpen ligt binnen Wijk Dokkum in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Kenmerken van de 176 woningen in de buurt De Trije Terpen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noardeast-Fryslân in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

176 woningen & 223 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 16% naar €303.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt De Trije Terpen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt De Trije Terpen, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Trije Terpen is met €41.000 toegenomen van €262.000 in 2013 tot €303.000 in 2020 (dat is 16%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 223 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt De Trije Terpen telt in totaal 223 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Trije Terpen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt De Trije Terpen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

176 woningen & 223 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Trije Terpen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Dokkum (De Trije Terpen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Dokkum is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Trije Terpen is €24.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.800. Buurt De Trije Terpen telt 400 inkomensontvangers op 635 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,20% procent van de huishoudens in buurt De Trije Terpen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Dokkum (De Trije Terpen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Dokkum is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (60 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt De Trije Terpen.

Buurt De Trije Terpen telt in totaal 60 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt De Trije Terpen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Noardeast-Fryslân bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt De Trije Terpen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Noardeast-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Noardeast-Fryslân. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau CBS De Pionier


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau CBS De Pionier bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau CBS De Pionier is uitgebracht. Stembureau CBS De Pionier is het enige stembureau binnen de buurt De Trije Terpen. De gemeente Noardeast-Fryslân telde bij deze verkiezingen in totaal 43 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noardeast-Fryslân.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt De Trije Terpen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt De Trije Terpen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt De Trije Terpen is met 291 personen gestegen van 309 in 2013 tot 600 in 2021 (dat is 94%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt De Trije Terpen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt De Trije Terpen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Trije Terpen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt De Trije Terpen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt De Trije Terpen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Trije Terpen, 2012 tot en met 2020.

In de buurt De Trije Terpen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 115 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. In 2020 werden in de buurt De Trije Terpen 15 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt De Trije Terpen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt De Trije Terpen voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt De Trije Terpen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Trije Terpen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt De Trije Terpen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Trije Terpen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal60Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie10Aantal2020
G+I Handel en horeca25Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners635Aantal2021
Mannen305Aantal2021
Vrouwen330Aantal2021
0 tot 15 jaar220Aantal2021
15 tot 25 jaar70Aantal2021
25 tot 45 jaar190Aantal2021
45 tot 65 jaar140Aantal2021
65 jaar of ouder20Aantal2021
Ongehuwd360Aantal2021
Gehuwd245Aantal2021
Gescheiden15Aantal2021
Verweduwd0Aantal2021
Westers totaal15Aantal2021
Geboorte totaal15Aantal2020
Geboorte relatief23Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid512Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag70Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar220Aantal2020
Opleidingsniveau hoog130Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.570Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.930Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.570Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.900Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.680Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.710Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning980Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning960Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.490Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam32%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2020
Emotioneel Eenzaam17%percentage2020
Sociaal Eenzaam18%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk40%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)6%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)4%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid89%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen23%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking2%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal180Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens10Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen30Aantal2021
Huishoudens met kinderen135Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte3,50Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie87%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.800Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.700Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen28%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar32,90%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen8,90%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen41,10%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,20%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€99x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW20Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon600Aantal2021
Niet-westers totaal20Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname5Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers15Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand24,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand24,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand15,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand10,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand23,70Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand25,00Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand12,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand22,90Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19700007Code2021
RegionaamDe Trije TerpenNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode19700007Code2021
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal135Aantal hectaren2021
Oppervlakte land123Aantal hectaren2021
Oppervlakte water12Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode9101.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid344Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode222Aantal2021
Adressen totaal223Aantal2021
Panden213Aantal2021
Percelen204Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal270Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine180Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof90Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte219Aantal2020
Motorfietsen10Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad176Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€303.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning100%Percentage2020
Percentage meergezinswoning0%Percentage2020
Percentage bewoond99%Percentage2020
Percentage onbewoond1%Percentage2020
Koopwoningen89%Percentage2020
Huurwoningen totaal11%Percentage2020
In bezit woningcorporatie9%Percentage2020
In bezit overige verhuurders2%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 20002%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200098%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noardeast-Fryslân. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Trije Terpen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt De Trije Terpen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt De Trije Terpen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Noardeast-Fryslân.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Alde Terp1 - 219101SCDokkum
Bauwert1 - 349101SHDokkum
Bierumerterp1 - 189101SBDokkum
De Brêge2 - 89101PWDokkum
Dieuwert1 - 219101SGDokkum

Toon alle 16 rijen met adressen...